Skip to content

Frågor och svar om strejken

Teknologiindustrin: Kollektivavtalet har nu undertecknats. Det nya kollektivavtalet finns att läsa på vår hemsida (på finska).

Planerings- och konsultbranschen: Det nya kollektivavtalet för YTN planerings- och konsultbranschen har godkänts. Kollektivavtalet antogs tisdagen den 21 februari och träder i kraft onsdagen den 22 februari 2023. Avtalet gäller till den 30 november 2024.

*****

YTN utfärdade strejkvarsel tisdagen den 17 januari 2023, som gäller högre tjänstemän inom teknologibranschen i separat namngivna företag. Dessutom har förbud mot övertidsarbete och reseförbud under fritiden för arbetsärenden utlysts inom teknologiindustrin samt planerings- och konsultbranschen.

Den 31 januari 2023 utlyste vi en ny strejk i utvalda teknologiindustriföretag den 15–17 februari 2023.

Vad är strejkvarsel? 

Strejkvarsel är ett juridiskt meddelande om en kommande strejk. En strejk kommer att ske om ingen överenskommelse nås i kollektivavtalsförhandlingarna innan den påbörjas. Strejkvarslen föranleder ännu inte åtgärder på arbetsplatser eller för den enskilde arbetstagaren.

När blir strejken, om den inträffar?

Strejker gäller i vissa företag från 1 februari till 3 februari 2023. De strejkande företagen hittas här.

Den 31 januari 2023 utlyste vi en ny strejk i utvalda teknologiindustriföretag den 15–17 februari 2023. Se vilka företag som omfattas av strejken.

Om din arbetsplats inte finns med på listan fortsätter du ditt arbete som vanligt, med beaktande av det övertidsförbud som meddelats för hela branschen och förbudet att resa i tjänst på fritiden. Om du är osäker, kontakta din förtroendeman eller alternativt YTN:s strejkjour.

När får vi veta om strejken kommer att äga rum?

Strejken kommer att äga rum om inget annat meddelas. Ett strejkhotat företag måste förbereda sig på strejk. Om en överenskommelse nås och strejken avbryts meddelas detta separat.

Vem drabbar strejken?

Strejken gäller alla högre tjänstemän som arbetar i företagen som omfattas av strejken. Omfattningen av strejkerna har meddelats specifikt för arbete, så personernas organisation är irrelevant.

Är jag i strejk om jag är på affärsresa utomlands?

Strejken har utlysts på arbetsplatser i Finland. Om du är på utlandskommendering är du inte i strejk, så arbetet fortsätter som vanligt. Att avbryta arbetet på en kommendering kan leda till att man själv måste betala resekostnaderna under strejken.

Jag har kommit överens om en arbetsresa innan strejken utlystes. Är jag i strejk eller ska jag ut på resa?

Du åker inte på arbetsresa under strejken.

Vad innebär en strejk?

Att strejka är en påtryckningsåtgärd som syftar till att påskynda avstannade förhandlingar. Man arbetar inte under en strejk, inte på eller utanför arbetsplatsen.

Strejken gäller specifikt för arbete. Därför drabbar strejken alla på arbetsplatsen, oavsett organisering.

Varför har strejkvarslen utfärdats?

Strejkvarslen har getts eftersom förhandlingar om nytt kollektivavtal inte lett till resultat. Ett strejkvarsel, en eventuell strejk och andra påtryckningsåtgärder syftar till att påskynda förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal.

Vad vill YTN?

YTN och dess medlemsförbund vill ha löneökningar för högre tjänstemän som är tillräckliga och säkrar köpkraften. Vid löneförhöjning ska den allmänna förhöjningen vara klart större än den del som arbetsgivaren får fördela.

Varför har man inte uppnått en lösning genom förhandlingar?

Förhandlingar har förts tätt sedan hösten. Arbetsgivarens erbjudande har varit oacceptabelt både vad gäller nivå och modell för löneökningar. Den totala löneförhöjningen och andelen av den allmänna förhöjningen som erbjudits har varit helt otillräckliga, med hänsyn till den förväntade inflationen och produktivitetstillväxten inom sektorn.

Måste jag delta?

Högre tjänstemän som arbetar i företag som har utlyst strejk inom teknologibranschen deltar i strejken. Det gäller att komma ihåg att det är arbetsuppgifterna som är i strejk. Genom att delta i strejken stöder du förhandlarnas arbete och förhindrar ensidig diktering från arbetsgivarens sida.

Jag är inte säker på om jag ska strejka?

Om du omfattas av kollektivavtalet för högre tjänstemän inom teknologibranschen och arbetar i företag som har fått order om strejk bör du strejka. Men om du är osäker, kolla med din förtroendeman först. Om det inte finns någon, kontakta vårt journummer. Du kan kontrollera vilket kollektivavtal som gäller för dig i ditt arbetsavtal.

Är skyddsarbete utanför strejken?

Särskilt definierat skyddsarbete ligger utanför strejken. Sådana uppgifter är bland annat arbete för att skydda människor och hälsa, arbete för att förebygga allvarliga miljöhot, arbete som utförs på företagshälsostationer samt brand- och räddningsuppgifter.

Var kan man söka arbetstillstånd?

Arbetstillstånd begärs alltid av arbetsgivaren. YTN:s centrala strejkkommitté kommer att behandla inom fem arbetsdagar. Begäran skickas till tyoluvat@ytn.fi

Jag är en uthyrd arbetstagare, ska jag delta i strejken?

Du ska strejka om du arbetar som uthyrd arbetstagare i ett företag som omfattas av strejken. Det är arbetsuppgifterna som satts i strejk och därför kan de inte heller utföras från något annat företag. (Vid hyrt arbete har beställaren, dvs. företaget som omfattas av strejken rätt att leda arbetet)

Jag arbetar för en underleverantör, men utför arbetet för ett företag som omfattas av strejken. Deltar jag i strejken?

Om du arbetar som underleverantör till ett företag som omfattas av strejken, arbetar du normalt. I det här fallet bör du hålla dig strikt till ditt eget arbete enligt arbetsavtalet. (Vid underleverantörsarbete har underleverantörsföretaget rätt att leda arbetet.)

Jag arbetar med ett nollkontrakt, kommer jag att delta i strejken?

Arbetar du med ett nolltimmarskontrakt i ett företag som strejkar och du har ett inplanerat arbetspass innan strejken startar, är du i strejk och har som medlem rätt till strejkdagpenning. Om du inte har blivit tilldelad arbetspass under strejken är du inte på jobbet, inte heller i strejk och du ska inte komma överens om nya arbetspass under strejken.

Är åtgärderna lagliga?

Åtgärderna är helt lagliga. Alla som omfattas av avtalen har en skyldighet att delta i dem. Alla som omfattas av avtalen har skyldighet att delta i påtryckningsåtgärder. De behövs för att få en tillräcklig allmän löneförhöjning för alla högre tjänstemän som arbetar inom branschen och för att skapa ett nytt kollektivavtal.

Måste jag meddela arbetsgivaren att jag deltar?

Behövs inte. YTN har tagit hand om nödvändiga meddelanden. Att delta i en strejk är en laglig rättighet och arbetsgivaren kan eller får inte förhindra det. Om arbetsgivaren frågar efter namnen på dem som deltar i strejken, finns det ingen anledning att berätta för dem.

Arbetsgivaren hotar eller planerar att samla in namnlistor på dem som deltar i åtgärderna. Vad gör jag?

Arbetsgivaren har inte rätt att pressa någon att inte delta i stridsåtgärder. Hoten är ogrundade och namnlistor får inte samlas in. Det finns inget straff för någon som deltar i lagliga stridsåtgärder, eftersom de har full rätt att göra det. Kontakta vid behov din förtroendeman eller YTN:s journummer.

Kommer jag att få betalt under strejken?

För strejktiden betalas inte lön. YTN:s fackförbund betalar strejkbidrag till sina medlemmar som deltar i strejken, som gått med innan strejken startade. Mer information om att gå med hittar du här.

Hur får jag strejkbidrag?

En medlem i YTN-förbund som deltar i strejken får strejkbidrag. För att få strejkbidrag måste du ha gått med i facket innan strejken börjar. Strejkbidraget betalas inte ut innan medlemsavgiften är betald. Strejkbidrag ansöks via YTN:s strejkbidragssystem efter strejken. Bekanta dig med noggrannare anvisningar angående strejkunderstödet.

Kommer ny årlig semester att samlas in under strejken?

Strejkdagar intjänar inte semester. Om normalarbetsregeln (14 dagar/månad eller 35 timmar/månad) uppfylls, har strejken dock ingen inverkan på antalet semesterdagar på följande semesterperiod.

Kommer strejken att påverka min årliga semester?

En strejkstart avbryter inte en redan påbörjad semester. Arbetsgivaren ska betala semesterlön och semesterersättning normalt innan semestern börjar. Om strejken börjar före den årliga semestern du redan har kommit överens om, när strejken sker, strejkar arbetstagaren och semestern flyttas framåt. Om strejken och den i förväg avtalade semestern börjar samma dag är arbetstagaren semesterledig. Semester kan inte beordras att börja under en strejk.

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk innan strejken börjar ska du få betald sjukledighet även under strejken. Lämna i så fall omedelbart läkarintyg mm till din arbetsgivare. Om du däremot blir sjuk efter att strejken redan har börjat, behöver arbetsgivaren inte betala lön för strejkdagarna. Istället har du rätt till sjukförsäkringens dagpenning.

Om din arbetsplats använder egenanmälan om sjukfrånvaro accepterar inte arbetsgivaren nödvändigtvis frånvaron utan intyg och lönen betalas inte ut.

Vad innebär övertidsförbudet?

Personen ska hålla sig till ordinarie daglig arbetstid enligt sitt arbetsavtal. Mer- eller övertidsarbete får inte utföras och arbete utförs endast under ordinarie arbetstid.

Övertid är övertid oavsett hur den görs eller hur den kompenseras. Merarbete är arbete som överstiger ordinarie arbetstid (7,5 eller 8 timmar beroende på anställningsavtal) och som ännu inte är övertid. Inom ramen för den flexibla arbetstiden är det skäl att hålla sig till att arbeta på arbetstid enligt anställningsavtalet, det vill säga ingen extra flextid samlas.

De aktuella förbuden är lagliga och lätta att följa, eftersom övertid alltid kräver arbetstagarens samtycke enligt arbetstidslagen.

Vad innebär förbudet att resa på fritiden i arbetssyfte?

Förbudet innebär att tjänsteresor endast genomförs inom den ordinarie arbetstid som anges i personens anställningsavtal. Liksom övertidsförbudet är förbudet lagligt och lätt att följa.

Vem drabbas av förbudet för övertid och arbetsrelaterade resor på fritiden?

Förbuden gäller alla högre tjänstemän inom teknikindustrin samt planerings- och konsultbranschen. Förbuden gäller även de personer vars lön inkluderar eventuell övertid och resor utanför arbetstid.

Vad är en strejkvakt?

En strejkvakt är en medlem i ett YTN-förbund, som övervakar genomförandet av strejken och ordningen under strejken. Strejkvakterna försöker se till att inget arbete utförs under strejken. De delar ut information om påtryckningsåtgärder, informerar dem som kommer till arbetsplatsen om strejken, bevakar arbetsgivarnas åtgärder och anmäler eventuella överträdelser till arbetsplatsens strejknämnd m.m.

Strejkvakter har inte rätt att hindra någon från att ta sig in på arbetsplatsen eller att samlas inne på arbetsplatsen utan tillstånd.

Kan jag själv agera strejkvakt?

Du kan och det är till och med önskvärt. Kontakta strejkkommittén på din egen arbetsplats eller din förtroendeman.

Var kan jag få mer information eller svar på mina frågor?

I första hand ska du kontakta din arbetsplats egen förtroendeman eller arbetsplatsens strejkkommitté. YTN:s journummer är 09 42727766 och mejl lakko@ytn.fiKolla in jourtiderna.

 

Du hittar sammanfattad information om förhandlingssituationen på vår förhandlingssida (på finska). YTNs och fackförbundens sociala mediekanaler har också information om situationen.

Följ även den egna förbundets hemsida och andra kommunikationskanaler. Om du inte har fått nyhetsbrev via e-post är det värt att kontrollera din medlemsinformation och din skräppostmapp.

 

Nyheter och pressmeddelanden

På Svenska
Asiointipalvelu