Skip to content

Arkkitehtisuunnittelualan neuvottelutulos pähkinänkuoressa

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Arkkitehteja edustava Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä työnantajia edustavat Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Palvelualan työnantajat PALTA saivat 5.12. aikaan neuvottelutuloksen arkkitehtisuunnittelualan työehtosopimuksesta ajalle 1.11.2017-31.10.2020. Sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä sopijaosapuolten eli YTN:n, ATL:n ja Paltan hallintojen hyväksyntää. YTN:n toimielimet kokoontuvat tällä ja ensi viikolla.

  • Sopimus on kaksivuotinen ja sisältää mahdollisuuden neuvotella kolmannen vuoden eli vuoden 2020 palkkaratkaisusta.
  • Mikäli kolmannen vuoden palkkaratkaisusta ei päästä sopimukseen kevään 2019 aikana, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa työehtosopimus päättymään 31.10.2019.

  Palkankorotukset vuosille 2018 ja 2019

  Työpaikalla luottamusmies – paikallinen palkkaratkaisu mahdollista

  • Jos henkilöstö on valinnut luottamusmiehen, työpaikoilla on mahdollista neuvotella paikallisesti palkankorotuksista. Neuvottelut käydään luottamusmiehen ja työnantajan välillä. YTN:n arkkitehtisuunnittelualan asiamiehet tukevat ja ohjeistavat luottamusmiehiä paikallisissa neuvotteluissa.
  •  Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Vuoden 2018 osalta paikallinen sopimus tulee tehdä 15.1.2018 mennessä ja vuoden 2019 osalta 15.12.2018 mennessä, ellei käsittelyajasta sovita toisin.
  • Paikallisesti ei voida sopia, ettei palkkoja koroteta lainkaan.

  Työpaikalla ei ole luottamusmiestä tai paikallisesta palkkaratkaisusta ei sovita

  • Kunkin ylemmän toimihenkilön tunti- ja kuukausipalkkoja korotetaan 1.1.2018 lukien 1,2 %:n ja 1.1.2019 lukien 1 %:n yleiskorotuksella.
  • Tämän lisäksi palkkoja korotetaan työnantajan jakamalla yrityskohtaisella erällä. Erän suuruus on 1.1.2018 lukien 0,4 % ja 1.1.2019 lukien 0,6 %. Erän suuruus lasketaan ylempien toimihenkilöiden joulukuun 2017 ja 2018 säännöllisen työajan palkoista luontoisetuineen.
  • Yrityskohtaisen erän määräytymisperusteet ja suuruus selvitetään ennen erän käyttöönottoa luottamusmiehelle tai koko henkilöstölle. Lisäksi erän maksamisen jälkeen työnantaja antaa selvityksen erän kohdentamisesta kohtuullisessa ajassa, viimeistään 31.3.2018 mennessä. Selvityksestä tulee käydä ilmi yrityskohtaisen erän suuruus, ylempien toimihenkilöiden lukumäärä, kuinka moni on saanut henkilökohtaisen korotuksen ja keskimääräisen korotuksen suuruus.
  • Mikäli selvityksiä ei anneta määräaikoihin mennessä tai erää ei kohdenneta edellä mainitulla tavalla, yrityskohtainen erä maksetaan takautuvasti 1.1.2018 lukien 0,4 %:n ja 1.1.2019 lukien 0,6 %:n yleiskorotuksena kullekin ylemmälle toimihenkilölle.

  Muut muutokset työehtoihin

  Palkka ja korvaukset

  • Vapaa-aikana työasioissa matkustamisen korvaus nousee 18 eurosta 19 euroon.
  • Jatkossa palkanmaksukausi on 1 kuukausi, ellei työsopimuksella ole toisin sovittu. Palkka maksetaan viimeistään palkanmaksukauden päättymistä seuraavan kuukauden viidentenä työpäivänä. Työsuhteen päättyessä palkka voidaan maksaa normaalina palkanmaksupäivänä.
  • Matkakustannusten verovapaat matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallituksen kullekin vuodelle vahvistamien verovapaiden matkakustannusten mukaan (koskee päivärahaa, ei kilometrikorvauksia). Edellytyksenä kuitenkin on, että matkan pituuden tulee olla vähintään 30 kilometriä kotoa tai työpaikalta.

  Työaika

  • Työajan käyttösuunnitelmana pidetään liukuvaa työaikaa, mikäli yrityksessä on paikallisesti sovittu liukuvan työajan käytöstä.

  Perhevapaat

  • Adoptiovapaa rinnastetaan jatkossa äitiys- ja isyysvapaaseen. Alle kouluikäisen lapsen adoptoineelle maksetaan äitiys- ja isyysvapaan palkkaa samalla tavalla kuin niistä on työehtosopimuksessa sovittu. Tämä edellyttää, että ylempi toimihenkilö on oikeutettu saamaan adoptiovanhemmalle maksettavaa Kelan vanhempain- tai isyysrahaa.

  Lyhyet tilapäiset vapaat

  • Jos ylemmän toimihenkilön alle 10-vuotias lapsi sairastuu, lapsen vanhemmalle annetaan palkallista vapaata enintään kolme työpäivää. Vapaan antaminen palkallisena edellyttää, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä tai kyseessä on yksinhuoltaja. Lapsen sairaudesta esitetään vastaavanlainen selvitys kuin vaaditaan toimihenkilön omasta sairaudesta.
  • Mikäli perheen piirissä sattuu äkillinen sairaustapaus tai läheinen kuolee, ylemmällä toimihenkilöllä on oikeus saada lyhyttä palkallista tilapäistä vapaata enintään 2 päivää. Läheinen omainen on puoliso, omat ja puolison vanhemmat, perheen lapset sekä veljet, sisaret ja isovanhemmat.

  Luottamusmieskorvaukset

  • Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvausta korotetaan 1.1.2018 lukien 3,2 %.

  Uutiset ja tiedotteet

  Asiointipalvelu