Skip to content

Palkansaajien ostovoima kasvaa niukasti

Julkaistu

Kategoriat

Palkansaajien ostovoima kasvaa tänä vuonna noin puoli
prosenttia, mutta heikkenee ensi vuonna, arvioi Tulo- ja kustannuskehityksen
selvitystoimikunta tänään julkaisemassaan raportissa.

Ensi vuonna ansiotuloverotus kiristyy muun muassa siksi,
että ansiotuloverotuksen inflaation tai ansiotason nousun mukaisista
tarkistuksista tuloveroasteikkoon luovutaan vuosina 2013-2014. Lisäksi vuoden 2013
alussa ryhdytään keräämään yleisradioveroa entisen televisiolupamaksun sijaan.

Palkansaajien ostovoiman eli palkansaajien
yhteenlaskettujen reaalisten käytettävissä olevien tulojen ennustetaan
heikkenevän 0,6 prosenttia vuonna 2013. Vajaa puolet ostovoiman heikkenemisestä
johtuu yleisradioverosta.

Ostovoiman heikkeneminen on tältä osin kuitenkin
näennäistä, koska yleisradioverona palkansaajilta kerätään kutakuinkin sama
summa kuin aiemmin televisiolupamaksuilla. Palkansaajaa kohden ostovoiman
ennustetaan säilyvän lähes ennallaan vuonna 2013, koska työllisten määrä
vähenee noin puoli prosenttia.

Nimellinen ansiotasoindeksi nousi viime vuonna 2,7
prosenttia. Koska inflaatio oli keskimäärin 3,4 prosenttia, reaalinen
ansiotasoindeksi laski 0,7 prosenttia. Tänä vuonna ansiotasoindeksin nousuksi
ennustetaan 3,5 prosenttia.

Myös reaalinen ansiotasoindeksi kohoaa, koska
kuluttajahintojen ennustetaan nousevan keskimäärin 2,7 prosenttia edellisestä
vuodesta. Koska vuonna 2013 sekä ansiotasoindeksi että kuluttajahinnat kohoavat
lähes samaa vauhtia, reaalisen ansiotasoindeksin nousu jää niukaksi.

Kilpailukyky on heikentynyt

Useat kilpailukykyindikaattorit osoittavat Suomen
kustannuskilpailukyvyn heikentyneen niukasti viime vuonna.
Yksikkötyökustannukset kohosivat sekä tehdasteollisuudessa että koko taloudessa
suhteessa kilpailijamaihin.

Tänä vuonna yksikkötyökustannusten ennustetaan edelleen
kohoavan viime vuotta nopeammin osin nimellisen palkkakehityksen vauhdittamana,
osin suhdannetilanteesta johtuvan heikon tuottavuuskehityksen takia. Toisaalta
euron ulkoisen arvon heikkenemisen arvioidaan hyödyttävän Suomen
vientiteollisuutta kuluvana vuonna.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan
seurantaraportissa selvitetään ansioiden ja hintojen, palkansaajien ostovoiman
sekä kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä. Toimikunta hyödyntää
arvioissaan valtiovarainministeriön suhdanne-ennustetta, joka on julkaistu VM:n
kansantalousosaston suhdanne-katsauksessa 19.6.2012.

Ajankohtaisen palkka- ja ostovoimatarkastelun lisäksi
Tukuseton vuosiraportin teemaosassa selvitetään tulonmuodostuksen, tuottavuuden
sekä vienti- ja tuontihintojen kehitystä viime vuosina. Teemaosassa todetaan,
että merkittävin suomalaisten taloudelliseen hyvinvointiin vaikuttanut tekijä
on kokonaistuottavuuden kohoaminen, kun taas ulkomaankaupan epäedullinen
hintakehitys on painanut hyvinvointia pitkällä aikavälillä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu