Skip to content

Äitiysvapaan palkasta ennakkopäätös

Äitiysvapaan palkasta ennakkopäätös

Työsuhdeneuvonnassa on säännöllisesti ollut esillä kysymys
pitääkö työehtosopimukseen perustuvaa äitiysvapaan palkkaa maksaa tilanteessa,
jossa työntekijä siirtyy hoitovapaalta uudelle äitiysvapaalle käymättä välillä
töissä.

Nyt asiaan on saatu
työtuomioistuimen ratkaisu, jonka mukaan äitiysvapaan palkka pitää näissäkin
tilanteissa maksaa. Tuomio perustuu teknologiateollisuuden ylempien
toimihenkilöiden työehtosopimukseen, mutta tuomiolla on vaikutusta muillakin
ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusaloilla.

Työtuomioistuin otti tuomiollaan kantaa tilanteeseen,
jossa työntekijä oli hoitovapaalla ja tultuaan uudelleen raskaaksi hän ilmoitti
työnantajalle jäävänsä suoraan äitiysvapaalle. Työnantaja hyväksyi hoitovapaan
keskeyttämisen ja työntekijän siirtymisen äitiysvapaalle, mutta
työehtosopimuksen mukaista äitiysvapaan palkkaa ei maksettu.

Ylempien toimihenkilöiden teknologiateollisuuden
työehtosopimuksessa on äitiysvapaan kolmen kuukauden palkan edellytykseksi
asetettu, että työtekijän työsuhde on jatkunut vähintään kuusi kuukautta ennen
laskettua synnytysaikaa. Toimialan muiden henkilöstöryhmien työehtosopimuksissa
on soveltamisohje, jonka mukaan äitiysvapaan palkkaa ei suoriteta
työntekijälle, jos hänen äitiysvapaa alkaa aiemman perhevapaan aikana.

“Työnantaja pyrki tulkitsemaan asiaa siten, että myös
YTN:n työehtosopimusta on sovellettava niin, että työntekijän on katkaistava
vanhempainvapaansa ja palattava töihin ennen jäämistään uudelle äitiyslomalle,
jotta hän olisi oikeutettu äitiysvapaa-ajan palkkaan kolmelta kuukaudelta.
Aikaa ei kuitenkaan määritelty, eli periaatteessa yksikin työpäivä riittäisi
ennen uudelle äitiyslomalle jäämistä”, taustoittaa asianomistajaa ja YTN:ää
edustanut asianajaja, varatuomari Tuula
Lehtinen,
Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy:stä.

YTN riitautti tapauksen työtuomioistuimessa.
Perusteena oli se, ettei YTN:n työehtosopimuksessa ole tällaista
soveltamismääräystä ja toisaalta työnantajan menettely jättää äitiysvapaan
palkka maksamatta katsottiin tasa-arvolain vastaiseksi.

Ennakkopäätös EU-tuomioistuimelta

Työtuomioistuin pyysi asiassa ennakkoratkaisua Euroopan
Unionin tuomioistuimelta.

“Aluksi lähtökohdat vaikuttivat huonoilta.
EU-tuomioistuin kysyy yleensä kantaa myös muilta jäsenmailta ja ne jäsenmaat
vastaavat, joita asia kiinnostaa. Ainoastaan yksi jäsenmaa oli meidän
kannallamme ja sieltäkin vastattiin mielestäni hieman asian ohi. Kaikki muut
jäsenmaat olivat työnantajan tulkinnan kannalla”, kertoo Lehtinen.

Seurasi odottamaton käänne. EU-tuomioistuin huomasi,
että tasa-arvolain sijasta tapaus liittyy vanhempainlomadirektiiviin, ja esitti
sen pohjalta lisäkysymyksiä Suomeen.

“Tällaista ei ymmärtääkseni tehdä kovin usein.
Lähetimme EU-tuomioistuimelle kirjalliset vastaukset ja olimme myös asian
suullisessa käsittelyssä marraskuussa 2012.”

EU tuomioistuin katsoi, että työnantajan menettely
jättää äitiysvapaan palkka suorittamatta kyseisessä tilanteessa oli
vanhempainlomadirektiivin vastaista. Työntekijä voisi joutua luopumaan
oikeudestaan hoitovapaaseen ja palaamaan työhön, jotta hänelle myöhemmin
syntyisi oikeus äitiysvapaan palkkajaksoon. Jos äitiysvapaan palkka voitaisiin
jättää suorittamatta tällaisessa tilanteessa, niin se ohjaisi työntekijää
siten, että tämä jättäisi hyödyntämättä oikeuttaan hoitovapaaseen. Tämän
johdosta vanhempainlomadirektiivin tarkoitus ei toteutuisi tarkoitetulla
tavalla.

EU-tuomioistuimen julkisasiamies tiedotti päätöksestä
helmikuussa 2013. Prosessi kesti siis yhteensä lähes 3,5 vuotta
haastehakemuksen allekirjoittamisesta maaliskuun alussa 2011 työtuomioistuimen
ratkaisuun elokuussa 2014.

Saatavat haettavissa ehkä takautuvasti

Lehtinen arvioi, että vastaavanlaisia tapauksia saattaa
olla paljon.

“Ainakin päätellen liittojuristien yhteydenotoista.
Heiltä olen saanut sellaista viestiä, että kyselyjä tulee paljon liittyen tähän
asiaan. Se on ymmärrettävää, koska äidin kolmen kuukauden äitiysvapaan palkka
on perheille merkittävä verrattuna hoitovapaakorvaukseen. Monille on tärkeä
myös käytännön kysymys: onko äidin keskeytettävä vanhempainvapaa
äitiyslomapalkan saadakseen.”

Jos työntekijä on joutunut vastaavanlaiseen
tilanteeseen ja äitiyslomapalkka on evätty häneltä, saattaa olla mahdollista
hakea palkkasaatavat takautuvasti työnantajalta, vanhenemissäännösten
puitteissa. On syytä varmistaa oman liiton juristilta, missä ajassa tapaus
vanhenee.

“Yleisellä tasolla esimerkiksi palkkasaatavat
vanhenevat lähtökohtaisesti viidessä vuodessa erääntymispäivämäärästä. Mutta
jos työsuhde on jo ehtinyt päättyä, saatava raukeaa, ellei kannetta nosteta
kahden vuoden kuluessa siitä kun työsuhde on päättynyt. Mikäli
työehtosopimuksen määräystä on pidettävä ilmeisen tulkinnanvaraisena, kuten
tässä, saatava vanhentuu viidessä vuodessa erääntymisestä”, toteaa Lehtinen.

Vanhempainvapaadirektiivin vastaista jättää äitiysvapaan palkka suorittamatta

Työtuomioistuimen tuomio on ratkaissut lopullisesti
pitkään erimielisenä olleen tulkintakysymyksen äitiysvapaan palkasta
siirryttäessä hoitovapaalta suoraan uudelle äitiysvapaalle. Tuomion tekee
erityisen merkittäväksi se, että sitä on perusteltu
vanhempainvapaadirektiivillä sekä työsopimuslain perhevapaita koskevilla
pakottavilla säännöksillä. Tämän johdosta tuomion antamaa tulkintalinjausta
voidaan soveltaa teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden
työehtosopimuksen ohella myös muiden työehtosopimusten äitiysvapaan
palkkasäännöksiä tulkitessa.

 Teksti Anne Penttilä, Alma 360

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu