Skip to content

Att vara förtroendeombud

Arbetsplatser som saknar kollektivavtal kan inte heller välja någon förtroendeman. Arbetsavtalslagen garanterar ändå personalrepresentation även i företag som inte omfattas av kollektivavtal: i dessa företag kan de högre tjänstemännen utse ett förtroendeombud. Vanligtvis väljs också ett förtroendeombud per personalgrupp.

Förtroendeombudet representerar personalen i olika ärenden och förhandlingar som berör anställningsförhållanden. Hen deltar aktivt i utvecklingen av arbetsplatsen. Förtroendeombudet kan ingå avtal endast med fullmakt som ges separat för varje ärende. I praktiken förhandlar förtroendeombudet ofta fram ett ”ramavtal” med arbetsgivaren, som varje enskild anställd sedan kan godkänna eller låta bli att godkänna som en del av villkoren för sin anställning.

Vi rekommenderar att förtroendeombudet och ett vice förtroendeombud väljs för två år i taget. Vi rekommenderar också att ett skriftligt avtal om personalrepresentationsuppgifterna ingås mellan förtroendeombudet vice förtroendeombudet och arbetsgivaren. Det ombud som ansvarar för din avtalsbransch kan hjälpa till med att upprätta avtalet.

Varför ska man välja ett förtroendeombud?

Valet av ett förtroendeombud är till nytta för både arbetstagarna och arbetsgivaren. Valet av ett förtroendeombud kan främja utvecklingen av arbetsplatsen, då arbetstagarna vet vem de ska vända sig till om de vill driva någon viss fråga. Arbetsgivaren vet också vem den kan kontakta om den vill ta del av personalens åsikt i en fråga. Förtroendeombudet samlar in personalens synpunkten och informerar arbetsgivaren om dem.

Valet av förtroendeombud garanterar att ingen arbetstagare lämnas ensam. Förtroendeombudet hjälper både enskilda arbetstagare och större grupper i frågor som rör anställningsförhållandet.

Hur går valet av förtroendeombud till?

Som förtroendeombud och vice förtroendeombud kan man välja personer som arbetar som högre tjänstemän inom företaget. Lagen stipulerar inte hur valet av förtroendeombud ska gå till.

Vi rekommenderar att valet av förtroendeombud sker vid ett valmöte. Före valmötet måste man bland personalen hitta en aktiv person, som börjar ordna valet. Denna person skickar ut en kallelse till valmötet senast 14 dagar före mötet. Kallelsen skickas till alla arbetstagare som det valda förtroendeombudet ska representera.

Vid valmötet presenterar sig de personer som vill bli förtroendeombud, och vid behov ordnar man en omröstning om vem som ska väljas till förtroendeombud respektive vice förtroendeombud. Vi rekommenderar att omröstningen ordnas som en sluten omröstning. Om det bara finns en kandidat till respektive uppdrag väljs de direkt.

Omröstningen kan också ordnas elektroniskt. Detta kan komma i fråga exempelvis om företaget har verksamhetsställen på olika håll i Finland. Läs våra anvisningar för ordnande av elektroniska val.

Oberoende om valet sker vid ett fysiskt möte eller elektroniskt ska man upprätta ett protokoll om valmötet. När man har valt förtroendeombud och vice förtroendeombud är det viktigt att meddela både arbetsgivaren och YTN om detta. Till arbetsgivaren skickas ett skriftligt meddelande om valet av personalrepresentanter. De valda personalrepresentanterna ska också registrera sig i YTN:s e-tjänst, så att de får information om möten för personalrepresentanter och andra aktuella frågor.

Vi hjälper gärna till om du har frågor om något som gäller valet av förtroendeombud. Experterna inom din YTN-avtalsbransch kan hjälpa till med valet av förtroendeombud. Fundera också på om en företagsförening skulle kunna fungera på fin arbetsplats.

Kom ihåg att alltid meddela YTN samt din arbetsgivare om val av förtroendeman, förtroendeombud och YTN-kontaktperson.

På Svenska
Asiointipalvelu