Skip to content

Jäsentutkimus: Palkkauksesta puuttuu kannustavuus

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Palkkaus ja määräaikaisuudet ovat edelleen järjestöalan akavalaisten keskeisiä haasteita, todentaa tuorein työmarkkinatutkimus, YTN-Data 2015.

Jäsenet näkevät tulevaisuuden kuitenkin melko valoisana ja vakaana. Omaan työhön ollaan varsin tyytyväisiä. Erityisesti sujuu yhteistyö työtovereiden kanssa. Esimiestyössä ja urakehitysmahdollisuuksissa nähdään eniten parannettavaa.

***

YTN:n jäsentutkimukseen järjestöalalta vastanneiden mediaanikuukausipalkka oli 3 862 euroa ja vastaava keskiarvopalkka 4 317 euroa. Molemmilla tunnusluvuilla koko YTN:n keskitaso on noin 500 euroa korkeampi. Verrattaessa lukuja tilanteeseen vuosi aiemmin oli järjestöalan vastaajilla mediaani aavistuksen (0,7 %) laskenut ja keskiarvo hyvin marginaalisesti (0,2 %) noussut.

Järjestöalalla 58 % vastaajista ilmoitti palkkansa nousseen suhteessa tilanteeseen vuosi aiemmin. Mikäli palkka oli noussut, asian taustalla oli vajaassa puolessa (46 %) tapauksista ollut yleiskorotus tai organisaatiokohtainen korotus. Henkilökohtaisen ns. meriittikorotuksen oli saanut vain 11 % palkan muutoksen kokeneista vastaajista, kun koko YTN-aineistossa vastaava osuus 18 %. Meriitin saaneiden osuus on viime vuosina ollut yleisesti eri YTN-aloilla ollut varsin pieni.

Myös tulospalkkausta tarkastellaan YTN-datassa. Tämän teeman kohdalla järjestöala poikkeaa muista erittäin selvästi: vain 12 % ilmoitti olevansa tulospalkkauksen piirissä, kun vastaava osuus koko YTN:n tasolla oli 56 %.

Paljon määräaikaisuuksia

Määräaikaisuudet ovat alalla haaste. Niiden osuus järjestöalalla oli selkeästi suurempi kuin YTN:ssä keskimäärin: 21 %
vastaajista ilmoitti olevansa määräaikaisessa työsuhteessa, kun vastaava osuus koko YTN:n tasolla oli vain 5 %.

Järjestöalan vastaajaprofiili on poikkeava myös asematasonäkökulmasta katsoen: jopa joka neljäs vastaaja toimii johdon tai ylimmän johdon tehtävissä, kun yleisesti vastaava osuus on vain 12 %. Taustalla on hyvä muistaa se, että joka toinen järjestöalan vastaaja työskentelee alle 30 henkilön organisaatioissa.

Uudellamaalla työskentelee 75 % järjestöalan vastaajista, tämä on yli 26 prosenttiyksikköä enemmän kuin vastaava osuus kaikista YTN-vastaajista.

Tulevaisuus nähdään melko valoisana  

Jo pitkään on YTN-datassa tarkasteltu vastaajien mielikuvaa
työsuhteen varmuudesta omalla ja yleisellä työpaikan tasolla. Syksyllä 2015
oman tilanteensa vakaaksi tai melko vakaaksi koki neljä viidestä järjestöalan
vastaajasta. Irtisanomisia mahdollisina tai todennäköisinä piti 7 %
vastaajista. Tilanne työpaikan tasolla yleisesti nähtiin hieman
pessimistisemmin: 13 % näki irtisanomisten olevan vähintään mahdollisia.
Molemmilla tasoilla järjestöalan vastaajat olivat yhä keskimäärin
luottavaisempia kuin koko YTN-vastaajajoukko. Kokemus oman tilanteen vakaudesta
heikkenee asematason mukaisesti ylhäältä alaspäin tultaessa.

Tulevaisuuden näkymät vaikuttivat melko valoisilta myös,
mikäli nykyinen työsuhde päättyisi nyt. Valtaosa uskoi löytävänsä uuden
työpaikan lähitulevaisuudessa, viimeistään vuoden sisällä. Yli 50-vuotiaiden
usko työllistymiseen oli kuitenkin huomattavasti heikompi kuin sitä nuorempien.

