Skip to content

Tukea työpaikkatoimintaan

Tuemme monin tavoin yritysyhdistyksiä ja yrityskerhoja eli yryjä. Taloudellisen tuen lisäksi jokaisella yryllä on oma kumminsa, joka osallistuu yryn tilaisuuksiin ja auttaa sekä tukee yryä toiminnassaan.

Yryjen aktiivit voivat osallistua yry-tilaisuuksiimme sekä tarjoamaamme yhdistyskoulutukseen. Lisäksi henkilöstöedustajien verkkokoulutukset, koulutus.ytn.fi, ovat aktiivien vapaassa käytössä.

Taloudellinen tuki

Yritysyhdistysten rahoitusmallimme sisältää kertaluonteisen perustamistuen, vuosittain maksettavan jäsentuen sekä jäsenmäärän turvaamiseen tarkoitetun projektituen. Lisäksi haettavissa on jäsenhankintaan kannustava Kasvaja-palkkio. Rekisteröitymättömät yhdistykset voivat hakea yrityskerhon tukea.

Jäsentukea voi hakea vuosittain 31.3. asti. Löydät hakulomakkeen tästä.

Perustamistuki

Uudelle, perustettavalle yritysyhdistykselle maksamme kertaluonteista perustamistukea 1 000 euroa. Yhdistyksen ensimmäisenä vuotena myönnetään joko perustamistuki tai jäsentuki, ja se myönnetään vain täysin uudelle, yhdistysrekisteriin rekisteröityvälle yhdistykselle.

Tuen tarkoituksena on turvata aloittavan yhdistyksen toiminta, mahdolliset perustamiseen liittyvät kulut sekä mahdollistaa jäsenhankinnan aloittaminen ja kohtuullinen toiminta ensimmäisen vuoden ajan.

Tuen ehtona on, että yhdistys on tehnyt yhteistyösopimuksen YTN:n kanssa ja yhdistyksen hallituksen tiedot on ilmoitettu asiointipalveluumme. Yhdistykselle tulee lisäksi olla avattu pankkitili, jonne tuki maksetaan.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen yry@ytn.fi. Maksamme perustamistuen päätöksen jälkeen yritysyhdistyksen tilille.

Jäsentuki

Maksamme yritysyhdistykselle vuosittain jäsentuen, joka perustuu  YTN-liittoihin kuuluvien jäsenten määrään. Jäsentukea tulee hakea, ja hakuaika on vuosittain 31.3. asti.

Tuen tarkoitus on kattaa yhdistyksen hallintokulut ja turvata yhdistyksen normaali, jatkuva toiminta. Yhdistys voi käyttää tukea vapaasti esimerkiksi jäsentapahtumien järjestämiseen. Tuen ehtoina on, että yhdistys tekee yhdistyslain velvoittamat toimenpiteet, kuten ilmoitukset PRH:lle, pitää sääntömääräiset kokoukset ja ylläpitää jäsenluetteloa. Lisäksi hallituksen on tullut pitää kokouksiaan ja yhdistyksen hallituksen jäsenten tiedot on tullut päivittää yritysyhdistysrekisteriimme.

Maksamme jäsentuen yritysyhdistyksen tilille kuukauden kuluessa hyväksynnästä. Tuki koskee vain niitä jäseniä, jotka ovat yritysyhdistyksen ja jonkin YTN:n jäsenliiton jäseniä.

Jäsentuen määrä, kun ei perittyä jäsenmaksua

Jos yhdistys ei peri jäsenmaksua, tukea maksetaan 2 euroa/yhdistyksen jäsen, kuitenkin vähintään 200 euroa.

Jäsentuen määrä, kun jäsenmaksu peritään

Jos yritysyhdistys perii jäsenmaksua, maksamme yhdistykselle yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, suuruudeltaan kuitenkin enintään 10 euroa/jäsen.

Tuen maksamisen lisäehdot:

  • Meille YTN:ään on toimitettu vaadittavat asiakirjat (viimeisin tilinpäätös ja toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle, päätösote jäsenmaksusta sekä hallituksen kokoonpano). Lähetä liitteet tällä lomakkeella.
  • Yhdistys lähettää vuosittain ilmoituksen jäsenelle YTN:n suorittamasta jäsenmaksuosuudesta.
  • Jokainen yhdistyksen hallituksen jäsen on rekisteröitynyt YTN:n asiointipalveluun
  • Yritysyhdistys, hallitus tai osa hallituksesta on pitänyt kumminsa kanssa tapaamisen, jossa on käsitelty muun muassa yritysyhdistyksen toiminta menneeltä vuodelta, yritysyhdistyksen toiminta ja tavoitteet jatkossa (erityisesti jäsenhankinnan ja edunvalvonnan näkökulmassa) sekä muut ajankohtaiset asiat

Kasvaja-palkkio

Yritysyhdistys voi hakea jäsentukihaun yhteydessä Kasvaja-palkkiota jäsenkasvustaan. Jäsenhankinnan tukea myönnetään yritysyhdistyksen tekemän ilmoituksen pohjalta. Ilmoituksessa ilmoitetaan jäsenmäärän todellinen kasvu, uusien jäsenten kokonaismäärä sekä muu aktiivisuus jäsenhankinnassa. Lisäksi tarvitaan yritysyhdistyksen kummin puolto palkkiolle. Tukea voidaan myöntää 10 euroa / uusi jäsen.

Tukea ei myönnetä, jos yritysyhdistyksen jäsenmäärän kasvu johtuu yritysyhdistyksen jäsenhankinnasta riippumattomasta syystä, esimerkiksi yritys- tai yritysyhdistysfuusiosta.

Kasvajapalkkiota voit hakea samalla lomakkeella kuin jäsentukea.

Projektituki

Yritysyhdistykselle maksamme harkinnanvaraista projektitukea hakemuksen perusteella. Myönnämme projektitukea ainoastaan jäsenpitoa ja jäsenhankintaa edistäviin, kaikille ylemmille toimihenkilöille avoimiin tapahtumiin tai kampanjoihin, joissa on edunvalvonnallista sisältöä.

Tuen tarkoitus ja määrä

Projektituen tarkoituksena on täydentää yhdistyksen rahoitusta jäsenhankinnallisen tai edunvalvonnallisen projektin, tapahtuman tms. kulujen kattamiseen. Tuen määrä on harkinnanvarainen, kuitenkin enintään 1 000 euroa / tapahtuma tai kampanja.

Tuen ehdot

Yritysyhdistyksen tulee antaa riittävä selvitys projektin, tapahtuman tms. toteuttamisesta, kokonaiskuluista ja haetun tuen käyttämisestä. Projektitukihakemuksesta tulee käydä ilmi: 

  • tapahtuman tavoite ja ohjelma
  • tieto edunvalvonnallisesta sisällöstä, esimerkiksi yritysyhdistyskummin puheenvuoro
  • budjetti ja rahoitustiedot (yhdistyksen rahoitus, omavastuut, muut tuet)
  • osallistujien ja/tai kutsuttujen määrä ja
  • miten tapahtuma tai projekti edistää jäsenpitoa tai jäsenhankintaa.
  • Huomaathan, että tapahtuman tai kampanjan tulee olla avoin kaikille työpaikan ylemmille toimihenkilöille, ei vain esimerkiksi yritysyhdistyksen jäsenille. Projektitukea ei myönnetä pelkästään jo olemassa olevalle jäsenistölle suunnattuun vapaa-ajan toimintaan.

Lisäksi yhdistykselläsi tulee olla projektiin omarahoitusosuus, eli projektituella ei ole mahdollista kattaa kaikkia projektikuluja. Projektin on oltava yhdistyksen ja YTN:n toiminnan ja tehtävän mukainen. Suosittelemme hakemaan projektitukea takautuvasti toteutuneita kustannuksia vastaan. Järjestäessäsi tilaisuutta ole hyvissä ajoin yhteydessä yritysyhdistyskummiin.

Projektitukihakemuksessa tulee aina olla mukana kummin puolto. Maksamme projektituen hyväksymisen jälkeen yritysyhdistyksen tilille.

Muut ohjeet

Hyviä tapahtumia ovat avoimet koulutukselliset tai muuten asiaohjelmaa sisältävät tapahtumat, joihin on kutsuttu kaikki yhdistyksen jäsenet ja erityisesti ei-järjestäytyneitä ylempiä toimihenkilöitä. Edunvalvonnallinen sisältö voi olla esimerkiksi yritysyhdistyskummin tai muun YTN-toimijan puheenvuoro YTN:n ajankohtaisista aiheista. Ulkopuolisen luennoitsijan tai työnantajan edustajien käyttö on erittäin hyvä täydennys tilaisuudelle.

Tuella ei rahoiteta yhdistyksen laitehankintoja, kuten tietokoneita tai verkkosivujen tekoa. Tähän tarkoitukseen on olemassa jäsentuki. Projektitukea ei myönnetä jo olemassa olevalle jäsenistölle suunnattuun vapaa-ajan toimintaan. Tilaisuuden järjestäminen ulkomailla ei korota tuen määrää, vaan tapahtuma arvioidaan ohjelman mukaan.

Tuen hakeminen

Yritysyhdistykset voivat hakea projektitukea ympäri vuoden. Ennen tuen hakua ole yhteydessä yhdistyksen kummiin.

Hae projektitukea täyttämällä hakulomake. Varmista, että hakemuksesi sisältää kaikki kohdassa Tuen ehdot mainitut asiat.

Yrityskerhon tuki

Yrityskerho eli rekisteröitymätön yritysyhdistys, joka on tehnyt yhteistyösuunnitelman YTN:n kanssa ja jonka aktiivit ovat rekisteröityneet YTN:n asiointipalveluun, voi hakea projektitukimenettelyllä tukea tilaisuuden tai tapahtuman järjestämiseen etukäteen. Hyväksytyn tilaisuuden laskutus tapahtuu suoraan YTN:ltä tilaisuuden tilojen ja/tai tarjoilujen toimittajalta.

Ole yhteydessä kummiinne ja täytä hakemus hyvissä ajoin. Ainoastaan kustannukset, jotka voidaan laskuttaa sähköisesti suoraan YTN:ltä ovat mahdollisia, esimerkiksi tilaisuuden tila tai tarjoilut, kun tarjoajana on yritys. Hyväksyttäviä tilaisuuksia ovat erilaiset edunvalvontakoulutukset sekä järjestäytymistä tukevat tapahtumat.

Tukea voi hakea täyttämällä hakulomakkeen.

Asiointipalvelu