Skip to content

Det nya kollektivavtalet i ett nötskal

Julkaistu

Kategoriat

 Det nya kollektivavtalet för teknologibranschen är i enlighet med Sysselsättnings- och tillväxtavtalet som träder ikraft från och med den 1 november 2013. Löneavtalet är med fullvärdig stupstock, den används endast om de lokala parterna misslyckas med att komma överens.

Månadslöner inklusive naturaförmåner höjs med minst 20 euro som en allmän förhöjning senast den 1 mars 2014 eller under den närmast följande lönebetalningsperioden. Minst innebär i detta fall att en merit- eller annan förhöjning man beviljats före början av mars, kan innehålla denna 20 euros förhöjning, om man inte avtalat om annat vid diskussionen om meritförhöjningen. Löneförhöjningen för året 2014 genomförs på samma sätt som året 2013, men förhöjningen är då 0,4 %. (förhöjning träder i kraft senast den 1 mars 2015)

Enligt avtalet kan man även avtala om lönen lokalt på samma sätt som tidigare år. Vid förhandling på lokal nivå bör beaktas orderstocken, ekonomin och sysselsättningsläget. Arbetsgivaren bör i god tid före förhandlingarna förse förtroendemännen med tillräckligt noggrann information om de tidigare nämnda detaljerna. Man bör i förhandlingarna ta i beaktande framtidsutsikterna.

Vid förhandling på lokalnivå beaktas de lokala förhandlingarna på samma sätt som i tidigare kollektivavtal, dvs. målet är att hitta den lönelösning som bäst gynnar företagets och arbetsplatsens situation och behov. Den skall stöda en motiverande, rättvis lönestruktur och ta i beaktande tillväxtutvecklingen.
Vid förhandling på lokalnivå kommer man överens om lönegranskningssättet, tidsplanen och storleken av den lokala lönelösningen. Den lokala lönelösningen görs skriftligt före slutet av november om man inte avtalar om tilläggstid. Löneförhöjningen är med fullvärdig stupstock.

Klara framsteg i arbetstidsfrågor

Kollektivavtalet klargör definitionen av regelbunden arbetstid. Enligt kollektivavtalet kommer man överens om en regelbunden arbetstid med arbetsavtal som genomförs enligt arbetstidslagen. Arbetstidsbanken nämndes enskilt i kollektivavtalet.

Som bilaga till kollektivavtalet kom ett protokoll om arbetstidsbanken, med denna beaktas de högre tjänstemännens individuella behov gällande arbetstid och den skall stöda företagets produktivitet och konkurrenskraft, protokollet tas i bruk på företags-och arbetsplatsnivå. På vilket sätt arbetstidsbanken tas i bruk och detaljerna kring den avtalas mellan arbetsgivaren och förtroendemannen skriftligt.

Parterna bör även avtala om gemensamma regler gällande distansarbete och dess användning. Parterna uppmanar i bilagan företagen att ta i bruk moderna, produktivitetsökande arbetstidssystem där man specifikt nämner arbetstidsarrangemang som möjliggör distansarbete.

Förbättringar till personalrepresentationen

Kollektivavtalet förbättrar förhandlingssystemet och förutsättningarna till personalrepresentation. Förtroendemannen och arbetsskyddsombudsmannens ersättningar förhöjs med 5 % och månadsersättningen fick en ny nivå för 101-200 personers representation.

Man får bättre tillgång till löneuppgifter, så att från början av avtalsperioden bör arbetsgivaren ge medellönen också enligt Finlands näringslivs (EK) specificering (arbetsbenämningar som t.ex. expert, specialrådgivare och ledning av enheter).

Tiden och platsen för förtroendemannavalet bör avtalas med arbetsgivaren senast 14 dagar före valet. Vid behov av en snabbare valprocess på arbetsplatsen t.ex. ifall förtroendemannen saknas, är det möjligt att genomföras.

Man bör enligt kollektivavtalet diskutera regelbundet om förhandlingsprocessens mål och verksamhet på arbetsplatsen. Första diskussionsrundan genomförs 2 månader efter att förtroendemannaperioden börjat och därefter en gång per år.
Kollektivavtalet innehåller fortfarande ett omnämnande om förtroendemannens rätt till information. Arbetsgivaren bör se till att förtroendemannen får i tid information som berör direkt eller indirekt de högre tjänstemännen på arbetsplatsen.

Åldersstigna arbetstagare bör noteras

I det undertecknade avtalet nämns handlingar som strävar efter arbetsvälmående och upprätthållande av arbetsförmåga som en kontinuerlig och helhetsomfattande del vid att utveckling av arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen. Förbunden ger gemensamma anvisningar om hur skolning som gynnar arbetstagarens yrkesmässiga kunnande bör arrangeras på arbetsplatsen.

Speciell uppmärksamhet bör fästas vid åldersstigna arbetstagares arbetsförmåga och arbetsbelastning. Arbetsgivaren och en 58 år fylld person (högre tjänsteman) bör gå igenom åtgärder på basen av arbetsgivarens undersökning, för att stöda arbetstagarens fortsatta arbetsinsats.

Avtalsparterna ordnar årligen gemensam skolning för genomförandet av jämlikhetsplanen och lönekartläggningen. Målet är att ordna två nationella skolningstillfällen och vid behov regionala och företagsspecifika tillställningar. En skild arbetsgrupp utnämnd av förbunden kommer att behandla generellt ställningen för personer som återvänder från familjeledigheter till jobbet och frågor kring detta.

Inga förändringar till resetider

Det nya kollektivavtalet innebär inga förändringar till ersättning av resetider. Förbunden utnämner en arbetsgrupp vars mål är att under avtalsperioden främja behandlingen av företagsspecifika lösningar vid ersättning av resetid. Man har som mål att konkretisera arbetet av den arbetsgrupp som funnits under åren 2011-2013.

Parterna utser en arbetsgrupp vars mål är att utveckla kontinuerligt arbetsförhållanden, arbetsgruppen slopades på arbetsgivarens initiativ under förra kollektivavtalet 2011-2013.

Parterna betonar att förstärkning av förutsättningarna för ett gott samarbetet och förhandlings stämingen mellan förbunden är i bådas intresse. Man har som mål att förbättra aktningen mellan parterna, fortsätta arbetet för att förtydliga avtalstexterna, förbättra strukturen i avtalet och dess läsbarhet.

Detta är en kort resumé av kollektivavtalet, dess bilagor och protokoll som undertecknades fredagen 25.10.2013. Vi kommer att inom de närmaste veckorna ordna tillställningar runtom i Finland gällande avtalets innehåll.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu