Skip to content

Arbetarskyddsfullmäktig och -chef

1. Arbetarskyddsfullmäktig

Som ny arbetarskyddsfullmäktig i företaget

Vart ska man meddela om valet?

 • Meddelande åt arbetsgivaren om arbetarskyddsvalets resultat (valnämnden)
 • Arbetarskyddscentralen meddelas om arbetarskyddsfullmäktig (arbetsgivaren)
 • YTN:s personalföreträdarregister

Vilka är arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter?

Arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter är att

 • sätta sig in i arbetarskyddsföreskrifter, -bestämmelser och -anvisningar
 • på eget initiativ sätta sig in i och även få arbetstagarna att fästa vikt vid säkerhet i arbetsmiljön och arbetsgemenskapen samt faktorer som påverkar hälsan
 • meddela brister och missförhållanden som han eller hon observerar i fråga om säkerhet och hälsa åt arbetsledningen, arbetarskyddschefen och vid behov arbetarskyddsmyndigheterna
 • hålla kontakt med arbetsplatsens arbetarskyddskommission, arbetarskyddschef och andra personer i arbetarskyddsuppgifter samt arbetarskyddsmyndigheterna
 • företräda arbetsplatsens arbetstagare då arbetarskyddsfrågor behandlas i samarbete med arbetsgivaren

Arbetarskyddsfullmäktigen deltar i

 • verksamhet som upprätthåller arbetsplatsens arbetsförmåga
 • arbetarskyddsinspektioner och undersökningar, om det anses behövligt
 • arbetarskyddskommissionens verksamhet och om det inte finns någon arbetarskyddskommission, behandlar de ärenden som enligt lagen tillhör nämnden tillsammans med arbetsgivaren
 • beredning arbetarskyddets verksamhetsplan på arbetsplatsen på överenskommet sätt
 • vid behov i undersökning av olycksfall i arbetet, yrkessjukdom eller risk för yrkessjukdom
 • utveckling av arbetarskyddssamarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare
 • generellt som personalföreträdare i beslutsfattande som gäller arbetarskydd och beredning av det

Dessutom ska arbetarskyddsfullmäktigen

 • utveckla arbetarskyddskulturen i en positivare riktning
 • utveckla arbetarskyddsfrågor på sin arbetsplats

Arbetarskyddsfullmäktigens rätt är att

 • få utbildning om bestämmelser som gäller arbetarskydd och andra frågor i anknytning till skötsel av uppgifter
 • avbryta sådant arbete som orsakar direkt och allvarlig fara för arbetstagarens liv och hälsa (direkt anmälningsskyldighet åt arbetsgivaren)
 • få uppgifter som är nödvändiga för skötsel av samarbetsuppgifter. Sådana är bland annat handlingar som arbetsgivaren ska ha (arbetstidsbokföring, handlingar om riskbedömning, avtal om företagshälsovård)
 • rätt att ta del av utlåtanden och undersökningsresultat rörande säkerhet och hälsa i arbetet
 • delta i diskussioner om arbetarskyddsfrågor mellan arbetstagaren och dennes chef
 • få tillräcklig befrielse från regelbundna arbetsuppgifter för att sköta sina uppgifter som arbetarskyddsfullmäktig
 • få en ersättning för den inkomstförlust som skötseln av arbetarskyddsuppgifter orsakar

Begär följande handlingar:

 • handling om bedömning av risker
 • avtal om företagshälsovård och verksamhetsplan för företagshälsovården (arbetsplatsutredning)
 • andra papper som gäller anvisningar för arbetarskyddet (säkerhetsanvisningar, riktlinjer)
 • arbetarskyddsorganisationens struktur och uppgifter om de personer som hör till den
 • arbetarskyddskommissionen
 • eventuellt avtal om arbetarskyddsfullmäktige

I praktiken

Läs igenom material och anvisningar. Om du inte har till exempel arbetarskyddshandböcker och/eller böcker som gäller arbetarskyddslagen, begär att få dem av arbetsgivaren.

Ordna ett möte med arbetsgivaren och gå igenom de uppgifter och rättigheter som gäller arbetarskyddsfullmäktigen. Fråga hur saker har skötts på din arbetsplats och om det finns anledning att gå igenom lokal-, tidsanvändnings- och ersättningsfrågor. Ta reda på hur man har informerat om arbetarskyddsfrågor och hur du själv kan delta i det. Kom överens om deltagande på bas- och fortsättningskurs för arbetarskydd och ta reda på kurstider och anmälan ( arbetsgivaren betalar utbildningen).

Se till att du blir inbjuden på möten redan från början. Be att få protokollen från förra årets arbetarskyddskommission, då kommer du genast i kapp med arbetarskyddsfrågor på er arbetsplats. Kontrollera i samarbete med arbetarskyddspersonalen vilken situation som gäller för anvisningar på er arbetsplats:
verksamhetsprogram för arbetarskyddet, avtal om företagshälsovård och verksamhetsplan för företagshälsovården, kartläggning av farliga situationer/risker. Dessutom finns det anledning att ta fram/gå igenom anvisningar som arbetsplatsen behöver inför följande situationer:

 • riktlinjer för chefer och personalen i fråga om trakasserier/osakligt bemötande. Plan över hur arbetshälsa främjas och understöds på er arbetsplats.
 • vid missbruksproblem plan för hänvisning till vård. Fundera över om det på er arbetsplats förekommer särskilda situationer som ska tas hänsyn till i arbetarskyddet och om det behövs anvisningar för dessa situationer.
 • KOM IHÅG att informera de personer som du företräder om arbetarskyddsfrågor samt de anvisningar ni tagit fram!

 

Om de finns flera arbetarskyddsfullmäktige i din organisation, kontakta dem.

Om din arbetsplats har en förtroendeman eller ett förtroendeombud, kom överens om ett möte för att utreda ert samarbete och arbetsfördelning.

På Arbetarskyddscentralens webbplats hittar du en anvisning om val av arbetarskyddsfullmäktige.

 

2. Arbetarskyddschef

Arbetarskyddschefen är arbetsgivarens företrädare på arbetsplatsen. Han eller hon ansvarar för att arbetarskyddets samarbete inleds och fungerar på arbetsplatsen.

Arbetarskyddschefen företräder arbetsgivaren i arbetarskyddets samarbete. Han eller hon ska vara kunnig och insatt i arbetsplatsens förhållanden och man ska ordna tillräckliga verksamhetsförutsättningar för att han eller hon ska kunna sköta uppgiften.

Arbetarskyddschefen

 • sätter sig in i arbetarskyddsföreskrifter, -bestämmelser och -anvisningar, informerar arbetsgivaren och arbetstagarna om dem och ordnar utbildning
 • ansvarar för ordnande, upprätthållande och utveckling av samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna
 • ordnar behövligt informationsutbyte mellan arbetsplatsen och företagshälsovården och håller kontakt med arbetarskyddsmyndigheter
 • deltar i beredning och genomförande av arbetsplatsens arbetarskyddsprogram
 • ger förslag för att avlägsna sjukdomar som beror på arbetet
 • deltar i planering, genomförande och uppföljning av verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan

 

Arbetarskyddschef: Kom ihåg att meddela dina uppgifter till YTN:s personalföreträdarregister

På Svenska
Asiointipalvelu