Skip to content

Palkankorotusneuvottelut tyssäsivät tietojen puutteeseen ja neuvotteluhaluttomuuteen


Maaliskuun palkankorotus toteutettiin suunnittelu- ja konsulttialan työpaikoilla pääsääntöisesti yleiskorotuksena.

Lähes 80 prosenttia suunnittelu- ja konsulttialan palkankorotuskyselyyn vastanneista luottamusmiehistä ilmoitti käyneensä työehtosopimuksen mukaisesti neuvottelut maaliskuun 2015 palkkaratkaisusta. Tulos on lähes saman kuin vuonna 2013.

Palkankorotus toteutettiin työpaikoilla pääsääntöisesti kaikille maksettavana 0,4 prosentin yleiskorotuksena.

Työpaikkakohtaisesti neuvotteluja käytiin keskimäärin alle kaksi kertaa. Kolmannes vastaajista (38 prosenttia) koki neuvottelun yksipuoliseksi työnantajan “ota tai jätä”-ratkaisuksi, joka toteutui perälaudan mukaisesti. Joka neljännen (24 prosenttia) mielestä keskusteluja käytiin keskustelun vuoksi. Vain reilu viidennes (22 prosenttia) oli sitä mieltä, että neuvottelu oli aitoa ja hyvässä hengessä käytyä.

Tietoa pantataan

Kyselyn perusteella työyhteisöihin kaivattaisiin avoimuutta, luottamuksellista neuvotteluilmapiiriä ja riittävää, tasapuolista tietojen antamista neuvotteluosapuolille.

Luottamusmiesten mukaan palkankorotusmalli toimi tyydyttävästi, ja perälautamalli pitäisi ehdottomasti säilyttää myös tulevaisuudessa. Luottamusmiesten mielestä paikallinen sopiminen toimisi paremmin, jos tiedonsaantioikeus olisi määritelty tarkasti työehtosopimuksissa ja palkoista voitaisiin keskustella avoimemmin.

Kaksi viidestä luottamusmiehestä ilmoitti saaneensa liian vähän tai ei lainkaan tietoja työnantajalta paikallisen ratkaisun tekemiseksi. Tietoja kaivattiin kattavasti etenkin palkoista, kuten palkkatilastoja henkilöstöryhmittäin ja paikallisesti sekä tietoa palkkarakenteesta. Lisäksi pimentoon jäivät edustettavien työtehtävät, vaativuusluokat ja kokemusvuodet.

Vastaajista 40 prosenttia katsoi vastapuolella olleen riittävät valtuudet neuvotella. Reilun kolmanneksen mielestä (38 prosenttia) vastapuolen neuvottelua ohjattiin konsernitasolla.

Ikääntyneiden työkykykeskusteluja ei tunneta

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa sovittiin vuonna 2013 erillisistä työurakeskusteluista. Työnantajan ja 58 vuotta täyttäneen ylemmän toimihenkilön tulee keskustella toimenpiteistä, jotka tukevat työssä jaksamista.

Kyselyn mukaan keskusteluja oli käyty vain joka kymmenessä työpaikassa ja 43 prosentissa työpaikoista keskustelua ei oltu käyty. Ilmeisesti keskustelujen käyminen on vielä tuntematonta työpaikoilla, sillä 46 prosenttia vastaajista ilmoitti ettei osaa sanoa, onko keskusteluja käyty.

Työpaikoilla oli käytössä tuttuja keinoja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi laajemmat työterveyspalvelut, osa-aikaeläke, osa-aikatyö ja kehityskeskustelut.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu