Skip to content

Liitoilta yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämiseen

YTN, Pro ja Teknologiateollisuus ovat laatineet yhteisen ohjeistuksen työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämisestä Yhteinen ohjeistus osaamisen kehittäminen. Ohjeistus liittyy niin sanotun kolmen päivän koulutusvapaan määräysten soveltamiseen.

Ohjeistuksen tarkoitus on edistää työntekijöiden ammatillista osaamista suunnitelmallisesti. Tavoitteena on, että osaamisen kehittämisestä pääsevät nauttimaan kaikki työntekijät, myös he, jotka ovat aiemmin jääneet vähemmälle koulutukselle.

Liitot uskovat osaamisen kehittämisen vaikuttavan myönteisesti työurien pidentämiseen ja työntekijöiden kykyyn varautua erilaisiin muutostilanteisiin.

Osaamisen kehittämisestä ja sen kohdentamisesta päätetään työpaikan tarpeista lähtien. Tavoite on, että tämä näkyy myös yrityksen kilpailukyvyssä ja työn tuottavuudessa kohdentamalla koulutus yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti oikein.

Valtio tarjoaa porkkanaa

Kolmen päivän koulutusoikeudesta käytiin työmarkkinaosapuolten välillä pitkään kovaa vääntöä, joka ei olisi ratkennut ilman valtion tarjoamia taloudellisia porkkanoita.

Taloudellisen kannusteen saaminen edellyttää yritykseltä koulutussuunnitelmaa, josta selviää koko henkilöstön koulutustarve. Koulutussuunnitelmaa laadittaessa ja koulutuksen kohdentamisessa työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.

Yhteistoimintalain piiriin kuuluville yrityksille koulutussuunnitelma on pakollinen. Lain soveltamisalan ulkopuolella oleville yrityksille se on vapaaehtoinen, mutta ilman sen laatimista koulutukseen liittyvä verovähennys jää saamatta.

Seuranta tärkeää

Keskeinen elementti koulutussuunnitelmaa on arvio yrityksen henkilöstön ammatillisesta osaamisesta, siinä tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä, jonka pohjalta koulutustarvetta ryhdytään kattamaan joko henkilöstöryhmittäin tai muun tarkoituksenmukaisen ryhmittelyn pohjalta.

Suunnitelmasta on käytävä ilmi yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta. Koulutuksen toteutumista myös seurataan.

Ihan mikä tahansa koulutus ei kelpaa, vaan sen on liityttävä joko työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin työnantajan palveluksessa. Koulutus voi olla työnantajan järjestämää, lisä- tai täydennyskoulutusta, uuden teknologian käyttöönottoon liittyvää koulutusta, lakisääteistä tai vaikka ulkopuolisia kursseja, seminaareja ja konferensseja, kunhan siitä on yhdessä sovittu.

Koulutuspäivän on sisällettävä koulutusta vähintään kuusi tuntia. Työnantaja maksaa koulutuksen ajalta palkkaa, mutta palkka ei saa sisältää palkkatukea. Huomionarvoista on, että vain kokonaiset koulutuspäivät oikeuttavat verovähennykseen.

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi: Yhteinen ohjeistus osaamisen kehittäminen

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu