Skip to content

Dags att välja personalrepresentant? Anvisningar för elektroniskt val

Ska du ordna personalrepresentantsval på din arbetsplats, men är osäker på hur du ska gå till väga?

Oavsett om ni väljer förtroendeman, förtroendeombud, arbetarskyddsfullmäktig eller förvaltningsrepresentant ska valet ske i enlighet med god förvaltningssed. Alla på arbetsplatsen som representeras av personalrepresentanten ska bli hörda.

Det är viktigt att se till att de som representeras är medvetna om valet, kan kandidera och kan påverka valet.

Elektroniska val är dagens melodi

Alla röstberättigade arbetar inte nödvändigtvis i samma lokaler, eller så kan deras arbetsresor eller -tider vara svåra att kombinera med röstningen. Elektronisk röstning är i många fall den bäst fungerande lösningen.

Vilka verktyg kan man använda för elektroniska val?

På många personalrepresentanters arbetsplatser används redan Microsoft 365 eller Google Workspace. I båda dessa finns ett enkätverktyg som heter Forms (Formulär), som gör det enkelt att ordna elektroniska val.

Många arbetsplatser använder också applikationen Webropol.

Det finns också andra motsvarande enkätverktyg. Det viktigaste i valet av verktyg är att varje röstberättigad får en personlig inbjudan till valet och kan rösta endast en gång, samt att systemet inte sparar information om vilka som röstat och på vem.

Modell med tre möten

När ett val av personalrepresentant ordnas elektroniskt rekommenderar vi en modell med tre möten:

 1. Beslut om valet. Vid det första mötet fattar man ett beslut om att välja en personalrepresentant.
  • Man öppnar en kandidatnominering och fattar beslut om tidtabellen för den.
  • Vid behov väljer och utser man en valkommitté.
  • Man fattar beslut om tidtabellen för och informationen om valet i övrigt.
 2. Öppnande av valet. Vid det andra mötet konstaterar man vilka kandidater som är uppställda.
  • Man fattar beslut om att öppna röstningen genom att ordna ett elektroniskt val.
  • Om inget val behövs konstaterar och meddelar man om de valda.
 3. Konstaterande av resultatet. Vid det tredje mötet konstateras valresultatet.
  • Man fattar beslut om att informera om vilka personer som valts till arbetsgivaren och de som representeras samt i YTN-tjänsten.

Mötena är offentliga, och alla personer som representeras är inbjudna. Mötena kan ordnas elektroniskt via Teams eller motsvarande eller som e-postmöten.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu