Skip to content

Tutkittua tietoa

Vuotuinen YTN-data kokoaa yhteen jäsenliittojen tutkimukset, joissa tarkastellaan asiantuntija- ja esimiestyötä tekevien palkkoja sekä työoloja. Raportti julkaistaan keväisin.

Keitä ovat ylemmät toimihenkilöt?

YTN-data 2018 raportin keskeiset havainnot

 • Palkka nousi 73 prosentilla ylemmistä toimihenkilöistä. Suurin syy nousuun oli yleiskorotus, jonka sai 52 prosenttia ylemmistä toimihenkilöstä. Keskiarvopalkka nousi keskimäärin 1,6 prosenttia, mikä vastaa tarkalleen työehtosopimusten kustannustasoa.
 • Raakaero sukupuolten välisissä palkoissa oli noin 15% miesten hyväksi.
 • Selittämätön palkkaero naisten ja miesten keskipalkkojen välillä on noin seitsemän prosenttia. Selittämättömällä palkkaerolla tarkoitetaan palkoissa olevia eroja silloin, kun verrataan samantasoisia tehtäviä samalla toimialalla samalla alueella ja samanlaisilla ominaisuuksilla varustettuja naisia ja miehiä keskenään.
 • Kokemus työsuhteen vakaudesta sekä työpaikan että omalla tasolla oli parantunut hieman edellisvuoteen verrattuna.

YTN-data 2018 raportti

YTN-data 2017 raportin keskeiset havainnot

 • Työn kuormittavuus ja kiire ovat lisääntyneet. Edellisvuoteen verrattuna entistä useampi piti työmääräänsä jatkuvasti tai ajoittain liian suurena. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että työtahti on kiristynyt vähintään jonkin verran viime vuosina.
 • Työstä palaudutaan entistä huonommin ja työstressin tai -uupumuksen oireet olivat lisääntyneet. Vähintään melko vakavista oireista kärsi joka kymmenes vastaaja. Vastaajien mielestä parhaiten työhyvinvointia voitaisiin parantaa selkeyttämällä tavoitteita ja työnjakoa sekä vähentämällä työkuormaa; eli parantamalla johtamista.

Tutustu YTN-data 2017 raporttiin tästä
Lue lisää tutkimustuloksista artikkelistamme

Ylemmät toimihenkilöt yt-neuvotteluissa

Henkilöstövähennyksiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut koskevat aiempaa useammin myös ylempiä toimihenkilöitä. Tutkimus toteutettiin vuonna 2014 ja tulokset pohjautuvat kyselyyn YTN:n luottamusmiehille ja heidän kanssaan paikallista yhteistoimintaa harjoittaville työnantajan edustajille.

 • Yhteistoiminnan muotoseikat ovat tavallisesti kunnossa, mutta yhteistoiminnan henki ei luottamusmiesten mukaan toteudu yt-lain tarkoittamalla tavalla.
 • Lähes 80 prosenttia ylempien toimihenkilöiden edustajista arvioi, että henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet neuvotteluissa ovat huonot.
 • Luottamusmiehistä kolme neljästä katsoo, että tosiasialliset päätökset on tehty ylimmässä johdossa ennen neuvotteluja ja monasti koetaan, ettei työnantajaa edustavilla neuvottelijoilla ole todellista päätösvaltaa asioihin.
 • Yhteistoimintaneuvottelujen käyminen on luottamusmiesten mukaan tavallisesti heikentänyt työilmapiiriä, henkilöstön motivaatiota, luottamusta työnantajan ja henkilöstön kesken ja
  myös työn tehokkuutta ja sujuvuutta.
 • Verrattuna vuoden 2004 kyselyn tuloksiin, ylempien toimihenkilöiden vaikuttamismahdollisuudet ja asema yt-neuvotteluissa näyttäisivät kuitenkin kehittyneen hieman parempaan suuntaan.
 • Kotimaisissa yrityksissä henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet ja yhteistoiminnan kulttuuri koetaan selvästi paremmiksi kuin kansainvälisissä yrityksissä

Tutustu yt-neuvotteluja koskevaan tutkimusraporttiin täällä.