Skip to content

Blogi: Yrityksissä ei huomioida riittävästi yksilön koulutustarpeita

Pula osaavasta työvoimasta on kasvun este tulevaisuudessa entistä useammalla toimialalla. Kun kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy, on yrityksen syytä pitää oma henkilöstönsä osaavana ja motivoituneena. Kun henkilöstön osaaminen on monipuolista ja ajantasaista, yritys pystyy reagoimaan toimialan muutoksiin nopeasti. On oleellista pohtia, mitä osaamistarpeita yrityksellä on 5-10 vuoden kuluttua ja kouluttaa nykyistä jatkuvasti henkilökuntaa niitä silmällä pitäen.

Kaupan alan asiantuntijoista vain vajaa 18 prosenttia kokee, että organisaation osaamistarpeita ja koulutusvaihtoehtoja kehitetään suunnitelmallisesti. Yritysten olisi hyödyllistä ottaa käyttöön osaamiskeskustelut, joissa pohditaan säännöllisesti toisaalta osaamisen nykytilaa, mutta myös tulevaisuuden tarpeita. Jos kouluttautuminen aloitetaan vasta, kun uutta osaamista tarvitaan kipeästi, ollaan jo myöhässä. Kun osaamisen kehittäminen on jatkuvaa, ollaan reilusti askel edellä. Se myös parantaa yrityksen ketteryyttä ja luo selvää kilpailuetua.

Edelleen osa työnantajista suhtautuu koulutukseen palkitsemisen muotona, ei työvälineenä. Toimialan ja toimintaympäristön muuttuessa saattaa työntekijöiltä puuttua tietoa tai taitoa työn kannalta keskeisiltä osa-alueelta. Tällöin on huolehdittava työvälineiden kunnossa pidosta – eli asiantuntijoiden osaamisen ajantasaisuudesta ja sen kehittämisestä kouluttautumisen kautta.

Tärkeää on pitää erillään perehdyttämisen ja kouluttautumisen käsitteet. Perehdyttämisessä työntekijä saa tarvittavat tiedot työnsä hoitamiseksi ja samalla tutustuu työympäristöönsä ja kollegoihinsa. Koulutus tuo mukanaan työntekijälle uutta osaamista ja se tapahtuu työajalla, usein työpaikan ulkopuolella. Kyseistä osaamista työntekijä voi hyödyntää nykyisessä työtehtävässään sekä mahdollisissa organisaation tai toimialan muutostilanteiden tuomissa uusissa työtehtävissä.


Kaupan alan asiantuntijoista 57 prosenttia kertoo saaneensa liian vähän tai ei lainkaan koulutusta. Ratkaisuna tähän esitämme vuotuisia osaamiskeskusteluja, jossa kartoitetaan työntekijän osaamistilanne ja koulutustarpeet. Yksilöissä ja tehtäväkuvissa on eroja, joten myös koulutuksessa on huomioitava yksilölliset tarpeet sekä yrityksen määrittelemän osaamistason vaatimukset. Samalla on huomioitava myös yksilön vahvuusalueet sekä kiinnostuksen kohteet, jolloin myös motivaatio osaamisen kehittämistä kohtaan kasvaa. Jos asiantuntijoilla ei ole mahdollisuutta kehittää osaamistansa, on riskinä, että työntekijät etsivät uusia haasteita muualta.

Julia Lauren, asiamies, YTN kaupan ala
julia.lauren@ytn.fi


YTN:n tavoitteita kaupan alan asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseksi:

Yksilön valinnanvapautta osaamisen kehittämiseen lisättävä:

 • Asiantuntijoista 57 prosenttia kertoi saaneensa koulutusta liian vähän tai ei lainkaan.
 • Osaamiskeskustelussa ilmenneet osaamistarpeet huomioitava koulutustarjonnassa.
 • Yksilöiden ja tehtäväkuvien erot osaamistarpeissa huomioitava.
 • Yksilön valinnanvapautta osaamisen kehittämisessä lisättävä, ei tarjota jokaiselle samanlaista koulutusta.

Yrityksiin vuotuiset osaamiskeskustelut, joissa käydään läpi:

 • Osaaminen tällä hetkellä
 • Tehtävän vaatima osaaminen
 • Tehtävän ulkopuolinen osaaminen ja sen hyödyntäminen
 • Tehtävän kehittämisen vaatima osaaminen
 • Mitä osaamisalueita työntekijä haluaisi kehittää
 • Mitä osaamista tehtävä tulevaisuudessa edellyttää
 • Miten nykyinen osaaminen auttaa pääsemään strategian tavoitteisiin
 • Minkälaisia tarpeita yrityksellä on osaamisen suhteen tulevaisuudessa
 • Millä aikataululla esille nousseita osaamistarpeisiin liittyviä koulutuksia hankitaan (henkilökohtainen koulutussuunnitelma)

YTN:n toteuttaman kyselytutkimuksen tuloksia kaupan alan asiantuntijoiden osaamisen kehittämisestä löydät lisää kampanjasivuiltamme.
#vapautaosaaminen

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu