Skip to content

Förtroendemän

Intressebevakningen på den lokala nivån för högre tjänstemän utgår i regel från personliga förhandlingar och avtal.

Företrädaren för högre tjänstemän på den lokala nivån kan vara:

  • En förtroendeman eller kontaktperson enligt ett kollektivavtal som YTN ingått
  • ett förtroendeombud som avses i arbetsavtalslagen
  • En kontaktperson enligt Basavtalet som ingåtts av YTN

Förtroendemannen (kontaktpersonen) företräder arbetsplatsens högre tjänstemän i alla frågor som gäller anställningsförhållandet samt tillämpning av kollektivavtalet. Han eller hon har även rätt att inom ramen för kollektivavtalet ingå lokala avtal som binder de högre tjänstemännen på arbetsplatsen. Enligt kollektivavtalen ska förtroendemannen vara organiserad i YTN-förbundet.

Till förtroendeombudets uppgiftsfält hör de uppgifter som föreskrivs i arbetslagstiftningen och som förtroendemännen normalt sköter som företrädare för arbetstagare. Därutöver kan arbetstagarna genom ett separat majoritetsbeslut ge förtroendeombudet fullmakt att företräda dem även i frågor som gäller anställningar och anställningsförhållanden som fastställts i fullmakten. Fullmakt ska alltid ges separat. Däremot behövs inte en motsvarande separat fullmakt då en kontaktperson enligt Basavtalet företräder högre tjänstemän.

De kontaktpersoner som valts enligt Basavtalet är företrädare för de högre tjänstemännen i gemensamma frågor som gäller anställningsförhållanden för högre tjänstemän. De kan även vara företrädare för en högre tjänsteman i enskilda frågor som gäller ett anställningsförhållande, men då behövs alltid fullmakt från den högre tjänstemannen. De behöver även en likadan fullmakt för att ingå lokala avtal. YTN rekommenderar att en kontaktperson enligt Basavtalet alltid väljs samtidigt till förtroendeombud enligt arbetsavtalslagen. Därmed möjliggörs flexiblare lokala förhandlingar och säkerställs det starkare uppsägningsskydd som förhandlaren behöver som stöd. Det är skäl att kontrollera detaljerade förfarandesätt av den ombudsman som svarar för avtalsområdet.

På Svenska
Asiointipalvelu