Paljon matkapäiviä

Vastaajien ilmoittama keskimääräinen todellinen työaika viikossa
oli järjestöalalla 40,1 tuntia. Taso oli aavistuksen matalampi kuin koko
YTN-aineistossa. Se myös vaihtelee voimakkaasti asematason mukaan. Johdossa
taso on 41 tunnin pinnassa, kun taas asiantuntijoilla keskiarvo oli 39,2
tuntia. Oheinen kuvio valaisee esimerkin omaisesti työajan kehitystä näillä
kahdella asematasolla.

Järjestöalan vastaajien ilmoittaman todellisen työajan
keskiarvo on hieman pudonnut vuosien 2011 ja 2012 tasosta: tuolloin keskiarvo
oli 40,7 tuntia ja vielä vuonna 2013 40,5 tuntia. Kun lukuja suhteutetaan
tyypilliseen sopimuksessa sovittuun tuntimäärään 37,5, niin ns. ylimääräistä
työtä kertyy vuodessa huomattava määrä.


Kuvio: Järjestöalan vastaajien
ilmoittama todellinen työaika 2011-2015, johto ja asiantuntijat.

Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan sekä kotimaassa että
ulkomailla tehtävien matkapäivien lukumäärät. Näin tarkasteltuna työssään
matkustavia on noin 74 % (järjestöalalla 82 %) vastaajista; osuus oli sama kuin
vuosi aiemmin. Koti- ja ulkomaan matkapäivien yhteenlaskettu määrä vuodessa on
koko YTN-aineistossa mediaanilla kuvattuna 14 päivää ja keskiarvona 25 päivää.
Järjestöalalla matkustetaan enemmän: keskiarvo, 18 päivää, sekä mediaani, 12
päivää, ovat yleisestä tasosta poikkeavia.

Viisi kuudesta on työhönsä tyytyväinen

Nykyiseen työhönsä erittäin tai melko tyytyväisiä ilmoitti
olevansa sekä yleisesti YTN-tasolla että järjestöalalla noin viisi kuudesta
vastaajasta. Tyytyväisimpiä oltiin yhteistyöhön lähimpien työtovereiden kanssa,
työaikajärjestelyihin ja työvälineisiin. Tyytymättömimpiä oltiin
urakehitysmahdollisuuksiin, esimiestyöhön, kehittymismahdollisuuksiin ja
työmäärään.

Työhön liittyvään, työnantajan kustantamaan koulutukseen oli
osallistunut 69 prosenttia vastaajista. Koulutuspäivien keskiarvo sekä YTN:ssä
yleisesti että järjestöalalla oli viisi ja mediaani neljä päivää.

Muutoksen suuntaa kysyttäessä valtaosa vastaajista koki,
että työn eri osatekijät olivat pysyneet ennallaan viimeisen kahden vuoden
aikana. Eniten parantumista koettiin työtehtävien sisällössä,
kehittymismahdollisuuksissa, työskentelytiloissa ja ammattitaidon
arvostamisessa. Eniten heikentymistä oli koettu työmäärässä, työpaikan
ilmapiirissä, esimiestyössä ja urakehitysmahdollisuuksissa.

Teksti: Juha Oksanen

Laaja aineisto työmarkkinatietoa

YTN-data 2015 on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n
jäsenliittojen vuoden 2015 työmarkkinatutkimuksista koottu tietoaineisto. Tutkimus tehdään joka vuosi.

YTN-datan aineisto koostuu 12 eri liiton jäsenten
vastauksista liittojen omiin työmarkkinatutkimuksiin ja se kerättiin
loppusyksystä 2015. YTN-dataan on otettu mukaan 50 prosentin otannan
perusteella vastaajat, jotka työskentelevät yksityisellä sektorilla
kokopäivätoimisesti palkansaaja-asemassa. Vastaajia oli yhteensä 21 575. Määrä
nousi edellisvuodesta runsaalla tuhannella.

Aineistosta löytyvät tiedot mm. palkkauksesta, työajoista ja
tulospalkkioista. Vuosittain vaihtuva erityisteema oli tällä kertaa työssä
koettu muutos ja työtyytyväisyys.

Järjestöalalla vastaajia oli 624 ja sen osuus koko
YTN-datasta oli noin kolme prosenttia. Järjestöalan vastaajista 28 % oli
miehiä, kun koko YTN:n tasolla osuus oli 66 %. Vastaajien mediaani-ikä oli 43
vuotta, kolme vuotta YTN:n keskitasoa korkeampi.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu