Skip to content

Työsuojelu

Työsuojelu onnistuu yhdessä tekemällä

Työ ja työympäristö muuttuvat jatkuvasti. Tästä johtuen työsuojelukin on jatkuvaa toimintaa. Hyvin hoidettu työsuojelu maksaa itsensä takaisin

 • hyvinvoivana,
 • pitkään työelämässä jaksavana ja
 • oppivana henkilöstönä

YTN:n työsuojelutavoitteet

 • Avoin työsuojeluyhteistoiminta
 • Tiivis yhteistyö työpaikoilla

Työpaikkojen työsuojeluvaltuutetut yhdessä työpaikan muun työsuojeluhenkilöstön ja henkilöstöedustajien kanssa kehittävät asiantuntijoina työsuojelua. Näin varmistetaan turvallinen ja terveellinen työskentely-ympäristö ja hyvä työkyky koko henkilöstölle.

Työsuojelu on ennakoivaa ja korjaavaa

Ennakoivalla työsuojelulla huomioidaan työsuojelunäkökulma muun muassa töiden organisoinnissa sekä työtehtävien, -menetelmien ja -tilojen suunnittelussa. Korjaavassa työsuojelussa toimeen ryhdytään heti, kun on havaittu puutteita työturvallisuudessa tai työoloissa.
Ylempien toimihenkilöiden työsuojelu tarkoittaa useimmiten pureutumista työn psyykkiseen ja psykososiaaliseen kuormitukseen, unohtamatta kuitenkaan fyysistä työsuojelua ja ergonomiaa. Tänä päivänä asiantuntijatyön riskejä ovat esimerkiksi

 • työaikakuormitus,
 • liiallinen työmäärä sekä
 • työssä ja vapaa-aikana työasioissa matkustaminen.

Työnantajan tulee selvittää näistä syistä aiheutuvat riskit ja vaarat.

Jos havaitset työpaikallasi ongelmia liittyen turvallisuuteen tai ilmapiiriin, ota välittömästi yhteyttä työpaikkasi työsuojelutoimijoihin, joita ovat:

 • työnantaja
 • työsuojelutoimikunta tai vastaava yhdistetty yhteistoimintaelin
 • työsuojelupäällikkö
 • työsuojeluvaltuutettu
 • työsuojeluasiamies
 • työterveyshuolto

Jos toimit työpaikallasi työsuojeluvaltuutettuna, saat apua ja neuvoja oman liittosi työsuojelu- ja työhyvinvoinnin asiantuntijoilta.

Työaikojen haitallinen kuormitus selvitettävä

Työturvallisuuslaissa työajat rinnastetaan samanlaisiksi vaara- ja haittatekijöiksi kuin työtila, muu työympäristö ja työolosuhteet.

Työnantajan tulee selvittää ja tunnistaa työajoista aiheutuvat vaaratekijät ja arvioida niiden vaikutus työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Työturvallisuuslain piiriin kuuluvat myös esimies- ja johtotehtävissä toimivat.

Asiantuntijatyössä vaaratekijäksi tulee katsoa työnantajan aloitteesta työntekijän työhön sidottuna oleva aika. Näitä ovat esimerkiksi

 • matkustaminen, jonka ei pääsääntöisesti katsota kuuluvaan työaikaan sekä
 • tilanteet, joissa työnantaja edellyttää työntekijän olevan tavoitettavissa, kuten vastaavan puhelimeen tai sähköposteihin, varsinaisen työaikansa ulkopuolella.

Kun toimit henkilöstöedustajana, ota työaika-asiat puheeksi työpaikallasi edustettaviesi kanssa ja vie heidän näkemyksensä työsuojelutoimikunnat tietoon.

Tutustu henkilöstön edustajille laadittuihin ohjeisiin kuormituksen selvittämiseksi.

Asiointipalvelu