Skip to content

Kilpailukieltoja koskeva siirtymäaika lähenee loppuaan

In English please scroll down / På svenska scrolla gärna ner

1.1.2022 voimaan tulleisiin kilpailukieltoa koskeviin korvaussäännöksiin liittyi vuoden siirtymäaika, joka on nyt päättymässä.

Kilpailukiellot muuttuivat korvattaviksi

Vuoden alusta voimaan tulleen muutoksen myötä työnantajan on maksettava työntekijälle kilpailukiellon rajoitusajalta korvaus. Jos rajoitusajaksi on sovittu enintään kuusi kuukautta, rajoitusajalta maksetaan korvaus, joka vastaa 40 prosenttia työntekijän palkasta. Jos rajoitusajaksi on sovittu yli kuusi kuukautta, korvaus on 60 prosenttia työntekijän palkasta.

Korvaus on maksettava rajoitusajan kuluessa työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausin, ellei työsopimuksen päättämisen jälkeen toisin sovita.

Ennen lain voimaantuloa tehdyissä sopimuksissa siirtymäaika

Uudistus koskee myös ennen sen voimaantuloa tehtyjä sopimuksia. Näihin sovelletaan kuitenkin vanhaa lakia yhden vuoden siirtymäajalla eli 31.12.2022 asti.

Jos ennen lain voimaantuloa sovittu kilpailukieltoehto ehtii päättyä viimeistään 31.12.2022, noudatetaan vanhaa lainsäädäntöä, jolloin työnantajalla ei ole alle kuuden kuukauden pituisissa kilpailukieltoehdoissa korvausvelvollisuutta, ellei tällaisesta ole erikseen sovittu. Jos 6 kuukauden kilpailukieltosopimuksen rajoitusaika taas päättyy siirtymäajan päättymisen jälkeen, korvausvelvollisuus koskee sitä osaa rajoitusajasta, joka sijoittuu siirtymäajan päättymisen jälkeiselle ajalle. Siltä osalta rajoitusaikaa, joka ajoittuu siirtymäajalle eli vuodelle 2022, ei tarvitse maksaa korvausta.

Työnantajan oikeus irtisanoa kilpailukielto

Lakimuutoksen myötä työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus. Työnantaja voi siis irtisanoa työsopimuksen kilpailukieltoehdon irtisanomatta koko sopimusta. Tämä voidaan toteuttaa irtisanomisilmoituksella tai allekirjoittamalla uusi työsopimus, josta ehto on poistettu. Kuitenkin tilanteissa, joissa työsopimus päivitetään, kannattaa olla tarkkana ja varmistaa, että työsopimus ei ole muuttunut muilta osin.

Siirtymäajalla työnantaja voi irtisanoa ennen lain voimaantuloa solmitun kilpailukieltosopimuksen ilman irtisanomisaikaa.

Muutoin irtisanomisajan pituus on vähintään 1/3 rajoitusajan pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Esimerkiksi kuuden kuukauden kilpailukieltosopimus voidaan siten irtisanoa päättymään kahden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksen.

Eeva Salmi
juristi
Ylemmät toimihenkilöt YTN

 

The transition period regarding competition prohibitions is coming to an end

The non-competition agreement compensation scheme that came into force on January 1, 2022, included a transition period of one year, which is now ending.

Non-competition agreements become compensable

With the change that came into force at the beginning of the year, the employer must pay compensation to the employee for the restriction period of the prohibition on competition. If the restriction period is agreed upon for a maximum of six months, compensation equal to 40 percent of the employee’s salary is paid for the restriction period. If the restriction period is agreed upon for over six months, the compensation is equal to 60 percent of the employee’s salary.

The compensation must be paid within the restriction period during the salary payment periods observed during the employment relationship, unless otherwise agreed upon after the termination of the employment contract.

Transition period in contracts made before the law came into force

The reform also applies to contracts made before the law came into force. However, the old law applies to them during a transition period of one year, i.e. until December 31, 2022.

If a non-competition agreement condition agreed upon before the law entered into force expires no later than December 31, 2022, the old legislation is applied, in which case the employer does not have an obligation to compensate in non-competition terms of less than six months, unless this has been separately agreed upon. If the restriction period of the six-month non-competition agreement ends after the end of the transition period, the compensation obligation applies to the part of the restriction period that falls after the end of the transition period. Regarding the restriction period which dates back to the transition period, i.e. 2022, no compensation has to be paid.

The employer’s right to terminate the agreement of non-compete

With the change in law, the employer has the right to discontinue the agreement on non-competition. The employer can therefore terminate the non-competition clause of the employment contract without terminating the entire contract. This can be done with a notice of termination or by signing a new employment contract from which the condition has been removed. However, in situations where the employment contract is updated, you should be careful and make sure that the employment contract has not changed in other respects.

During the transition period, the employer can terminate a non-competition agreement concluded before the law came into force without a notice period.

Otherwise, the length of the notice period is at least 1/3 of the length of the restriction period, but at least
two months. For example, a six-month non-competition agreement can thus be terminated
with a notice period of two months. This right cease, however, after the employee has terminated
their employment contract.

 

Övergångsperioden för konkurrensförbuden närmar sig sitt slut

Bestämmelserna för konkurrensförbud avtal som trädde i kraft den 1.1.2022 omfattade en övergångsperiod på ett år, som nu avslutas.

Ersättningsskyldighet för avtal gällande konkurrensförbud

I och med den ändring som trädde i kraft i början av året ska arbetsgivaren betala ersättning till arbetstagaren för konkurrensförbudets bindningstid. Om bindningstiden är högst sex månader, ska arbetsgivaren betala ersättning, som motsvarar 40 procent av arbetstagarens lön.  Om bindningstiden har avtalats till över sex månader, ska arbetsgivaren betala 60 procent av lönen för hela bindningstiden.

Ersättningen ska betalas under bindningstiden i enlighet med den praxis för utbetalning av lön som tillämpats under arbetsförhållandet, om inte annat avtalats efter arbetsavtalets upphörande.

Övergångstid för avtal gjorda innan lagen trädde i kraft

Reformen gäller även för avtal som gjorts innan den trädde i kraft. Den gamla lagen gäller dock för dem under en övergångsperiod på ett år, d.v.s fram till 31.12.2022.

Om konkurrensförbudsavtal som avtalats innan lagen träder i kraft hinner löpa ut senast 31.12.2022,
kommer gammal lagstiftning att följas, i vilket fall arbetsgivaren inte har ersättningsskyldighet i konkurrensförbudsavtalen på mindre än sex månader, om detta inte har särskilt avtalats. Om bindningstiden för ett 6 månader långt konkurrensförbudsavtal upphör efter övergångsperiodens utgång, gäller ersättningsskyldigheten den del av bindningstiden, som infaller efter övergångsperiodens utgång. När det gäller den bindningstid, som infaller under övergångsperioden, d.v.s för år 2022, behöver ingen ersättning betalas.

Arbetsgivarens rätt att säga upp konkurrensförbud avtalet

I och med lagändringen har arbetsgivaren rätt att säga upp ett konkurrensförbudsavtal. Arbetsgivaren kan därför säga upp konkurrensförbudet i arbetsavtalet utan att säga upp hela avtalet. Det kan ske med en uppsägning eller genom att teckna ett nytt arbetsavtal, från vilket villkoret tagits bort. I situationer där arbetsavtalet uppdateras, bör man dock vara försiktig och se till, att arbetsavtalet inte i övrigt har ändrats.

Under övergångsperioden kan arbetsgivaren säga upp utan uppsägningstid ett konkurrensförbudsavtal, som ingåtts innan lagen trädde i kraft.

I annat fall är uppsägningstidens längd minst 1/3 av den tid personen är bunden, dock minst
två månader. Exempelvis kan således ett sex månaders konkurrensförbudsavtal sägas upp
med en uppsägningstid på två månader. Det finns emellertid ingen uppsägningsrätt längre, efter att arbetstagaren har sagt upp arbetsavtalet.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu