Skip to content

Blogi: Avoin palkkapolitiikka lisää työtyytyväisyyttä

Tilintarkastus- ja johdon konsultointialan palkkatutkimuksen mukaan vain 27 % vastaajista tuntee yrityksen palkkapolitiikan. 29 % tietää, että yrityksessä on jonkinlainen palkkapolitiikka, muttei tunne sen sisältöä. Näin ollen 44 % vastaajista ei tiedä yrityksen palkkapolitiikasta tai sellaista ei yrityksessä ole. Palkkatietämyksen taso on hyvin heikolla tasolla.

Olisi erittäin tärkeää, että alan yrityksissä kiinnitettäisiin suurempaa huomiota avoimempaan palkkapolitiikkaan, sillä palkkatietämyksen kasvattaminen on avain parempaan palkkatyytyväisyyteen ja palkkaosaamiseen. Oikeudenmukaiseksi koettu palkkapolitiikka vaikuttaa työilmapiiriin, hyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen.

Johdon vastuulla on se, että palkkausjärjestelmät toimivat, niitä kehitetään ja niitä osataan käyttää ja soveltaa oikein. Työntekijöillä pitäisi olla tietoa järjestelmän rakenteista ja periaatteista. Palkkausjärjestelmän lisäksi tulisi jokaisen työpaikalla tuntea yrityksen palkkapolitiikka: miten ja millä perustein palkkoja korotetaan.

Palkka on korvaus tehdystä työstä. Sen pitää olla kohtuullinen, oikeudenmukainen ja kannustava sekä tasapainossa työpanoksen kanssa. Mikäli palkkauksen kriteereistä ei ole tietoa organisaatiossa, työntekijät joutuvat arvailemaan palkkansa oikeaa tasoa. Pahimmassa tapauksessa tämä saattaa johtaa siihen, että työtä lähdetään vaihtamaan paremman palkan toivossa, vaikka hyvällä palkkapolitiikalla palkkataso voi olla sopiva ja palkkojen korotuksia voi odottaa myös saman työantajan palveluksessa. Oikeudenmukainen palkkaus vaikuttaa läpi elämän, sillä eläkkeen suuruus määräytyy maksetun palkan mukaan.

 

Palkka-avoimuus tasa-arvon takaajana

Viime aikoina on puhuttu paljon palkka-avoimuudesta. Sillä tarkoitetaan keskustelijasta riippuen hieman eri asioita; joidenkin mielestä palkat pitäisi olla täysin julkisia myös yksityisellä sektorilla, kun taas toiset haluavat säilyttää täyden palkkasalaisuuden. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara teki vuonna 2018 selvityksen palkka-avoimuuden kehittämisestä ja ehdotti lainsäädännön täydentämistä siten, että ainakin palkkasyrjintää epäiltäessä olisi mahdollista saada vastaavaa työtä tekevän kollegan palkkatiedot. Tätä linjausta kannattaa muun muassa Akava.

Maarianvaaran selvityksen jälkeen STM:öön asetettiin palkka-avoimuustyöryhmä, joka jätti loppuraporttinsa 2.4.2019. Työryhmän pääteemoja koskevat näkemykset jakaantuivat, eikä mitään yhtenäisiä ehdotuksia esitetty. Työryhmän raporttiin (STM raportteja ja muistioita 2019:32) on koottu työryhmän osapuolten näkemykset palkka-avoimuutta koskevan lainsäädännön mahdollisista muutostarpeista perusteluineen sekä työryhmässä esitetyt kehittämisehdotukset.

Tasa-arvosuunnitelmien palkkakartoitusten tarkoitus on tuoda ilmi mahdolliset palkkaerot ja auttaa selvittämään, ovatko ne perusteettomia tai selittämättömiä. Tarkoitus olisi, että niiden avulla voidaan myös korjata palkkavääristymiä. Valitettavasti palkkakartoituksia ei ole osattu riittävästi käyttää työvälineenä palkkaerojen löytämisessä ja palkka-avoimuuden lisäämisessä.

Oikeudenmukaisella ja avoimella palkkapolitiikalla on monia myönteisiä vaikutuksia: avoimuus ja palkka-tasa-arvo auttavat luomaan parempaa työilmapiiriä sekä parantamaan työhön sitoutumista. Palkoista kannattaisi siis puhua työpaikoilla.

Miten lisään palkkatietämystä omalla työpaikallani

Mikäli et tunne työpaikkasi palkkapolitiikkaa, palkkausjärjestelmää tai sinulle on muuta epäselvää palkkoihin liittyen, ota palkat rohkeasti puheeksi. Ehdota keskustelutilaisuutta työpaikan palkkausjärjestelmistä. Kysy, mistä palkka työpaikallasi koostuu ja mihin palkkauksesi perustuu ja miten siihen voi vaikuttaa. Tarvittaessa ota yhteyttä YTN:n alan toimijoihin tai omaan liittoosi.

 

Jaana Meklin, asiamies, YTN Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu