Skip to content

Työsuojeluvaltuutettu ja -päällikkö

1. Työsuojeluvaltuutettu

Uutena työsuojeluvaltuutettuna yrityksessä

Mihin tulee ilmoittaa valinnasta?

 •  Työnantajalle työsuojeluvaalin tuloksen ilmoittaminen (vaalilautakunta)
 • Työturvallisuuskeskukselle työsuojeluvaltuutetun ilmoittaminen (työnantaja)
 • YTN:n henkilöstöedustajarekisteriin

Mitkä ovat työsuojeluvaltuutetun tehtävät?

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on

 • perehtyä työsuojelusäännöksiin, -määräyksiin ja -ohjeisiin
 • oma-aloitteisesti perehtyä ja saada myös työntekijät kiinnittämään huomiota työympäristön ja työyhteisön turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin
 • ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista turvallisuutta ja terveyttä koskevissa asioissa työnjohdolle, työsuojelupäällikölle ja tarvittaessa työsuojeluviranomaisille
 • pitää yhteyttä työpaikan työsuojelutoimikuntaan, työsuojelupäällikköön ja muihin työsuojelutehtävissä toimiviin henkilöihin sekä työsuojeluviranomaisiin
 • edustaa työpaikan työntekijöitä käsiteltäessä työsuojeluasioita yhteistoiminnassa työnantajan kanssa

Työsuojeluvaltuutettu osallistuu

 • työpaikan työkykyä ylläpitävään toimintaan
 • työsuojelutarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se katsotaan tarpeelliseksi
 • työsuojelutoimikunnan toimintaan ja mikäli työsuojelutoimikuntaa ei ole, käsittelee toimikunnalle lain mukaan kuuluvat asiat työnantajan kanssa
 • työpaikan työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun sovitulla tavalla
 • tarvittaessa työtapaturman, ammattitaudin tai ammattitautivaaran tutkimukseen
 • työntekijöiden ja työnantajien välisen työsuojeluyhteistoiminnan kehittämiseen
 • ylipäätään henkilöstön edustajana työsuojelua koskevaan päätöksentekoon ja sen valmisteluun

Lisäksi työsuojeluvaltuutettu

 • kehittää työsuojelukulttuuria myönteisemmäksi
 • kehittää työpaikkansa työsuojeluasioita

Työsuojeluvaltuutetun oikeutena on

 • saada koulutusta työsuojelun säännöksistä ja muista tehtävien hoitamiseen liittyvistä asioista
 • keskeyttää sellainen työ, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle ja terveydelle (välitön ilmoitusvelvollisuus työnantajalle)
 • saada yhteistoimintatehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Näitä ovat mm. asiakirjat, joita työnantajan on työsuojelusäännösten mukaan pidettävä (työaikakirjanpito, riskien arviointiasiakirjat, työterveyshuoltosopimus)
 • oikeus tutustua työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin lausuntoihin ja tutkimustuloksiin
 • osallistua työntekijän ja hänen esimiehensä väliseen työsuojeluasiaa koskevaan keskusteluun
 • saada tarvittava aikavapautus säännöllisistä työtehtävistä työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamiseksi
 • saada työsuojelutehtävien hoitamisesta aiheutuneesta ansionmenetyksestä korvaus

Pyydä seuraavat asiakirjat:

 • asiakirja vaarojen arvioinnista
 • työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma (työpaikkaselvitys)
 • muut työsuojelun ohjeistukseen liittyvät paperit (turvallisuusohjeet, toimintaohjeet)
 • työsuojeluorganisaation rakenne ja siihen kuuluvien henkilöiden tiedot
 • työsuojelutoimikunnan kokouspöytäkirjat
 • mahdollinen työsuojeluvaltuutettu-sopimus

Käytännössä huolehdi

Perehdy materiaaleihin ja ohjeisiin. Mikäli sinulta puuttuu esim. työsuojeluoppaita ja/tai työsuojelulakia koskevat kirjat, vaadi ne työnantajalta.

Järjestä työnantajan kanssa tapaaminen ja käy läpi työsuojeluvaltuutettua koskevat tehtävät ja oikeudet. Kysy, miten työpaikallasi asioita on hoidettu ja onko aiheellista käydä läpi tila-, ajankäyttö- ja korvausasiat. Selvitä, kuinka työsuojeluasioista on tiedotettu ja miten voit siihen osallistua. Sovi työsuojelun perus- ja jatkokurssille osallistumisesta ja selvitä kurssiajat ja ilmoittautuminen (työnantaja maksaa koulutuksen).

Huolehdi, että sinut kutsutaan mukaan kokouksiin heti alusta alkaen. Pyydä edellisen vuoden työsuojelutoimikunnan pöytäkirjat itsellesi, näin pääset nopeammin ajantasalle työpaikkanne työsuojeluasioista. Tarkista yhteistyössä muun työsuojeluhenkilöstön kanssa työpaikkanne ohjeistuksen tilanne.
työsuojelun toimintaohjelma, työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Vaarojen/riskien kartoitus. Lisäksi on syytä tehdä/tarkistaa työpaikkanne tarvitsemat ohjeet seuraavien tilanteiden varalle:

 • toimintaohjeet esimiehille ja henkilöstölle häirintä/epäasiallinen kohtelun tilanteissa. Suunnitelma, miten työhyvinvointia edistetään ja tuetaan työpaikallanne.
 • päihteiden väärinkäyttötilanteissa hoitoonohjaussuunnitelma. Miettikää, onko työpaikallanne erityisiä tilanteita, joita tulee ottaa huomioon työsuojelussa ja tarvitaanko tilanteisiin ohjeet.
 • MUISTA tiedottaa edustamillesi henkilöille työsuojeluasioista sekä tekemistänne ohjeista!

Mikäli organisaatiossasi on useita työsuojeluvaltuutettuja, ole heihin yhteydessä.

Jos työpaikallasi on luottamusmies tai -valtuutettu, sovi tapaamisesta selvittääksenne yhteistyötä ja tehtävänjakoa.

Työturvallisuuskeskuksen sivuilta löydät ohjeen työsuojeluvaltuutettujen vaaleista.

2. Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö on työnantajan edustaja työpaikalla. Hän huolehtii siitä, että työsuojelun yhteistoiminta käynnistyy ja toimii työpaikalla.

Työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa. Hänen tulee olla pätevä ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin ja hänelle tulee järjestää riittävät toimintaedellytykset tehtävän hoitoon.

Työsuojelupäällikkö

 • perehtyy työsuojelusäädöksiin, -määräyksiin ja ohjeisiin, viestii niistä työnantajalle ja työntekijöille ja järjestää koulutusta
 • huolehtii työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistyön järjestämisestä, ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • järjestää tarpeellisen tiedonkulun työpaikan ja työterveyshuollon kesken, ylläpitää yhteyksiä työsuojeluviranomaisiin
 • osallistuu työpaikan työsuojeluohjelman valmisteluun ja toteutukseen
 • tekee ehdotuksia työstä johtuvien sairauksien poistamiseksi
 • osallistuu työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan

Työsuojelupäällikkö: Muista ilmoittaa tietosi YTN:n henkilöstöedustajarekisteriin.

Asiointipalvelu