Skip to content

Tukea työpaikkatoimintaan

Tuemme monin tavoin yritysyhdistyksiä ja yrityskerhoja eli yryjä. Taloudellisen tuen lisäksi jokaisella yryllä on oma kumminsa, joka osallistuu yryn tilaisuuksiin ja auttaa sekä tukee yryä toiminnassaan.

Yryjen aktiivit voivat osallistua yritysyhdistystilaisuuksiimme sekä tarjoamaamme yhdistyskoulutukseen. Lisäksi henkilöstöedustajien verkkokoulutukset, koulutus.ytn.fi, ovat aktiivien vapaassa käytössä.


Taloudellinen tuki

Yritysyhdistysten taloudellinen tuki sisältää kertaluonteisen perustamistuen, vuosittain maksettavan jäsentuen sekä jäsenmäärän turvaamiseen tarkoitetun projektituen. Lisäksi haettavissa on jäsenhankintaan kannustava Kasvaja-palkkio. Rekisteröitymättömät yhdistykset voivat hakea yrityskerhon tukea.


Perustamistuki

Uudelle, perustettavalle yritysyhdistykselle voimme myöntää kertaluontoisen perustamistuen 1000 euroa. Perustamistuki myönnetään vain täysin uudelle, yhdistysrekisteriin rekisteröityvälle yhdistykselle. Yhdistyksen ensimmäisenä vuonna myönnetään joko perustamistuki tai jäsentuki.

Tuen tarkoituksena on turvata aloittavan yhdistyksen toiminta, mahdolliset perustamiseen liittyvät kulut sekä mahdollistaa jäsenhankinnan aloittaminen ja kohtuullinen toiminta ensimmäisen vuoden ajan.

Tuen ehtona on, että yhdistys on tehnyt yhteistyösopimuksen YTN:n kanssa. Lisäksi jokaisen yhdistyksen hallituksen jäsenen tulee olla rekisteröitynyt asiointipalveluumme. Yhdistykselle tulee lisäksi olla avattu pankkitili, jonne tuki maksetaan.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen yry@ytn.fi. Maksamme perustamistuen päätöksen jälkeen yritysyhdistyksen tilille. Voit myös vapaasti kysyä tukea yhdistyksen perustamiseen osoitteesta yry@ytn.fi. Autamme mielellämme.


Jäsentuki

Maksamme yritysyhdistykselle vuosittain jäsentuen, joka perustuu YTN-liittoihin kuuluvien yhdistyksen jäsenten määrään. Hakuaika on vuosittain 31.5. asti. Vuonna 2024 hakuaika on 15.1.–31.5.2024.

Tuen tarkoitus on kattaa yhdistyksen hallintokulut ja turvata yhdistyksen normaali, jatkuva toiminta. Yhdistys voi käyttää tukea vapaasti esimerkiksi jäsentapahtumien järjestämiseen.

Jäsentuen määrä

Jos yritysyhdistys perii jäsenmaksua: maksamme yhdistykselle yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, suuruudeltaan kuitenkin enintään 10 euroa/jäsen.

Jos yhdistys ei peri jäsenmaksua: tukea maksetaan 2 euroa/yhdistyksen jäsen, kuitenkin vähintään 250 euroa.

Jäsentuen myöntämisen ehdot

Jos yritysyhdistys perii jäsenmaksua: Tuen ehtoina on, että yhdistys tekee yhdistyslain velvoittamat toimenpiteet, kuten ilmoitukset PRH:lle, pitää sääntömääräiset kokoukset ja ylläpitää jäsenluetteloa.  Lisäksi

 • YTN:lle on toimitettu vaadittavat asiakirjat (viimeisin tilinpäätös ja toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle, pöytäkirjaote jäsenmaksusta sekä hallituksen kokoonpano).
 • Yhdistys lähettää vuosittain ilmoituksen jäsenelle YTN:n suorittamasta jäsenmaksuosuudesta.
 • Jokainen yhdistyksen hallituksen jäsen on rekisteröitynyt YTN:n asiointipalveluun.
 • Yritysyhdistys, hallitus tai osa hallituksesta on pitänyt kumminsa kanssa tapaamisen, jossa on käsitelty muun muassa yritysyhdistyksen toiminta menneeltä vuodelta, yritysyhdistyksen toiminta ja tavoitteet jatkossa (erityisesti jäsenhankinnan ja edunvalvonnan näkökulmasta) sekä muut ajankohtaiset asiat.

Jos yritysyhdistys ei peri jäsenmaksua: Tuen ehtona on, yhdistyksen puheenjohtajan tiedot on päivitetty yritysyhdistyrekisteriimme. Suosittelemme myös muiden yhdistyksen hallituksen jäsenten tietojen päivittämistä rekisteriin, näin he saavat ajankohtaista tietoa YTN:n yritysyhdistystoiminnasta.

Jäsentuen hakeminen ja maksaminen

Jäsentukea haetaan tällä hakulomakkeella. Jäsentukea voi hakea vuosittain kunkin vuoden toukokuun viimeiseen päivään (31.5.) saakka. Tukea kannattaa kuitenkin hakea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa: mitä aiemmin tukea on haettu ja tarvittavat liitteet on toimitettu YTN:lle, sitä nopeammin tuki maksetaan yhdistykselle. Suosittelemme jäsentukihakemuksen liitteiden toimittamista jäsentukihakemuksen yhteydessä. Varaathan siis liitteet esille jo ennen kuin aloitat hakemuslomakkeen täytön.

Jäsentukihakemuksia käsitellään ja tukea maksetaan kerran kuukaudessa. Jäsentukea ei makseta yhdistykselle ennen kuin kaikki vaadittavat tiedot ja liitteet on toimitettu.

Jäsentukihakemuksen liitteiden tulee olla YTN:llä viimeistään tukivuoden marraskuun loppuun (30.11.) mennessä. Myös tukiehdoissa vaadittujen hallituksen jäsenten tietojen tulee löytyä YTN:n yritysyhdistysrekisteristä tukivuoden marraskuun loppuun mennessä. Mikäli nämä ehdot eivät täyty, emme voi maksaa haettua tukea.


Kasvaja-palkkio

Yritysyhdistys voi hakea jäsentukihaun yhteydessä Kasvaja-palkkiota jäsenkasvustaan. Kasvaja-palkkiota haetaan samalla hakulomakkeella. Hakulomakkeella tulee ilmoittaa jäsenmäärän todellinen kasvu, uusien jäsenten kokonaismäärä sekä yhdistyksen muu aktiivisuus jäsenhankinnassa.

YTN voi myöntää Kasvaja-palkkiota 10 euroa/uusi jäsen. Palkkiota ei myönnetä, jos yritysyhdistyksen jäsenmäärän kasvu johtuu yritysyhdistyksen jäsenhankinnasta riippumattomasta syystä esimerkiksi yritys- tai yritysyhdistysfuusiosta. Kasvaja-palkkion ehtona on kummin puolto palkkiolle.

Huomaathan, että vuodesta 2024 lähtien palkkiota voi hakea vain aina edelliseltä kalenterivuodelta. Esimerkiksi keväällä 2024 yhdistyksenne voi hakea Kasvaja-palkkiota 1.1.-31.12.2023 tapahtuneesta jäsenkasvusta. Kasvaja-palkkiota voi hakea vuosittain vain jäsentukihaun yhteydessä toukokuun loppuun asti.

Maksamme Kasvaja-palkkiota jäsentuen maksun yhteydessä. Sen maksua koskevat saman ehdot kuin jäsentukea.


Projektituki

Maksamme yritysyhdistyksille harkinnanvaraista projektitukea hakemuksen perusteella. Projektituen tarkoituksena on täydentää yhdistyksen rahoitusta jäsenhankinnallisen ja edunvalvonnallisen projektin, tapahtuman tms. kulujen kattamiseen. Tuen määrä on harkinnanvarainen, kuitenkin enintään 1000 euroa/tapahtuma tai kampanja.

Projektituen ehdot

Yritysyhdistyksen tulee antaa riittävä selvitys projektin, tapahtuman tms. toteuttamisesta, kokonaiskuluista ja haetun tuen käyttämisestä.

Lisäksi seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

 • Tapahtuman tai kampanjan tulee olla avoin kaikille työpaikan ylemmille toimihenkilöille, ei vain esimerkiksi yritysyhdistyksen jäsenille. Tulemme kiinnittämään tähän erityistä huomiota vuonna 2024. Projektitukea ei myönnetä pelkästään jo olemassa olevalle jäsenistölle suunnattuun vapaa-ajan toimintaan.
 • Tapahtumassa tulee olla edunvalvonnallinen osuus. Edunvalvonnallinen sisältö voi olla esimerkiksi yritysyhdistyskummin tai muun YTN-toimijan puheenvuoro YTN:n ajankohtaisista aiheista. Ulkopuolisen luennoitsijan tai työnantajan edustajien käyttö on erittäin hyvä täydennys tilaisuudelle. Olettehan yhteydessä omaan kummiinne hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Näin kummin on mahdollista auttaa teitä edunvalvonnallisen osuuden järjestämisessä.
 • Jokaisella tapahtumalla tulee olla omarahoitusosuus, eli projektituella ei ole mahdollista kattaa kaikkia projektikuluja.
 • Yhdistyksen hallituksen jäsenten tiedot on päivitetty yritysyhdistysrekisteriimme.
 • Yhdistyksen tulee sitoutua tapahtuman jälkeen erikseen kysyttäessä kertomaan tapahtumastaan YTN:n viestintää varten.
 • Mikäli yritysyhdistys saa tukea muualta YTN:lta tapahtumaansa tai projektiinsa, esimerkiksi alan maksamana, tulee yhdistyksen ilmoittaa siitä hakulomakkeella. Myös jälkikäteen saatu tuki tulee ilmoittaa YTN:lle osoitteeseen yry@ytn.fi.

Tuella ei rahoiteta yhdistyksen laitehankintoja, kuten tietokoneita tai verkkosivujen tekoa. Tilaisuuden järjestäminen ulkomailla ei korota tuen määrää, vaan tapahtuma arvioidaan ohjelman mukaan.

Projektituki vaatii jäsentuen tavoin kummin puollon tuen myöntämiselle.

Projektituen hakeminen ja maksaminen

Projektitukea voi hakea tällä hakulomakkeella.

Suosittelemme hakemaan projektitukea takautuvasti toteutuneita kustannuksia vastaan. Järjestäessäsi tilaisuutta ole kuitenkin hyvissä ajoin yhteydessä yritysyhdistyskummiinne.

Projektitukihakemuksesta tulee käydä ilmi esimerkiksi:

 • tapahtuman tavoite ja ohjelma
 • tieto edunvalvonnallisesta sisällöstä, esimerkiksi yritysyhdistyskummin puheenvuoro
 • kokonaiskulut (kulut, omavastuu, muut tuet)
 • osallistujien ja/tai kutsuttujen määrä ja
 • miten tapahtuma tai projekti edistää jäsenhankintaa.

Projektituki on haettava aina sen vuoden aikana, jolloin tapahtuma on järjestetty, eli viimeistään 31.12. Seuraavana vuonna haettua tukea ei makseta. Projektitukihakemuksia käsitellään ja tukea maksetaan kerran kuukaudessa.


Tuki yrityskerhoille

Yrityskerho eli rekisteröitymätön yritysyhdistys, joka on tehnyt yhteistyösuunnitelman YTN:n kanssa ja jonka aktiivit ovat rekisteröityneet YTN:n asiointipalveluun, voi hakea projektitukimenettelyllä tukea tilaisuuden tai tapahtuman järjestämiseen etukäteen. Hyväksytyn tilaisuuden laskutus tapahtuu suoraan YTN:ltä tilaisuuden tilojen ja/tai tarjoilujen toimittajalta.

Ole yhteydessä kummiinne ja täytä hakemus hyvissä ajoin. Ainoastaan kustannukset, jotka voidaan laskuttaa sähköisesti suoraan YTN:ltä ovat mahdollisia, esimerkiksi tilaisuuden tila tai tarjoilut, kun tarjoajana on yritys. Hyväksyttäviä tilaisuuksia ovat erilaiset edunvalvontakoulutukset sekä järjestäytymistä tukevat tapahtumat.

Tukea voi hakea täyttämällä hakulomakkeen.


Mahdolliset väärinkäytökset koskien YTN:n maksamia taloudellisia tukia

Mikäli havaitsemme jonkin tukimuodon käytössä tai haussa väärinkäytöksiä, YTN:llä on oikeus jättää tuki maksamatta tai periä jo maksettu tuki takaisin.

Asiointipalvelu