Skip to content

Blogi: Osaamista ei ole varaa hukata kaupan alalla

Osaamisen kehittäminen, jatkuva ja elinikäinen oppiminen nousevat esille eri kanavista jatkuvasti. Selvitimme osaamisen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä kaupan alan asiantuntijoiden näkökulmasta. Tuloksista ilmeni, ettei osaamisen kehittäminen ole sillä tasolla kuin missä sen pitäisi olla huomioiden työelämän jatkuva muuttuminen ja kilpailutilanteen globalisoituminen. Valitettavasti edes nykyisen osaamisen hyödyntäminen ei ole riittävällä tasolla.

Osana tutkimusta selvitettiin, miten olemassa olevaa osaamista alan yrityksissä hyödynnetään. Vastaajilta kysyttiin, kuinka suuri osa heidän osaamisestaan hyödynnetään nykyisessä tehtävässä. Ainoastaan 9,5 prosenttia alan asiantuntijoista koki, että heidän osaamistaan hyödynnetään täysimääräisesti. Valtaosa vastaajista (70%) kokee, että heidän osaamisestaan hyödynnetään ainoastaan alle 80 prosenttia.

Luvut ovat huolestuttavia, kun alan murroksen ja kilpailun kansainvälistyessä uudenlaista osaamista tarvitaan jatkuvasti, mutta nykyistäkään potentiaalia ei hyödynnetä läheskään sillä mittakaavalla kuin se olisi mahdollista. Tulosten myötä herää kysymys siitä, tunnistavatko alan yritykset edes tätä ”piilevää osaamista” omien talojensa sisällä?

Viime aikoina olemme saaneet jäseniltä yhteydenottoja, joissa yt-neuvottelujen kautta vanhoja työntekijöitä alalla on irtisanottu ja samaan aikaan uusia on rekrytoitu tilalle hieman erilaisiin tehtäviin. Olisiko näiltä entisiltä työntekijöiltä jo löytynyt osaamista muuttuneisiin tehtäviin, mutta tätä mahdollisuutta ei oltu tunnistettu tai kartoitettu yrityksessä? Uskallan väittää, että ainakin pienellä lisäkoulutuksella irtisanottavien osaamista olisi voitu suunnata niihin tehtäviin, joihin uusia on rekrytoitu.

Mikäli osaamisen heikko hyödyntäminen jatkuu nykyisellään, sillä on varmasti negatiivisia vaikutuksia niin työhyvinvointiin, motivaatioon kuin innovointiinkin – puhumattakaan näiden vaikutuksista tuottavuuteen. Jos työhönsä sitoutunut asiantuntija kokee, ettei voi käyttää koko potentiaaliaan työtehtävissään, käy varmasti mielessä uusien tehtävien haku alan sisällä tai jopa sen ulkopuolella. Näissä tilanteissa hukataan valtavasti osaamista niin yksilön kuin yrityksenkin näkökulmasta, sillä osaamisenkin tarvitaan kestävää kehitystä.

Mitä sitten pitäisi tehdä?

Ehdotamme yhtenä ratkaisuna tilanteen tunnistamiseksi ja parantamiseksi vuosittaisia osaamiskeskusteluja. Niissä kartoitettaisiin työntekijän osaamistaso nykyisiin tehtäviin peilaten ja aktiivisesti etsittäisiin mahdollisuuksia yksilön osaamisen kehittämiseen.

Osaamisen kartoittamisen kautta työnantaja tiedostaisi paremmin, minkälaista osaamista yrityksestä löytyy jo nyt ja siten voisi hyödyntää sitä paremmin. Osaavat ja motivoituneet asiantuntijat ovat avainasemassa prosessien ja työtehtävien kehittämisessä, innovaatioiden sekä uusien liiketoimintojen syntymisessä.

Tavoitteenamme on asiantuntijoiden osaamisen hyödyntämistavoitteen nostaminen vähintään 90 prosenttiin.

Vapauttamalla asiantuntijoiden osaaminen luodaan myös yritykselle kilpailuetua!

Joonas Kopra, asiamies
YTN kaupan ala
joonas.kopra@ytn.fi


YTN: Työntekijöiden osaamistavoite vähintään 90 prosenttia

• Asiantuntijoista ainoastaan 9,5 prosenttia arvioi nykyisessä tehtävässään hyödyntävänsä 91-100 prosenttia osaamisestaan.
• Tiedostetaan ja hyödynnetään osaamiskeskusteluiden ja -kartoitusten avulla löydetty osaaminen.
• Asetetaan tavoitteeksi jokaisen henkilön kohdalla olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen vähintään 90 prosenttisesti.

Tutustu tutkimuksemme tuloksiin ja kehitysehdotuksiimme kaupan alan osaamistason nostamiseksi vapautaosaaminen.fi

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu