Skip to content

Förhandlingar

Här hittar du våra kollektivavtal.

Vår styrelse har satt de allmänna målen för förhandlingarna, som är viktiga för oss inom samtliga avtalsbranscher, också inom de s. k. avtalslösa branscherna.

 1. Köpkraften ska öka
  Löneförhöjningar, som man ska komma överens om genom avtalen, ska överskrida den förväntade inflationen och möjliga ändringar i beskattningen. En allmän höjning, som tydligt ska överskrida det eventuella beloppet som arbetsgivaren betalar, ska inkluderas i förhöjningen. Beloppet som arbetsgivaren betalar ska vara tydligt definierat när det gäller ändamålet och dess uppgifter. Det ska finnas en bindande stupstock för fördelningen av förhöjningarna.
 2. Ordentliga villkor också för distansarbete
  En specialist ska ha en omfattande rätt och möjlighet att besluta om när och var det egna arbetet utförs. Arbetstidsövervakning och arbetstidsflexibilitet ska vara lika tillgängliga för alla, oberoende av var arbetsplatsen finns. I avtalen ska man stärka arbetsgivarens skyldighet att se till att försäkringsskyddet vid distansarbete är på samma nivå som på arbetsplatsen, ta hand om ergonomi, stärka rätten att använda arbetsgivarens verktyg och definiera arbetsresans början och slut.  Man ska stärka rätten för arbetstagaren att utföra distansarbete av  egen vilja.
 3. Arbetstiden hör också till specialistarbetet
  Kontrollen av arbetstidssaldon ska stärkas. När arbetstagaren överskrider de avtalade maximala saldogränserna ska arbetsgivaren ha en diskussion med arbetstagaren om minskning av saldotimmar och om att arbetet som överskrider de avtalade maximala saldogränserna inte ska utföras. När man räknar maximala arbetstider ska man beakta allt arbete trots att var eller när det har utförts. Om man använder s. k. arbetstidsklippare ska man se till att då saldot är fullt diskutterar chefen tillasmmans med den högre tjänstemannen om att få saldotimmarna under saldogränsen.
 4. Familjeledigheterna ska uppdateras
  Familjeledigheterna ska uppdateras i avtalen i enlighet med lagstiftningen. Könsspecifika termer ska bytas till neutrala termer och båda föräldrar ska erbjudas jämlik rätt till lika lång avlönad föräldraledighet. Man ska stärka båda föräldrars rätt och möjlighet till att ta ut föräldraledighet vid deltid. Båda föräldrars möjlighet att delta i vårdbesök före förlossningen ska stärkas.
  Barnets far- och morföräldrar ska ha rätt till tillfällig vårdledighet.
  Ledighet för närståendevård som avses i arbetsavtalslagen ska vara avlönad.
 5. Arbetshälsa och överenskommelse till ära
  Arbetshälsan inom specialistarbetet ska stärkas på arbetsplatserna. Till avtalen söks föreskrifter från ett separat arbetshälsoprogram som gäller specialistarbete/högre tjänstemän. I programmet kan man t.ex. ta ställning till inverkan av arbetstidsarrangemang, ledarskaps- och chefsarbete och påverkansmöjligheter över arbetet på arbetshälsan.
  Resandet på fritiden ska vara ersättningsgillt.
  Möjligheterna till en äkta arbetsplatsspecifik överenskommelse ska stärkas genom att stärka förtroendevaldas skydd och tillgång till information på ett sätt som är lämplig för avtalsbranschen.

Mer information om våra mål ger ordförande Teemu Hankamäki, förhandlingschef Petteri Oksa samt specialister inom våra olika avtalsbranscher.

På Svenska
Asiointipalvelu