Skip to content

Arbetarskydd

Arbetarskydd lyckas då man samarbetar

Arbetet och arbetsmiljön förändras ständigt. Därför är arbetarskydd också en kontinuerlig verksamhet. Välskött arbetarskydd betalar sig tillbaka

 • som en välmående,
 • personal som orkar länge i arbetslivet
 • och lär sig nytt

YTN:s arbetarskyddsmål

 • Öppet arbetarskyddssamarbete
 • Nära samarbete på arbetsplatserna

Arbetsplatsernas arbetarskyddsfullmäktige utvecklar tillsammans som sakkunniga med arbetsplatsens övriga arbetarskyddspersonal och personalföreträdarna arbetarskyddet. Därmed säkerställs en säker och hälsosam arbetsmiljö och en god arbetsförmåga för hela personalen.

Arbetarskyddet är förutseende och korrigerande

Genom förutseende arbetarskydd tas hänsyn till arbetarskyddperspektivet bland annat i fråga om organisation av arbete samt planering av arbetsuppgifter, -metoder och lokaler. I korrigerande arbetarskydd vidtas åtgärder genast då man observerat brister i arbetarskyddet eller arbetsförhållandena.
Arbetarskydd för högre tjänstemän betyder ofta att man sätter sig in i arbetets psykiska och psykosociala belastning, utan att emellertid glömma det fysiska arbetarskyddet och ergonomin. I nuläget är risker i sakkunnigarbete till exempel

 • arbetstidsbelastning,
 • för stor arbetsmängd samt
 • resor i arbetet och på fritiden i arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren ska utreda de risker och skador som dessa kan orsaka.

Om du på din arbetsplats observerar problem i anknytning till säkerhet eller arbetsklimatet, kontakta omedelbart arbetarskyddsaktörerna på din arbetsplats. Dessa är:

 • arbetsgivaren
 • arbetarskyddskommissionen eller motsvarande sammansatt samarbetsorgan
 • arbetarskyddschefen
 • arbetarskyddsfullmäktigen
 • skyddsombudet
 • företagshälsovården

Om du är arbetarskyddsfullmäktig på din arbetsplats får du hjälp och råd från sakkunniga inom arbetarskydd och arbetshälsa i ditt eget förbund.

Skadlig belastning i anknytning till arbetstid ska utredas

I arbetarskyddslagen jämställs arbetstider med likadana risker och olägenheter som arbetslokal, annan arbetsmiljö och arbetsförhållanden.

Arbetsgivaren ska utreda och identifiera risker som arbetstider orsakar och bedöma deras effekt på arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Även personer i chef- och ledningsuppgifter omfattas av arbetarskyddslagen.

I sakkunnigarbete ska som risk anses tid som på arbetsgivarens initiativ är bunden till arbetstagarens arbete. Sådana är till exempel

 • resor som i regel inte anses tillhöra arbetstiden samt
 • situationer där arbetsgivaren förutsätter att arbetstagaren kan nås, till exempel via telefon eller e-post, utanför den faktiska arbetstiden.

När du arbetar som personalföreträdare, ta upp frågor som gäller arbetstid på arbetsplatsen med dem som du företräder och förmedla deras synpunkter till arbetarskyddskommissionen.

Läs anvisningar som skrivits åt personalföreträdare för att utreda belastningen. (på finska)

 

På Svenska
Asiointipalvelu