Skip to content

Oikeudet ja velvollisuudet

Oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet pitävät sisällään mm. neuvottelu- ja sopimusoikeuksia, oikeuden koulutukseen sekä salassapitovelvollisuuksia. Luottamusmiehen oikeuksista ja velvollisuuksista on säädetty työlainsäädännössä ja työehtosopimuksissa.

Neuvottelu- ja sopimusoikeudet
Työehtosopimuksen perusteella valitulla luottamusmiehellä on oikeus sopia ja neuvotella kollektiivisesti ylempien toimihenkilöiden puolesta. Työehtosopimuksesta voi tarkistaa, missä asioissa luottamusmiehellä on sopimusoikeus.

Yksilöä koskevissa asioissa luottamusmiehellä on oikeus osallistua neuvotteluun ylemmän toimihenkilön pyytäessä. Luottamusmiehellä on myös oikeus neuvotella ja sopia yksittäisen henkilön puolesta, mikäli henkilö antaa siihen valtuudet.

Työsopimuslain perusteella valitulla luottamusvaltuutetulla on oikeus neuvotella ylempiä toimihenkilöitä yleisesti koskevissa asioissa, mutta sopimuksia hän voi tehdä vain kutakin asiaa varten erikseen annetulla valtuutuksella.

Toimintaedellytykset ja –mahdollisuudet
Luottamusmiehelle annetaan asioiden hoidon kannalta tarpeelliset toimintamahdollisuudet. Käytännössä tämä tarkoittaa yrityksessä käytössä olevia tietoteknisiä välineitä, tietoliikenneyhteyksiä ja muita toimistotyökaluja. YTN suosittelee, että toimintaedellytyksistä sovitaan paikallisesti. Edellä todettujen työvälineiden lisäksi on syytä sopia luottamusmiehen työ- ja säilytystiloista sekä mahdollisuudesta käyttää yrityksen sisäisiä viestintäkanavia tehtävänsä hoitamiseksi.

Vapautus työstä

Luottamusmiehelle annetaan asioiden hoidon kannalta tarpeellisessa määrin vapautusta työstä. Vapautuksen määrästä on syytä sopia työnantajan kanssa. Erityisesti on huolehdittava siitä, että vapautusta annetaan kulloisenkin neuvottelutilanteen edellyttämä määrä.

Esimerkiksi joukkoirtisanomistilanteissa on yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen johdosta varattava oikeus suurempaan vapaan käyttöön kuin keskimäärin on tarvetta.

YTN:n sopimuksissa ei ole täsmällisiä aikamääreitä vapaan määrästä vaan paikallisesti huomioon on otettava muun muassa ao. henkilöstöryhmään kuuluvien toimihenkilöiden lukumäärään ja toiminnan luonteeseen.

Luottamuksellisuus ja salassapito
Lähtökohtaisesti luottamusmies saa tiedot käyttöönsä luottamuksellisina. Niitä ei ole syytä levittää muiden yritysten luottamusmiehille. YTN:n näkemyksen mukaan tiedoista ja niistä tehtävistä johtopäätöksistä voi keskustella YTN:n asiantuntijoiden kanssa. Myös erilaisiin tutkimuksiin voi tietojen pohjalta vastata.

Yhteistoimintaan liittyvistä asioista voi keskustella niiden henkilöiden kanssa joita asia koskee. Jos tietoja antaessaan työnantaja on ilmaissut tietojen olevan liike- tai ammattisalaisuuksia ja siten erityisen luottamuksellisia, on luottamusmiehen tästä kerrottava, käsitellessään tietoja jäsenkunnan kanssa.

Henkilökohtaisia tietoja ei saa kertoa eteenpäin ilman kyseisen henkilön nimenomaista suostumusta.

Ehdokassuoja
Joidenkin toimialojen (energia- ja ICT-alat) luottamusmiesehdokkaalla on laajennettu irtisanomissuoja (samansisältöinen kuin toimikauden aikana) yleensä kolmen kuukautta ennen luottamusmiesvaalia.

Työsuhdeturva
Luottamusmiehellä on laajennettu, yleensä työsopimuslain mukainen, irtisanomissuoja toimikautensa ajan. Laajennettu irtisanomissuoja koskee erityisesti kollektiivi-irtisanomisia.

Henkilökohtaisin perustein luottamusmies voidaan yleensä irtisanoa vain, jos hänen edustamistaan ylemmistä toimihenkilöistä vähintään puolet sen hyväksyy. Joillakin toimialoilla luottamusmiehen työsuhteen työehtosopimuksen vastaisesta päättämisestä seuraa kovempi korvausvelvollisuus kuin työsopimuslaissa on määrätty.

Vastaava suoja on yleensä myös varamiehellä silloin, kun hän hoitaa luottamusmiehen tehtäviä, mutta ei muutoin. Tällöin ei laajennettua irtisanomissuojaa ole luottamusmiehellä.

Jälkisuoja
Joidenkin toimialojen (teknologiateollisuus, energia- ja ICT-alat) luottamusmiehellä on laajennettu irtisanomissuoja (samansisältöinen kuin toimikauden aikana) myös luottamusmieskauden jälkeen, yleensä kuuden kuukauden ajan.

Oikeus ay-koulutukseen
Työehtosopimukset antavat yleensä luottamusmiehelle oikeuksia osallistua YTN:n järjestämään ammattiyhdistyskoulutukseen, jonka tarkoituksena on edistää luottamusmiehen mahdollisuuksia hoitaa tehtäviään. Jossain sopimuksissa myös varaluottamusmiehelle on myönnetty vastaava oikeus.

Pääsääntöisesti työehtosopimuksissa on todettu, että osallistuminen edellä todettuun koulutukseen tapahtuu palkkaa menettämättä. Oikeus on yleensä kuhunkin koulutukseen kerran toimikauden aikana.

Koulutukseen on oikeus osallistua, ellei se aiheuta tuntuvaa haittaa yrityksen toiminnalle. Haittaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota työpaikan kokoon, toiminnan laatuun, tehtävien hoitoon ja sijaisuusjärjestelyyn. Ilmoitus aikomuksesta lähteä kurssille on tehtävä mahdollisimman varhain. Käytännössä koulutukseen osallistumisen yksityiskohdista sovitaan paikallisesti.

Joissakin sopimuksissa (ICT-ala) on edellä todettua palkallisen koulutuksen oikeutta laajennettu osin myös järjestötehtävissä toimiviin henkilöihin.

Oikeus ammatilliseen koulutukseen
Joissakin työehtosopimuksissa on erikseen todettu luottamusmiehen oikeus kehittyä ammatissaan yhtäläisin mahdollisuuksin kuin muilla toimihenkilöillä. Käytännössä luottamusmiehen on viimeistään toimikauden lopussa neuvoteltava millaisia koulutustarpeita hänellä olisi palatessaan kokoaikaisesti ammattiinsa.

Luottamusmiehen ammattiin liittyvää osaamista on kuitenkin hyvä pitää yllä koko luottamusmieskauden ajan vastaavalla tavalla kuin yrityksen muiden ylempien toimihenkilöiden osalta tehdään.

Luottamusmieskorvaus
Luottamusmieskorvauksesta on sovittu teknologiateollisuudessa, suunnittelu-, energia ja ICT-alalla. Korvauksen suuruus on yleensä riippuvainen edustettavien ylempien toimihenkilöiden lukumäärästä.

Varaluottamusmiehelle korvaus maksetaan silloin kun hän hoitaa luottamusmiestehtäviä, ja tästä on kirjallisesti ilmoitettu työnantajalle. Korvausta ei tällöin makseta varsinaiselle luottamusmiehelle.

Kokoontumis- ja tiedottamisoikeudet
Työsopimuslain mukaan työntekijöillä on oikeus kokoontua työpaikalla työmarkkina-asioiden tiimoilta. Kokoontuminen ei saa aiheuttaa haittaa työnteolle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työnantajan on annettava (työajan ulkopuolella) käyttöön kokoontumistilat. Tarjoiluista ja vastaavista muista kustannuksista työnantajan ei tarvitse huolehtia.

Työntekijöillä on myös oikeus jakaa tiedonantoja ja ilmoittaa työmarkkinakysymysten ohella myös yleisiin kysymyksiin liittyvistä asioista työpaikan ilmoitustaululla. Käytännössä usein sovitaan paikallisesti oikeudesta käyttää yrityksen tavanomaisia sähköisiä viestimiä, kuten sähköpostia ja intranetiä.

Joillakin aloilla on edellä mainittuja oikeuksia täsmennetty työehtosopimuksessa.

Ansiokehitys
Joillakin aloilla (suunnittelu- ja ICT-ala) on työehtosopimuksessa sovittu siitä, että luottamusmiehen ansiokehityksen on vastattava yrityksen ylempien toimihenkilöiden ansiokehitystä. Käytännössä luottamusmiehen on toimikautensa aikana ja jälkeen verrattava omaa ansiokehitystään yrityksen ylempien toimihenkilöiden ansiokehitykseen.

Palkka- ja siirtoturva
ICT-alalla on työehtosopimuksessa erikseen sovittu, ettei luottamusmiestä saa toimikautensa aikana tai välittömästi sen jälkeen siirtää alempipalkkaisempaan työhön, kuin missä hän oli tehtävään valituksi tullessaan. Häntä ei saa myöskään ilman omaa suostumustaan siirtää matka- tai vuorotyöhön, joka olennaisesti vaikeuttaa luottamustehtävän hoitamista.

Joissakin sopimuksissa (rahoitusala, metsäteollisuus ja Perussopimus) on todettu yleisemmin, ettei luottamusmiestä tule työsuhteessaan luottamustehtävänsä vuoksi saattaa huonompaan asemaan kuin muut yrityksen ylemmät toimihenkilöt.

Luottamusmies perehdyttämisprosessissa
YTN suosittelee, että yhteistoimintalain 15 §:n mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä, jossa käsitellään työhön tulijalle työpaikkaan ja yritykseen perehtymiseksi annettavat tarpeelliset tiedot, sovitaan myös menettelystä, jossa työhön tulijoille varataan tapaaminen asianomaisen henkilöstöryhmän edustajan kanssa yrityksen neuvottelukulttuurin ja työmarkkinasuhteiden selvittämiseksi.

Muut oikeudet
Joillakin toimialoilla on työehtosopimuksissa sovittu edellä todetun lisäksi myös muista erityiskysymyksistä. Tällaisia ovat esimerkiksi voimassa olevien edustusjärjestelmien suojaaminen (energia-ala) ja luottamusmiehen asema liikkeen luovutuksen yhteydessä (ICT-ala).

Asiointipalvelu