Skip to content

Toimiminen luottamusmiehenä

Henkilöstön edustaja edustaa nimensä mukaisesti työpaikan henkilöstöä työsuhteeseen liittyvissä asioissa sekä auttaa henkilöstöä työsuhteeseen liittyvissä ongelmissa. Hän toimii neuvottelijana ja sopijana työntekijöiden ja työnantajan välillä.

Edustajasta käytetään eri sopimuksissa ja lainsäädännössä mm. sellaisia nimityksiä kuin (pää)luottamusmies, luottamushenkilö, neuvotteleva yhteyshenkilö, luottamusvaltuutettu ja yhteyshenkilö.

Luottamusmiehen valinta

Luottamusmies valitaan toimialasta riippuen joko yritys- tai toimipaikkakohtaisesti. Alan työehtosopimuksissa on määritelty kuka voi asettua ehdolle tai keillä on äänioikeus. Luottamusmiehen toimikausi on lähtökohtaisesti kaksi vuotta.

Luottamusmiehen valinta

 • Kun työpaikalle ollaan valitsemassa edustajaa ensimmäistä kertaa, täytyy aluksi selvittää mitä ollaan valitsemassa ja millä perusteella (työehtosopimus vai työsopimuslaki). Myös työnantajan kanssa on hyvä keskustella luottamusmiehen/valtuutetun valinnasta.
  Eri toimialojen työehtosopimuksissa on määritetty kuka saa osallistua valintaan ja kuka voi asettua ehdolle.

Kuka voi järjestää vaalit?

 • Luottamusmiesvaalit järjestää yleensä edellinen luottamusmies tai yritysyhdistys. Työpaikalla, jolla ei vielä ole luottamusmiestä, voi kuka tahansa olla aktiivinen ja tarttua asiaan. Vaalit voi järjestää esimerkiksi yritysyhdistys tai ryhmä ylempiä toimihenkilöitä, yhteistoimintaedustaja tai toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu.

Luottamusmiesvaalin toteutus

 • Ennen vaalien järjestämistä on hyvä selvittää, keitä valittu henkilö edustaa. Epäselvissä tilanteissa työnantajalta voi pyytä listan työpaikan ylemmistä toimihenkilöistä.
 • Ehdokasasettelussa on tähdättävä avoimuuteen, jotta kaikki halukkaat voivat asettua ehdolle ja osallistua vaaliin. Ehdokasasetteluun on varattava tarpeeksi pitkä aika, esim. kaksi viikkoa.
 • Mikäli ehdokkaita on vain yksi, voidaan luottamusmies valita yksimielisesti. Jos ehdokkaita on useampia, voi vaalit järjestää joko vaalikokouksena, uurnavaalina tai sähköisenä äänestyksenä sähköpostitse tai netin kautta.
 • YTN auttaa tarvittaessa sähköisen vaalin järjestämisessä.

Varaluottamusmies

 • Luottamusmiehelle voi valita varaluottamusmiehen useimpien YTN:n sopimusten mukaan. Varaluottamusmies toimii luottamusmiehen sijaisena silloin, jos luottamusmies on pidempään estynyt toimimasta tehtävässään tai ei enää jatka työnantajan palveluksessa. Myös luottamusvaltuutetulle on suositeltavaa valita varaluottamusvaltuutettu.

Henkilöstöryhmien yhteinen luottamusmies

 • Joillakin toimialaoilla on sovittu menettelystä, jolla eri henkilöstöryhmät voivat valita yhteisen luottamusmiehen. Tällaisesta menettelystä on syytä keskustella myös YTN:n asiamiesten kanssa ennen valintaa. Yhteinen luottamusmies on tarkoitettu ensisijaisesti pieniin yrityksiin tai työpaikkoihin.

Eri yritysten tai toimipaikkojen yhteinen luottamusmies

 • Erityisen painavasta syystä luottamusmies voidaan valita yhteiseksi usealle työpaikalle tai yritysryhmälle. Tällaista sopimusta suunniteltaessa on syytä olla yhteydessä YTN:n asiamiehiin ja laatia kirjallinen sopimus kaikkien mukana olevien yritysten johdon ja henkilöstön kesken. Sopimuksessa tulee mainita ainakin luottamusmiehen toimialue eli yritykset, erikseen sekä sopimus- että neuvotteluoikeudet, tiedonsaantioikeudet, ajankäyttö- ja tiedotusoikeudet sekä luottamusmieskorvauksen määräytymisperiaate.

Tuloksen ilmoittaminen

 • Luottamusmiehen valinnasta tulee ilmoittaa työpaikan ylemmille toimihenkilöille ja työnantajalle, esimerkiksi sähköpostitse. YTN:lle ilmoituksen voi tehdä asiointipalvelussa. Ilmoitus YTN:lle tulee tehdä, jotta voi ilmoittautua luottamusmieskoulutuksiin sekä saada alakohtaista infoa ja kutsuja YTN:n tilaisuuksiin.

Palvelualoilla on syytä olla yhteydessä alan vastuullisen asiamieheen ennen paikallisen neuvotteluedustuksen valitsemista.

Muista aina ilmoittaa luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun ja YTN -yhteyshenkilön valinnasta YTN:lle sekä työnantajallesi.

Tiedonsaanti

Perusperiaate on, että luottamusmies saa edustettaviensa asioiden hoitamisen kannalta riittävät tiedot. Luottamusmiehelle annettavista tiedoista on säädetty lainsäädännössä ja joissakin työehtosopimuksissa.

Henkilöstöedustajan tiedonsaantioikeudet (otsikoiden alle aukeaa ingressit, ingressin alle aukeaa klikattavat alaotsikot)

 1. Mitä tietoja voin saada edustettavistani?
 2. Mitä tietoja voin saada yrityksestä?
 3. Milloin tulee käydä yhteistoimintaneuvottelut ja mitä tietoja voin saada?
 4. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
 5. Työsuojelutoiminta

Oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet pitävät sisällään mm. neuvottelu- ja sopimusoikeuksia, oikeuden koulutukseen sekä salassapitovelvollisuuksia. Luottamusmiehen oikeuksista ja velvollisuuksista on säädetty työlainsäädännössä ja työehtosopimuksissa.

Neuvottelu- ja sopimusoikeudet

Työehtosopimuksen perusteella valitulla luottamusmiehellä on oikeus sopia ja neuvotella kollektiivisesti ylempien toimihenkilöiden puolesta. Työehtosopimuksesta voi tarkistaa, missä asioissa luottamusmiehellä on sopimusoikeus.

Yksilöä koskevissa asioissa luottamusmiehellä on oikeus osallistua neuvotteluun ylemmän toimihenkilön pyytäessä. Luottamusmiehellä on myös oikeus neuvotella ja sopia yksittäisen henkilön puolesta, mikäli henkilö antaa siihen valtuudet.

Työsopimuslain perusteella valitulla luottamusvaltuutetulla on oikeus neuvotella ylempiä toimihenkilöitä yleisesti koskevissa asioissa, mutta sopimuksia hän voi tehdä vain kutakin asiaa varten erikseen annetulla valtuutuksella.

Toimintaedellytykset ja –mahdollisuudet

Luottamusmiehelle annetaan asioiden hoidon kannalta tarpeelliset toimintamahdollisuudet. Käytännössä tämä tarkoittaa yrityksessä käytössä olevia tietoteknisiä välineitä, tietoliikenneyhteyksiä ja muita toimistotyökaluja. YTN suosittelee, että toimintaedellytyksistä sovitaan paikallisesti. Edellä todettujen työvälineiden lisäksi on syytä sopia luottamusmiehen työ- ja säilytystiloista sekä mahdollisuudesta käyttää yrityksen sisäisiä viestintäkanavia tehtävänsä hoitamiseksi.

Vapautus työstä

Luottamusmiehelle annetaan asioiden hoidon kannalta tarpeellisessa määrin vapautusta työstä. Vapautuksen määrästä on syytä sopia työnantajan kanssa. Erityisesti on huolehdittava siitä, että vapautusta annetaan kulloisenkin neuvottelutilanteen edellyttämä määrä.

Esimerkiksi joukkoirtisanomistilanteissa on yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen johdosta varattava oikeus suurempaan vapaan käyttöön kuin keskimäärin on tarvetta.

YTN:n sopimuksissa ei ole täsmällisiä aikamääreitä vapaan määrästä vaan paikallisesti huomioon on otettava muun muassa ao. henkilöstöryhmään kuuluvien toimihenkilöiden lukumäärään ja toiminnan luonteeseen.

Luottamuksellisuus ja salassapito

Lähtökohtaisesti luottamusmies saa tiedot käyttöönsä luottamuksellisina. Niitä ei ole syytä levittää muiden yritysten luottamusmiehille. YTN:n näkemyksen mukaan tiedoista ja niistä tehtävistä johtopäätöksistä voi keskustella YTN:n asiantuntijoiden kanssa. Myös erilaisiin tutkimuksiin voi tietojen pohjalta vastata.

Yhteistoimintaan liittyvistä asioista voi keskustella niiden henkilöiden kanssa joita asia koskee. Jos tietoja antaessaan työnantaja on ilmaissut tietojen olevan liike- tai ammattisalaisuuksia ja siten erityisen luottamuksellisia, on luottamusmiehen tästä kerrottava, käsitellessään tietoja jäsenkunnan kanssa.

Henkilökohtaisia tietoja ei saa kertoa eteenpäin ilman kyseisen henkilön nimenomaista suostumusta.

Ehdokassuoja

Joidenkin toimialojen (energia- ja ICT-alat) luottamusmiesehdokkaalla on laajennettu irtisanomissuoja (samansisältöinen kuin toimikauden aikana) yleensä kolmen kuukautta ennen luottamusmiesvaalia.

Työsuhdeturva

Luottamusmiehellä on laajennettu, yleensä työsopimuslain mukainen, irtisanomissuoja toimikautensa ajan. Laajennettu irtisanomissuoja koskee erityisesti kollektiivi-irtisanomisia.

Henkilökohtaisin perustein luottamusmies voidaan yleensä irtisanoa vain, jos hänen edustamistaan ylemmistä toimihenkilöistä vähintään puolet sen hyväksyy. Joillakin toimialoilla luottamusmiehen työsuhteen työehtosopimuksen vastaisesta päättämisestä seuraa kovempi korvausvelvollisuus kuin työsopimuslaissa on määrätty.

Vastaava suoja on yleensä myös varamiehellä silloin, kun hän hoitaa luottamusmiehen tehtäviä, mutta ei muutoin. Tällöin ei laajennettua irtisanomissuojaa ole luottamusmiehellä.

Jälkisuoja

Joidenkin toimialojen (teknologiateollisuus, energia- ja ICT-alat) luottamusmiehellä on laajennettu irtisanomissuoja (samansisältöinen kuin toimikauden aikana) myös luottamusmieskauden jälkeen, yleensä kuuden kuukauden ajan.

Oikeus ay-koulutukseen

Työehtosopimukset antavat yleensä luottamusmiehelle oikeuksia osallistua YTN:n järjestämään ammattiyhdistyskoulutukseen, jonka tarkoituksena on edistää luottamusmiehen mahdollisuuksia hoitaa tehtäviään. Jossain sopimuksissa myös varaluottamusmiehelle on myönnetty vastaava oikeus.

Pääsääntöisesti työehtosopimuksissa on todettu, että osallistuminen edellä todettuun koulutukseen tapahtuu palkkaa menettämättä. Oikeus on yleensä kuhunkin koulutukseen kerran toimikauden aikana.

Koulutukseen on oikeus osallistua, ellei se aiheuta tuntuvaa haittaa yrityksen toiminnalle. Haittaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota työpaikan kokoon, toiminnan laatuun, tehtävien hoitoon ja sijaisuusjärjestelyyn. Ilmoitus aikomuksesta lähteä kurssille on tehtävä mahdollisimman varhain. Käytännössä koulutukseen osallistumisen yksityiskohdista sovitaan paikallisesti.

Joissakin sopimuksissa (ICT-ala) on edellä todettua palkallisen koulutuksen oikeutta laajennettu osin myös järjestötehtävissä toimiviin henkilöihin.

Oikeus ammatilliseen koulutukseen

Joissakin työehtosopimuksissa on erikseen todettu luottamusmiehen oikeus kehittyä ammatissaan yhtäläisin mahdollisuuksin kuin muilla toimihenkilöillä. Käytännössä luottamusmiehen on viimeistään toimikauden lopussa neuvoteltava millaisia koulutustarpeita hänellä olisi palatessaan kokoaikaisesti ammattiinsa.

Luottamusmiehen ammattiin liittyvää osaamista on kuitenkin hyvä pitää yllä koko luottamusmieskauden ajan vastaavalla tavalla kuin yrityksen muiden ylempien toimihenkilöiden osalta tehdään.

Luottamusmieskorvaus

Luottamusmieskorvauksesta on sovittu teknologiateollisuudessa, suunnittelu-, energia ja ICT-alalla. Korvauksen suuruus on yleensä riippuvainen edustettavien ylempien toimihenkilöiden lukumäärästä.

Varaluottamusmiehelle korvaus maksetaan silloin kun hän hoitaa luottamusmiestehtäviä, ja tästä on kirjallisesti ilmoitettu työnantajalle. Korvausta ei tällöin makseta varsinaiselle luottamusmiehelle.

Kokoontumis- ja tiedottamisoikeudet

Työsopimuslain mukaan työntekijöillä on oikeus kokoontua työpaikalla työmarkkina-asioiden tiimoilta. Kokoontuminen ei saa aiheuttaa haittaa työnteolle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työnantajan on annettava (työajan ulkopuolella) käyttöön kokoontumistilat. Tarjoiluista ja vastaavista muista kustannuksista työnantajan ei tarvitse huolehtia.

Työntekijöillä on myös oikeus jakaa tiedonantoja ja ilmoittaa työmarkkinakysymysten ohella myös yleisiin kysymyksiin liittyvistä asioista työpaikan ilmoitustaululla. Käytännössä usein sovitaan paikallisesti oikeudesta käyttää yrityksen tavanomaisia sähköisiä viestimiä, kuten sähköpostia ja intranetiä.

Joillakin aloilla on edellä mainittuja oikeuksia täsmennetty työehtosopimuksessa.

Ansiokehitys

Joillakin aloilla (suunnittelu- ja ICT-ala) on työehtosopimuksessa sovittu siitä, että luottamusmiehen ansiokehityksen on vastattava yrityksen ylempien toimihenkilöiden ansiokehitystä. Käytännössä luottamusmiehen on toimikautensa aikana ja jälkeen verrattava omaa ansiokehitystään yrityksen ylempien toimihenkilöiden ansiokehitykseen.

Palkka- ja siirtoturva

ICT-alalla on työehtosopimuksessa erikseen sovittu, ettei luottamusmiestä saa toimikautensa aikana tai välittömästi sen jälkeen siirtää alempipalkkaisempaan työhön, kuin missä hän oli tehtävään valituksi tullessaan. Häntä ei saa myöskään ilman omaa suostumustaan siirtää matka- tai vuorotyöhön, joka olennaisesti vaikeuttaa luottamustehtävän hoitamista.

Joissakin sopimuksissa (rahoitusala, metsäteollisuus ja Perussopimus) on todettu yleisemmin, ettei luottamusmiestä tule työsuhteessaan luottamustehtävänsä vuoksi saattaa huonompaan asemaan kuin muut yrityksen ylemmät toimihenkilöt.

Luottamusmies perehdyttämisprosessissa

YTN suosittelee, että yhteistoimintalain 15 §:n mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä, jossa käsitellään työhön tulijalle työpaikkaan ja yritykseen perehtymiseksi annettavat tarpeelliset tiedot, sovitaan myös menettelystä, jossa työhön tulijoille varataan tapaaminen asianomaisen henkilöstöryhmän edustajan kanssa yrityksen neuvottelukulttuurin ja työmarkkinasuhteiden selvittämiseksi.

Muut oikeudet

Joillakin toimialoilla on työehtosopimuksissa sovittu edellä todetun lisäksi myös muista erityiskysymyksistä. Tällaisia ovat esimerkiksi voimassa olevien edustusjärjestelmien suojaaminen (energia-ala) ja luottamusmiehen asema liikkeen luovutuksen yhteydessä (ICT-ala).