Skip to content

Jäsentutkimus: järjestöalalla yhä selkeitä edunvalvonnallisia haasteita

Julkaistu

Kategoriat

Palkkaus ja määräaikaisuudet ovat edelleen järjestöalan
akavalaisten keskeisiä haasteita, kertoo tuorein työmarkkinatutkimus, YTN-data
2017. Jäsenet näkevät tulevaisuuden kuitenkin melko valoisana ja vakaana.

YTN:n jäsentutkimukseen järjestöalalta vastanneiden
mediaanikuukausipalkka lokakuussa 2017 oli 3600 euroa ja vastaava
keskiarvopalkka 3830 euroa. Molemmilla tunnusluvuilla koko YTN:n keskitaso on noin
700 euroa korkeampi. Verrattaessa lukuja tilanteeseen vuosi aiemmin olivat
järjestöalan vastaajilla mediaani ja keskiarvo laskeneet varsin paljon.
Vastaajajoukko vaihtelee eri vuosina, joten ns. palkkakehitys on suuntaa
antavaa. Silti luvut antavat jossakin määrin syytä huoleen.

Järjestöalalla 39 % vastaajista ilmoitti palkkansa nousseen
suhteessa tilanteeseen vuosi aiemmin. Edellisvuonna vastaava osuus oli
ollut 54 %. Mikäli palkka oli noussut, asian taustalla oli noin joka
kuudennella tapauksista ollut henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvä ns.
meriittikorotus. Koko YTN-aineistossa vastaava osuus oli 20 %. Meriitin
saaneiden osuus on viime vuosina ollut yleisesti eri YTN-aloilla ollut varsin
pieni.

Myös tulospalkkausta tarkastellaan YTN-datassa. Tämän teeman
kohdalla järjestöala poikkeaa muista erittäin selvästi: vain 12 % ilmoitti
olevansa tulospalkkauksen piirissä, kun vastaava osuus koko YTN:n tasolla oli
56 %.

Paljon määräaikaisuuksia 

Määräaikaisuudet ovat alalla haaste. Niiden osuus
järjestöalalla oli selkeästi suurempi kuin YTN:ssä keskimäärin: 25 %
vastaajista ilmoitti olevansa määräaikaisessa työsuhteessa, kun vastaava osuus
koko YTN:n tasolla oli vain 5 %. Määräaikaiset osuus oli järjestöalalla vielä
suurempi kuin vuonna 2016.

Järjestöalan vastaajaprofiili on poikkeava myös
asematasonäkökulmasta katsoen: jopa 27 % vastaajista toimii johdon tai ylimmän
johdon tehtävissä, kun yleisesti vastaava osuus on vain 12 %. Taustalla on hyvä
muistaa se, että 59 %järjestöalan vastaajista työskentelee alle 30 henkilön
organisaatioissa (koko YTN-datassa vastaava osuus 16 %).

Uudellamaalla työskentelee 73 % järjestöalan vastaajista,
tämä on 24 prosenttiyksikköä enemmän kuin vastaava osuus kaikista
YTN-vastaajista.

Tulevaisuus nähdään varsin valoisana  

Jo pitkään on YTN-datassa tarkasteltu vastaajien mielikuvaa
työsuhteen varmuudesta omalla ja yleisellä työpaikan tasolla. Syksyllä 2017 oman
tilanteensa vakaaksi tai melko vakaaksi koki jopa viisi kuudesta järjestöalan
vastaajasta. Osuus oli samalla tasolla vuotta aiemmin. Irtisanomista
mahdollisina tai todennäköisinä piti 7 % vastaajista. Tilanne työpaikan tasolla
yleisesti nähtiin hieman pessimistisemmin: 12 % näki irtisanomisten olevan
vähintään mahdollisia. Verrattaessa vastauksia koko YTN-vastaajajoukkoon on
nähtävissä, että työpaikan tasolla järjestöalan vastaajien luottamus on hieman
korkeammalla ja omalla kohdalla hieman matalammalla.

Yhä paljon ylimääräisiä työtunteja, matkustaminenkin yleistä
järjestöissä

Vastaajien ilmoittama keskimääräinen todellinen työaika
viikossa oli järjestöalalla 40,2 tuntia. Taso oli hieman korkeampi YTN-aineistossa
ja laski edellisvuotisesta 12 minuutilla. Se myös vaihtelee voimakkaasti
asematason mukaan. Johdossa keskiarvo on 41,9 tuntia, asiantuntijoilla taas 39,1
tuntia. Kun lukuja suhteutetaan tyypilliseen sopimuksessa sovittuun
tuntimäärään 37,5, niin ns. ylimääräistä työtä kertyy vuodessa huomattava
määrä. Tällä kertaa kysyttiin myös erikseen ns. harmaan työajan määrästä
edellisen työviikon aikana. Tällä tarkoitetaan sellaista mihinkään
kirjautumatonta työaikaa, jota tehdään esim. iltaisin tai työmatkoilla.
Keskiarvo järjestöalalla oli 4,2 ja koko YTN-tasolla 3,9 tuntia. Olennaista
muutosta asiaan ei ole tullut vuodesta 2013, jolloin asiaa kysyttiin edellisen
kerran. Etätyömahdollisuus on varsin yleistä; 85 prosenttia kaikista vastaajista
kertoi, että omalla työpaikalla tehdään etätyötä. 77 prosenttia kertoi, että
voi itse halutessaan tehdä etätyötä. Järjestöalalla vastaavat osuudet olivat
jopa 93 ja 91 %. Viisi kuudesta vastaajasta yleisesti ja järjestöissä koki,
että työajat sopivat erittäin hyvin tai hyvin yhteen perhesitoumusten ja
sosiaalisten suhteiden hoitamisen kanssa.

Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan sekä kotimaassa että
ulkomailla tehtävien matkapäivien lukumäärät. Näin tarkasteltuna työssään
matkustavia on noin 84 % (koko YTN 75 %) vastaajista; järjestösektorilla osuus
nousi edellisvuodesta neljä prosenttiyksikköä. Koti- ja ulkomaan matkapäivien
yhteenlaskettu määrä vuodessa on koko YTN-aineistossa mediaanilla kuvattuna 14
päivää ja keskiarvona 26 päivää. Järjestöalalla vastaava keskiarvo on 20 ja mediaani
12 päivää.

Työtahti kiristynyt ja suurehkolla osalla ongelmia
palautumisessa

Yli puolet vastaajista yleisesti ja järjestöalalla oli sitä
mieltä, että työtahti on kiristynyt jonkin verran tai huomattavasti viime
vuosina. Järjestöalalla joka kuudes vastaaja totesi palautuvansa huonosti työn
aiheuttamasta kuormituksesta työpäivän jälkeen, tilanne oli hieman parempi koko
YTN:n tasolla. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, miten työhyvinvointia
voitaisiin parhaiten lisätä. Eniten mainintoja järjestöalalla saivat
organisaation toiminnan tavoitteiden ja päämäärien selkeyttäminen, työnjaon
selkeyttäminen sekä työkuorman vähentäminen ja vuorovaikutuksen parantaminen.

Teksti: Juha Oksanen

 Laaja aineisto työmarkkinatietoa

YTN-data 2017 on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n
jäsenliittojen vuoden 2017 työmarkkinatutkimuksista koottu tietoaineisto. Tutkimus
tehdään joka vuosi.

YTN-datan aineisto koostuu 10 eri liiton jäsenten
vastauksista liittojen omiin työmarkkinatutkimuksiin ja se kerättiin
loppusyksystä 2017. YTN-dataan on otettu mukaan 50 prosentin otannan
perusteella vastaajat, jotka työskentelevät yksityisellä sektorilla
kokopäivätoimisesti palkansaaja-asemassa. Vastaajia oli yhteensä 18 220. Määrä laski
edellisvuodesta vajaalla tuhannella.

Järjestöalalla vastaajia oli 498 ja sen osuus koko YTN-datasta
oli noin kolme prosenttia. Järjestöalan vastaajista vain 28 % oli miehiä, kun
koko YTN:n tasolla osuus oli 68 %. Vastaajien mediaani-ikä oli 42 vuotta, kaksi
vuotta YTN:n keskitasoa korkeampi.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu