Skip to content

Metsäteollisuuteen kaivataan vastuullista henkilöstöpolitiikkaa

Julkaistu

Kategoriat

Metsäteollisuus ry julistaa metsäteollisuuden rakentavan kestävää biotaloutta ja olevan myös kiertotalouden ytimessä. Alan vastuullisuutta ja kestävyyttä korostaessaan yritysten pitäisi muistaa noudattaa vastuullisuuden periaatteita myös ylempien toimihenkilöiden työsuhteissa. Bio- tai kiertotalous ei kehity eikä pyöri ilman ylempien toimihenkilöiden luovuutta ja työpanosta.

Pekkaskiista käräjille

Kestävään ja vastuulliseen yritystoimintaan liittyy lakien ja sopimusten noudattaminen eikä niiden yksipuolinen, keinotekoinen venyttäminen tai suoranainen rikkominen. Kilpailukykysopimusta toteutettaessa osa metsäteollisuusyrityksistä näyttää kuitenkin unohtaneen tämän. 

Vuoden 2016 kilpailukykysopimuksessa sovittiin, että vuotuista työaikaa pidennetään työehtosopimusaloilla 24 tunnilla. Metsäteollisuudessa henkilöstöryhmät – ylempiä toimihenkilöitä lukuun ottamatta – uusivat työehtosopimuksensa kikyn mukaisesti. Vaikka kiky-sopimuksessa edellytetään työajan pidennys tehtäväksi nimenomaisesti henkilöstöryhmän kanssa siitä sopimalla, muutamat metsäteollisuuden yritykset leikkasivat yksipuolisilla päätöksillä myös ylempien toimihenkilöiden pekkaspäiviä.

Koska YTN edellyttää lain ja sopimusten noudattamista, pyrimme oikaisemaan tilanteen neuvotellen. Valitettavasti lukuisatkaan neuvottelut eri tahojen kanssa eivät johtaneet tulokseen. Näin ollen YTN on päätynyt viemään kilpailukykysopimuksen rikkomisen käräjäoikeuteen asianajotoimiston avustuksella. Oikeusprosessin on määrä alkaa syksyllä.

YTN on kerännyt asian hoitamista varten ylemmiltä toimihenkilöiltä runsaasti valtakirjoja. Jos koet, että oikeuksiasi on rikottu ja vuotuista työaikaasi sopimusten vastaisesti pidennetty, ehdit vielä mukaan puolustamaan oikeuksiasi. Eli mikäli haluat antaa asian YTN:n ajettavaksi, ota pikimmiten yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Vastuunkantoa ja yksipuolista joustamista

Metsäteollisuudessa vuotuisen työajan pidentäminen pekkaspäiviä leikkaamalla tuntuu erityisen kohtuuttomalta sikälikin, että alalla työskentelevien ylempien toimihenkilöiden asema on varsin vastuullinen, työviikot pitkiä ja ylitöitä tehdään ilman erillistä korvausta.

Ilman työehtosopimusta olevien ylempien toimihenkilöiden asema metsäteollisuudessa on YTN Data 2016 valossa jopa vertailukohteita raskaampi. Työviikot venyvät keskimäärin kaksi tuntia pidemmiksi kuin muilla YTN-aloilla. Vuositasolla tämä vastaa lähes 100 tuntia, mikä on 3-4 kertaa enemmän kun kiky-sopimuksessa sovittu työajan pidennys. Liian moni – 43 prosenttia – ei saa tehdyistä ylitöistä myöskään minkäänlaista korvausta.

Metsäalan ylemmät toimihenkilöt matkustavat työasioissa muihin aloihin verrattuna varsin paljon, lähes 90 prosenttia matkustaa työssään. Matkapäiviä kertyy vuodessa keskimäärin 32. Ja valtaosa, liki 80 prosenttia, jää ilman minkäänlaista matka-ajan korvausta, eli työmatkustamiseen käytetään siis omaa vapaa-aikaa. Noin 66 prosenttia alalla työskentelevistä kantaa myös vastuuta alaisten johtamisesta.

Metsäteollisuuden työnantajat toteavat palkkatason korvaavan niin ylityöt kun omalla vapaa-ajalla työasioissa matkustamisenkin. Toimialoja vertailtaessa näin voidaan kuitenkin sanoa vain johdon osalta: johtotehtävissä ansiotaso kohoaa YTN:n keskimääräistä paremmaksi Keskijohdossa eroa ei enää ole, ja alempi keskijohto joutuu tyytymään yli 400 EUR/kk pienempään palkkaan kuin vertailualoilla. Asiantuntijat sentään saavat pari sataa keskimääräistä parempaa palkkaa. Summa on kuitenkin niin pieni, ettei sen voida katsoa korvaavan ylipitkiä työaikoja ja työmatkustamista vapaa-ajalla.

Syksyn 2017 neuvottelukierros – tupojen jälkeinen aika

Syksyllä 2017 käydään liittokohtainen neuvottelukierros. Kun metsäsektorilla työskenteleviltä ylemmiltä toimihenkilöiltä kysytään tavoitteista ja siitä, mikä parhaiten edistäisi heidän työssä jaksamistaan, vastaus on: työaikapankki ja joustavat etätyömahdollisuudet. Alalle mahdollisesti neuvoteltavien palkankorotusten katsotaan luonnollisesti kuuluvan myös ylempien toimihenkilöiden muodostamalle henkilöstöryhmälle.

Työnantajapuolella on ollut halu siirtyä keskitettyjen työmarkkinaratkaisujen jälkeiseen aikaan. Julkisuudessa on ollut runsaasti puhetta Ruotsin työmarkkinamallin kopioimisesta Suomeen siten, että vientialat määrittäisivät palkankorotusten tason ja työelämän kehityssuunnan ja kotimarkkinat sekä julkinen sektori seuraisivat tätä kehitystä.

Vähemmälle keskustelulle on jäänyt, millaisille periaatteille tämä uusi sopimusmalli rakentuisi. Millainen olisi kestävä ja vastuullinen työmarkkinamalli, joka toimisi modernissa kiertotaloudessa?

Kestävyyteen ja vastuullisuuteen kuuluu yhdessä kumppanien kanssa ratkaisujen hakeminen ja niistä sopiminen. Kestävä ja vastuullinen työmarkkinamalli rakentuukin parhaiten työehtosopimusten kautta. Työehtosopimuksissa sovitaan reilut pelisäännöt myös paikalliselle sopimiselle. Metsäteollisuuden ylemmät toimihenkilöt ovat ainoa vientialoja edustava henkilöstöryhmä, jolta puuttuu työehtosopimus. Ruotsissa vastaavalla ryhmällä on työehtosopimus.

Syksyn neuvottelukierroksella nähdään, kuinka tosissaan metsäteollisuus on rakentamassa alan vastuullista ja kestävää tulevaisuutta. YTN on tähän valmis.

Hyvää kesää!

Saku Laapio

YTN Metsäteollisuuden vastaava asiamies

saku.laapio@tek.fi

puh. 0400 497 282

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu