Skip to content

Toimiminen luottamusmiehenä

Henkilöstön edustaja edustaa ja auttaa työpaikan henkilöstöä työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja ongelmissa. Hän toimii neuvottelijana ja sopijana työntekijöiden ja työnantajan välillä.

Edustajasta käytetään eri sopimuksissa ja lainsäädännössä muun muassa nimityksiä (pää)luottamusmies, luottamushenkilö, yhteyshenkilö ja luottamusvaltuutettu.

Luottamusmiehen valinta

Luottamusmies valitaan toimialasta riippuen joko yritys- tai toimipaikkakohtaisesti. Alan työehtosopimuksissa on määritelty, kuka voi asettua ehdolle tai keillä on äänioikeus. Luottamusmiehen toimikausi on lähtökohtaisesti kaksi vuotta.

Ohjeet sähköisiin vaaleihin

Oletko järjestämässä työpaikallasi luottamusmiehen valintaa, mutta et tiedä miten? Tutustu ohjeeseemme, miten järjestät sähköiset vaalit.

Luottamusmiehen valinta

 • Kun työpaikalle ollaan valitsemassa edustajaa ensimmäistä kertaa, täytyy aluksi selvittää, mitä ollaan valitsemassa ja millä perusteella (työehtosopimus vai työsopimuslaki). Myös työnantajan kanssa on hyvä keskustella luottamusmiehen/valtuutetun valinnasta.
  Eri toimialojen työehtosopimuksissa on määritetty, kuka saa osallistua valintaan ja kuka voi asettua ehdolle.

Kuka voi järjestää vaalit?

 • Luottamusmiesvaalit järjestää yleensä edellinen luottamusmies tai yritysyhdistys. Työpaikalla, jolla ei vielä ole luottamusmiestä, voi kuka tahansa olla aktiivinen ja tarttua asiaan. Vaalit voi järjestää esimerkiksi yritysyhdistys tai ryhmä ylempiä toimihenkilöitä, yhteistoimintaedustaja tai toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu.

Luottamusmiesvaalin toteutus

 • Tarkista työehtosopimuksesta luottamusmiehen rooliin ja valintaan liittyvät mahdolliset kirjaukset.
 • Ennen vaalien järjestämistä on hyvä selvittää, keitä valittu henkilö edustaa. Epäselvissä tilanteissa työnantajalta voi pyytää listan työpaikan ylemmistä toimihenkilöistä. Luottamusmies saa tiedon henkilöstöryhmästä, eli edustettavistaan työnantajalta.
 • Ehdokasasettelussa on tähdättävä avoimuuteen, jotta kaikki halukkaat voivat asettua ehdolle ja osallistua vaaliin. Ehdokasasetteluun on varattava tarpeeksi pitkä aika, esim. kaksi viikkoa.
 • Mikäli ehdokkaita on vain yksi, voidaan luottamusmies valita yksimielisesti. Jos ehdokkaita on useampia, voi vaalit järjestää joko vaalikokouksena, uurnavaalina tai sähköisenä äänestyksenä sähköpostitse tai netin kautta.
 • Mikäli on tarpeen tarkentaa vaaleissa äänestävien joukkoa työehtosopimuksessa sovitun mukaisesti, voit toteuttaa ennakkorekisteröinnin äänestäjäksi. Lähetä henkilöstöryhmälle kysely, johon äänestäjä voi kirjata sähköpostinsa, ja vakuuttaa että hän on TES:n mukaisesti äänioikeutettu.
 • Muista hyödyntää YTN asiointipalvelun vaalisovellusta. YTN neuvoo tarvittaessa sähköisen vaalin järjestämisessä.

Varaluottamusmies

 • Luottamusmiehelle voi valita varaluottamusmiehen useimpien YTN:n sopimusten mukaan. Varaluottamusmies toimii luottamusmiehen sijaisena silloin, jos luottamusmies on pidempään estynyt toimimasta tehtävässään tai ei enää jatka työnantajan palveluksessa. Myös luottamusvaltuutetulle on suositeltavaa valita varaluottamusvaltuutettu.
 • Suosittelemme varaluottamusmiehen valintaan samaa menettelytapaa kuin varsinaisen luottamusmiehen valintaan. Voitte myös esimerkiksi etukäteen sopia, että toiseksi luottamusmiesvaalissa tullut valitaan automaattisesti varaluottamusmieheksi.

Henkilöstöryhmien yhteinen luottamusmies

 • Joillakin toimialaoilla on sovittu menettelystä, jolla eri henkilöstöryhmät voivat valita yhteisen luottamusmiehen. Tällaisesta menettelystä on syytä keskustella myös YTN:n asiamiesten kanssa ennen valintaa. Yhteinen luottamusmies on tarkoitettu ensisijaisesti pieniin yrityksiin tai työpaikkoihin.

Eri yritysten tai toimipaikkojen yhteinen luottamusmies

 • Erityisen painavasta syystä luottamusmies voidaan valita yhteiseksi usealle työpaikalle tai yritysryhmälle. Tällaista sopimusta suunniteltaessa on syytä olla yhteydessä YTN:n asiamiehiin ja laatia kirjallinen sopimus kaikkien mukana olevien yritysten johdon ja henkilöstön kesken. Sopimuksessa tulee mainita ainakin luottamusmiehen toimialue eli yritykset, erikseen sekä sopimus- että neuvotteluoikeudet, tiedonsaantioikeudet, ajankäyttö- ja tiedotusoikeudet sekä luottamusmieskorvauksen määräytymisperiaate.

Tuloksen ilmoittaminen

 • Luottamusmiehen valinnasta tulee ilmoittaa työpaikan ylemmille toimihenkilöille ja työnantajalle, esimerkiksi sähköpostitse. YTN:lle ilmoituksen tekee valittu henkilöstöedustaja asiointipalvelussamme. Ilmoitus YTN:lle tulee tehdä, jotta voi ilmoittautua luottamusmieskoulutuksiin sekä saada alakohtaista infoa ja kutsuja YTN:n tilaisuuksiin.

Palvelualoilla on syytä olla yhteydessä alan vastuullisen asiamieheen ennen paikallisen neuvotteluedustuksen valitsemista.

Muista aina ilmoittaa luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun ja YTN-yhteyshenkilön valinnasta YTN:lle sekä työnantajallesi.

Asiointipalvelu