Skip to content

Kansainvälinen toiminta

YTN:ssä toimii YTN-liittojen asiantuntijoista koostuva kansainvälisten asioiden työryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida kansainvälistä ja etenkin EU-vaikuttamista sekä valmistella YTN:n linjaukset ja kannanotot kansainvälisiin kysymyksiin.

Ryhmässä jaetaan ja tuotetaan tietoa kansainvälisestä ja EU-edunvalvonnasta, painopisteenä suoraan suomalaisten ylempien toimihenkilöiden asemaan vaikuttavat sääntelyhankkeet.

Ylempien toimihenkilöiden kohdalla EU-asioissa korostuvat työelämän lainsäädännön lisäksi osaamiseen, asiantuntijoiden liikkuvuuteen, tekijänoikeuksiin, henkilöstön edustukseen ja esimerkiksi väärinkäytösten ilmoittajien suojaan liittyvät kysymykset.

Kv-ryhmän alla toimii pääasiassa luottamushenkilöistä koottu EWC (European works council) -ryhmä. EWC-toiminnasta löydät lisätietoa täältä.

YTN:n keskeisimmät EU-linjaukset:

1. Yhtenäinen ja työntekijän aseman turvaava työelämän lainsäädäntö.
Yhteisillä sisämarkkinoilla on oltava yhteiset pelisäännöt. On myös Suomen intressi, että työelämän standardit muissa EU-maissa kohenevat.
2. Reilut liikkuvuuden ehdot
Osaajat ovat tervetulleita Suomeen ja yhtä lailla asiantuntijoiden liikkuvuutta Suomesta muualle Eurooppaan pitää tukea ja kehittää. Erasmus-ohjelman rahoitusta on kasvatettava ja myös aikuisopiskelijoille tarjottava aito mahdollisuus hyödyntää vaihto-ohjelmia. Liikkuvuusohjelmia tulisi kehittää myös muille kuin opiskelijoille: asiantuntijoille ja virkamiehille. Kilpailukiellot rajoittavat osaajien liikkuvuutta ja siksi olisi syytä selvittää, ovatko kilpailukiellot EU-lainsäädännön mukaisia.
3. Työmarkkinoiden osapuolia on kuultava työelämäasioissa SEUTin mukaisesti.
Kolmikantaiset ns. sosiaaliset huippukokoukset on kytkettävä tiiviimmin myös kansalliseen politiikkaan. Kotimaista ja EU-politiikkaa ei pidä tehdä toisistaan erillisinä saarekkeina. Suomen EU-valmistelujärjestelmää (EU-jaostot, suuri valiokunta jne.) tulee aktivoida ja tietoa jakaa myös laajemmin. Virkeä EU-keskustelu ja kiinnostus EU-asioihin luovat pohjan aktiiviselle ja vaikuttavalle EU-politiikalle.
4. Työsuojelussa on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota henkiseen työsuojeluun.
Stressin ehkäiseminen, jaksamista tukeva työlainsäädäntö ja hyvän henkilöstöhallinnon ja johtamisen periaatteet ehkäisevät työturvallisuusriskejä, kuin myös ergonomiasta huolehtiminen. Kaikilla näillä alueilla tarvitaan uusia lainsäädäntöaloitteita.
5. Samasta tai samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka.
Periaatetta tulee edistää niin työntekijöiden liikkuvuudessa kuin sukupuolten välisissä palkkaeroissa. Perhevapaille on asetettava EU-tason minimit.
6. Henkilöstön edustusta ja henkilöstön osallistumista yritysten päätöksentekoon tulee kehittää.
EWC-direktiivi on uudistettava siten, että rikkomukset on selkeästi sanktioitu.
7. Muutoksen ennakointiin ja muutosturvaan on luotava eurooppalaiset mallit, jotka huomioivat ilmastonmuutoksesta ja muista megatrendeistä johtuvat uudistukset.
Muutosturvassa on huomioitava riittävä sosiaaliturva, henkilöstön edustus ja osaamisen jatkuva päivittäminen työuran aikana, myös ennen työttömyysjaksoja. Työelämän muutos ja äkilliset rakennemuutokset on huomioitava EU-rahastojen hyödyntämisessä. Ay-liike on esittänyt ilmastonmuutokseen vastaamiseksi Just transition fundia, jota voisi yhdessä globalisaatiorahaston kanssa hyödyntää myös muista yhteiskunnallisista murroksista aiheutuviin työpaikkojen menetyksiin/elinkeinoelämän rakennemuutokseen.
8. EU:n ryhmäkannelainsäädäntö on uudistettava kattamaan myös työelämärikkomukset.
Yksittäisille väärinkäytösten ilmoittajille on taattava anonymiteetti ja turva mahdollisten tulonmenetysten varalle. Väärinkäytösten ilmoittamiselle on määriteltävä selvä prosessi ja niiden tulee eksplisiittisesti kattaa myös työelämää koskevat rikkomukset (puuttuvat komission direktiiviesityksestä).

Tutustu tarkemmin linjauksiimme:  YTN:n EU-linjaukset

Asiointipalvelu