Skip to content

Blogi: Perhevapaat – mitä on tapahtunut 10 vuodessa?

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on osa hyvää työelämää. Tätä tavoittelemme muun muassa tekemällä työelämästä yhä tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa.

YTN:n tes-neuvottelijat edistivät tavoitetta merkittävästi edellisen kierroksen työehtosopimusneuvotteluissa, joissa saavutimme palkalliset perhevapaat työehtosopimuksiimme. Perhevapaita koskeva uudistus mahdollistui, kun lainsäädäntöä kehitettiin tältä osin.

Nyt Suomessa on sukupuolia ja erilaisia perheitä tasapuolisemmin kohteleva perhevapaajärjestelmä. Samalla järjestelmässä on hyvin huomioitu lapsen oikeus vanhempiinsa ja huoltajiinsa.

YTN-data tarkastelee palkkoja ja työoloja – teemana perhevapaat

YTN-data on laaja kyselyaineisto, joka kokoaa yhteen Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsenliittojen työmarkkinatutkimukset yksityiseltä sektorilta. YTN-data tarkastelee asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekevien palkkoja ja työoloja. Voit tutustua uusimpaan eli vuoden 2023 YTN-dataan täällä.

Perhevapaat olivat teemana YTN-datassa 2023, ja edellisen kerran niitä koskevia kysymyksiä oli mukana vuonna 2013. Tässä kirjoituksessa vertailemme vuosien 2013 ja 2023 tuloksia perhevapaa-asenteiden ja perhevapaiden käytön osalta. Kysymyksiä ei ole kysytty täysin samassa muodossa molempina vuosina, joten vertailu on suuntaa antavaa.

Työnantajien suhtautuminen perhevapaisiin hieman myönteisempää

Kuviossa 1 on kuvattu vastaajien näkemyksiä neljään perhevapaita koskevaan väittämään vuosina 2013 ja 2023. Kuviosta voidaan huomata, että en osaa sanoa -vastausten osuus oli suuri molempina vuosina, eli melko suuri osa vastanneista ei osannut ottaa niihin kantaa. Väittämiin voi olla vaikea muodostaa mielipidettä, jos asia ei ole itselle ajankohtainen.

Kuviosta huomataan myös, että vastaajien arvioiden mukaan työnantajien suhtautuminen perhevapaisiin on muuttunut hieman myönteisemmäksi 10 vuoden aikana.

Vuonna 2013 yhteensä 54 prosenttia vastaajista koki, että työnantaja suhtautuu myönteisesti synnyttävien vanhempien käyttämiin perhevapaisiin, ja vuonna 2023 näin koki 63 prosenttia vastaajista. Vuonna 2013 vastaajista 38 prosenttia koki, että työnantaja suhtautuu myönteisesti lyhennettyyn työaikaan, kun taas vuonna 2023 tätä mieltä oli noin puolet vastaajista.

Vuonna 2013 viidennes vastaajista koki, että perhevapaan käyttäminen vaikuttaisi haitallisesti työuran kehitykseen nykyisen työnantajan palveluksessa, mutta vuonna 2023 näin koki 12 prosenttia vastaajista.

Molempina vuosina oli mukana kysymyksiä perhevapaiden kestosta. Kysymykset eivät ole kuitenkaan vertailukelpoisia vuosien välillä, koska vuonna 2013 oli kysytty perhevapaiden kestosta yhteensä, mutta vuonna 2023 viimeisimmän perhevapaan kestosta.

Perhevapaalla tarkoitettiin raskaus- ja vanhempainvapaata tai aikaisempaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata sekä kokoaikaista hoitovapaata. Mukana ovat vastaajat, jotka olivat olleet perhevapaalla ja joilla oli alle kouluikäisiä lapsia.

Naisten perhevapaat selvästi pidempiä kuin miesten

Kuviossa 2 on kuvattu miesten ja naisten käyttämien perhevapaiden pituuksia vuosina 2013 ja 2023. Kuviosta nähdään, että molempina vuosina naisten perhevapaat ovat olleet selvästi pidempiä kuin miesten. Vuonna 2023 vastanneista miehistä 85 prosenttia oli ollut perhevapaalla enintään kolme kuukautta, kun taas naisista noin puolella perhevapaa oli kestänyt vähintään vuoden.

Perhevapaauudistus epäselvä ylemmille toimihenkilöille

Vuonna 2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen tavoitteena on helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä vaikuttaa hoivavastuun tasaisempaan jakautumiseen. YTN sai neuvoteltua palkalliset perhevapaat työehtosopimuksiin kevään 2023 aikana.

YTN-datan mukaan perhevapaauudistus on kuitenkin vielä epäselvä monille ylemmille toimihenkilöille. Vähemmistö vastaajista tiesi, miten perhevapaajärjestelmä on uudistunut. Epäselvää oli myös se, onko omalla työpaikalla käytössä palkallinen perhevapaa, ja kuinka pitkä tämä on. Tähän vaikuttaa luultavasti myös se, että perhevapaiden palkallisuus tuli voimaan eri aikaan eri alojen työehtosopimuksissa.

Mitä nämä tulokset siis kertovat? No ainakin sen, että vaikka myönteistä kehitystä on tapahtunut, tehtävää on vielä sekä asenteiden, käytäntöjen että tiedon lisäämisen kanssa, kun tavoittelemme hyvää, tasa-arvoista ja perheystävällistä työelämää.

Miten YTN edistää tiedon lisäämistä perhevapaista?

Edistämme viestinnässämme sitä, että ylemmät toimihenkilöt saavat ajantasaista tietoa perhevapaajärjestelmästä. Lisäksi kehitämme edelleen työehtosopimuskirjauksia, jotta varmistamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kaikkien ylempien toimihenkilöiden kohdalla.

Järjestämme tarpeen mukaan koulutusta henkilöstöedustajille. Perhevapaista puhumme myös työpaikkatilaisuuksissamme, joissa kysymme jäseniltä esimerkiksi ideoita perhevapaakäytänteistä sekä työn ja muun elämän paremmasta yhteensovittamisesta.

Kirjoittajat: Tuunia Keränen ja Sirkku Pohja

Tuunia Keränen toimii YTN:n tutkimusryhmän puheenjohtajana.

Sirkku Pohja on YTN:n työsuojeluryhmän puheenjohtaja.

 

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu