Skip to content

Finanssiala on myllerryksessä – oman osaamisen kehittämisen merkitys korostuu

Finanssiala käy läpi laajaa murrosta. Työn tekemisen uudet muodot, lisääntyvä sääntely ja asiakastarpeiden muutokset edellyttävät yhä enemmän korkeaa osaamista ja oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Muuttuva työ finanssialalla -tutkimuksen mukaan halukkuutta ja valmiutta uuden oppimiseen löytyy. Kyselyyn vastanneista 92 % koki, että pankki- ja vakuutusalalla oppii jatkuvasti uusia asioita ja 86 % ilmoitti olevansa valmis opiskelemaan lisää, jotta voi edetä uusiin tehtäviin. “Enää pelkkä suoritettu korkeakoulututkinto ei kanna läpi koko työuran, vaan omaa osaamista tulee päivittää läpi koko työuran”, toteaa YTN finanssialan vastuuasiamies Riikka Sipilä. “Panostamalla henkilöstön koulutukseen ja ennakoimalla systemaattisesti työyhteisön koulutustarpeita voidaan varmistaa, että finanssialalla on jatkossakin parhaat osaajat ja samalla voidaan minimoida muutoksen aiheuttamat henkilöstön vähentämistarpeet ainakin henkilöstön osaamisesta johtuen”, Sipilä jatkaa.

Osaamisen kehittämisen merkitys on onneksi alalla jo tunnistettu. Tästä esimerkkinä on mm. työntekijä- ja työnantajaliittojen yhdessä laatima ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien säännösten soveltamiseksi rahoitusalalla. Soveltamisohje lähtee nimenomaisesti muutokseen varautumisesta. Pohja-ajatuksena on, että finanssiala kouluttaa ja kehittää henkilöstöään ja arvostaa myös henkilöstön omaehtoista kehittymistä.

Työ ja myös tarvittava osaaminen muuttuvat

“Joustavuus ja kyky reagoida muutoksiin, moniosaaminen, asiakaspalvelutaidot ja myyntitaidot”, luettelee asiamies Ville-Veikko Rantamaula finanssialalla tulevaisuudessa korostuvia yleisosaamisalueita. Näiden lisäksi tulevaisuudessa alalla tullaan henkilöstön mukaan tarvitsemaan mm. ongelmanratkaisutaitoja, digitaitoja, ajanhallintataitoja ja neuvottelutaitoja.

Osaamisen lisäksi finanssialan henkilöstö katsoo, että tulevaisuudessa alalla työskentely edellyttää myös oikeanlaista asennetta. “Muuttuva työ -kyselyn vastaajista yli puolet katsoo, että yrittäjämäinen asenne on tulevaisuudessa välttämätön taito alalla”, kertoo Rantamaula. Halu tehdä työtä itsenäisesti, käyttäen suurta harkintaa ja vastuuta työn teosta ja tuloksista sekä tietysti myös oikea palkkio saavutetuista tuloksista ovat Rantamaulan mukaan esimerkkejä tästä asenteesta.
Erityisasiantuntijoille on työtä myös tulevaisuudessa

Finanssialalla on viime vuosina ollut käynnissä suuri rakennemuutos. Perinteiset konttorien asiakaspalvelutehtävät ovat vähentyneet radikaalisti ja myytävien tuotteiden monipuolistuessa ja monimutkaistuessa ja sääntelyn lisääntyessä alan työtehtävät ovat muuttuneet yhä enemmän vaativiksi asiantuntijatehtäviksi. Sama kehitys tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

“Henkilöstön mukaan kymmenen vuoden kuluttua alalla tarvitaan erityisesti sijoittamiseen, sähköiseen liiketoimintaan, riskienhallintaan ja juridiseen osaamiseen liittyvää erikoisosaamista”, kertoo asiamies Nuutti Pursiainen YTN:stä. “Asiakkaiden kokonaisvaltainen palvelu vaatii moniosaamista ja työtä tullaankin tekemään tulevaisuudessa yhä enemmän asiantuntijatiimeissä. Rahoitukseen liittyvien palvelujen lisäksi yhä useampi asiakas kaipaa esimerkiksi myös verotukseen liittyvää informaatiota tuotteita valitessaan.”

Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeen tavoitteena on parantaa finanssialan tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä lisätä alalla työskentelevien työntekijöiden työhyvinvointia. Korkea osaamistaso on keskeinen tekijä koko alan hyvinvoinnin lisäämisessä. Henkilöstöstä 95 % katsoo, että hyvän työnantajakuvan merkitys parhaiden osaajien houkuttelijana tulee tulevaisuudessa korostumaan yhä enemmän. Olemalla edelläkävijä henkilöstön kouluttamisessa ja uramahdollisuuksien tarjoamisessa varmistetaan alalle tulevaisuudessakin paras osaaminen.

Pääset tutustumaan ohjeistukseen osaamisen kehittämistä koskevien säännösten soveltamisesta alla olevasta linkistä:
http://www.ytn.fi/index.php?news_id=1142

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu