Skip to content

Neste företagets personalgrupper: ”Ett ypperligt tillfälle för utveckling slösades bort av företagsledningen”

Julkaistu

Kategoriat

De personalrepresentanter inom Neste, som deltog i samarbetsförhandlingarna ser att förhandlingarna som behandlade en alltför stor helhet ledde till ytterst små förändringar som kunde anses vara skenbara. Det ligger en stor fara i att tappa bort kritiskkunskap inom produktion och säkerhet.

Oljeföretaget Nestes ledning och personalgrupper samlades inför samarbetsförhandlingarna för sista och tionde gången torsdagen den 19.11. Samarbetsförhandlingarna inleddes 14.9 med ett förhandlingsförslag. Företaget kommer att informera om sina beslut under de inkommande veckorna.

1500 arbetsuppgifter infattades av förhandlingarna. I början av samarbetsförhandlingarna uppskattade företaget att behovet för nedskärning är 470 personer. På föredragningslistan fanns nedkörningen av Nådendals oljeraffinaderi och nedskärning av personal och ändringar av de operativa arbetsuppgifterna i Borgå som följer efter en nedskärning av verksamhet.

Arbetsgivaren använde inte möjligheten att tillsammans utveckla företagets verksamhet. Detta är alla personalgruppers gemensamma syn på händelsen.

– Arbetsgivaren använde förhandlingstiden för att behandla ämnen på allmän nivå, detta ledde till att personalgrupperna hade svårt att få en helhetsbild av de diskuterade förändringarna.

– Arbetsgivaren tog med i förhandlingarna flera ämnen som inte tillhörde dessa samarbetsförhandlingar så som Neste företagets otaliga lokala avtal. Dessa avtal behandlades, men lösningar och nya avtal skulle trots det behandlas först nästa år. Dyrbar tid användes till annat än att planera oljeraffinaderiets framtid.

– Vi alla är av samma åsikt, att vi inte hade tillräcklig information eller tid för att kunna hitta eller behandla alternativa förslag, säger personalrepresentanterna.

Under Neste företagets tid har endast två gånger behandlats så här omfattande förändringar och nedskärningar av personal under samarbetsförhandlingar. Personalrepresentanterna var erfarna och flera har även varit med om de tidigare samarbetsförhandlingarna.

– I de tidigare samarbetsförhandlingarna behandlades i detalj och man sökte alternativa lösningar, så att man lyssnade på personalen, till exempel tillämpade man arbetande i arbetsgrupper. Nu tillämpade man sparsamt liknande till mötesgående metoder, och man försökte inte söka lösningar tillsammans. Arbetsgivaren gav information alltför sent och informationen till ett ämne åt gången, då blev det inte tillräckligt med tid att behandla ämnet. Därför blev helhetsbilden oklar. Ännu under den nionde förhandlingsgången kom det nya ämnen som inverkade på personalen.

– Förhandlingarna var för allmänna och inga detaljer kom fram. Detta ledde till att man upplevde att besluten redan var gjorda.

Personalgrupperna är oroliga för nedkörningen samt att kunnande minskar eller att visa funktioner flyttas ut från Neste.

– Då det kunnande som företaget har och dess tillit, förminskas, äventyras anläggningens funktionalitet. Detta för bort botten för produktivitet.

– I andra hand är kunnandet en garanti för säkerhet. Nästa vår kommer det att bli historiens största service stopp för raffinaderiet i Borgå på Sköldvik. Tidpunkten, för samarbetsförhandlingarna just före en stor service stopp, är mycket dåligt vald.

Neste försöker nå med nedskärningarna, en inbesparing på 50 miljoner euro per år. Helhets personalkostnaderna för Neste verksamheten är 2,5 procent.

– Med att skära ned i personalkostnader kommer man inte att nå det planerade inbesparningen. Men för att försäkra konkurrensen måste det hittas andra sätt. Med god ledning och med en vilja att utveckla verksamheten kan man nå ett eftertraktat resultat. Vid tillfället fattas det i vår verksamhet ett sådant ledande.

– Ett nytt Neste kan inte byggas upp utan tillit. Därför måste företagsverksamheten utvecklas tillsammans, med samarbete mellan personalen och ledningen. Personalen har djup kunskap hur vardagen för hela produktionen fungerar och hur det kan utvecklas.

– Personalen har kommit med utvecklingsidéer och erbjudit sig att hjälpa eller stöda i förberedandet av förhandlingarna men denna hjälp har inte tagits emot. Vi har erfarenhet av att arbetsgivaren, hämtat ett färdigt utarbetat förslag till bordet, och dessa förnyelser har man inte kunnat tillämpa i verkligheten, dessa har rent av, gått till skogen.

Kommunikationen fungerar dåligt på Neste, fastslår personalgruppen.

– Samarbete skulle förbättras, exempelvis med det att personalrepresentanter skulle tas med i Nestes högsta ledningsverksamhet. I Europa är det vanligt att företagen har personalrepresentanter med i företagsledning. Så har det även varit tidigare på Neste.

– Man kan förbättra även den vardagliga kommuniceringen. För tillfället anses det att man nu mer sköter ärenden genom försök och misstag än samarbete.

Personalgruppen är orolig för hur förhandlingsbesluten kommer att inverka på människors och raffinaderiets framtid. Nu när förhandlingarna slutar är det fortfarande oklart vad som händer med personalen och arbetsuppgifterna.

– Vi får bara se, säger personalrepresentanterna.

Vid samarbetsförhandlingarna på Neste, representerades personalen av 12 förtroendepersoner.

Nestes personalrepresentanter fotograferades i Borgå 17. november. Bakre raden Petri Lehtinen, Sami Ryynänen, Risto Kalliojärvi, Heikki Harju, Harri Järvelin samt i den främre raden Timo Roivas, Kimmo Aho, Annika Rintamäki, Jussi Pasala, Pirjo Saikkonen och i kanten Pirkko Takkinen. Från bilden fattas Nådendals tjänstemännens huvudförtroendeman Marko Mathlin.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu