Skip to content

Palkkakeskustelut ovat finanssialan erityispiirre

Finanssialalla palkkakeskustelumalliin ollaan melko tyytyväisiä, mutta keskusteluprosessia pitäisi esihenkilöiden ja asiantuntijoiden mukaan keventää. YTN:n kyselystä selvisi, että 73 prosenttia keskustelun käyneistä oli saanut palkkakeskustelukorotuksen vuonna 2022.

Työehtosopimuksissa palkankorotukset jakautuvat yleensä kaikille maksettavaan yleiskorotukseen ja yrityskohtaiseen paikalliseen erään. Monilla aloilla paikallisesta erästä sovitaan joko luottamusmiehen kanssa tai työnantaja päättää kenelle sen jakaa. Rahoitus- ja vakuutusalalla paikallinen erä jaetaan palkkakeskustelujen kautta.

Alkuvuodesta toteutetussa finanssialan palkkakyselyssä selvitettiin esihenkilöiden ja asiantuntijoiden kokemuksia palkkakeskustelumallista.

Vastaajista 80 prosenttia oli käynyt palkkakeskustelun viime vuonna ja heistä 73 prosenttia sai palkkakeskustelukorotuksen. Korotuksen mediaani oli 100 euroa ja keskiarvo 165 euroa.

Selvä enemmistö kaipaa kevyempää prosessia

Vastaajat kokivat, että palkkakeskustelut käytiin rakentavassa hengessä ja valmistautumiseen sai käyttää riittävästi aikaa. Sen sijaan palkkavertailutietojen sekä konkreettisten ohjeiden saamisessa itsensä kehittämiseen oli haasteita.

 

Palkkakeskusteluja työnantajan roolissa käyvät esihenkilöt arvioivat, että tuntevat alaisten työn sisällön ja suoriutumisen riittävän hyvin palkkakeskustelujen käymistä varten. He myös pystyivät perustelemaan, miksi työntekijä sai tai ei saanut korotusta. Kriittisimmin suhtauduttiin työpaikan palkkapolitiikan soveltamiseen käytännössä.

 

Palkkakeskusteluja työnantajan roolissa käyvien vastaajien arviot palkkakeskustelumallista olivat jonkin verran positiivisemmat kuin keskustelun kohteena olevien. Kaikista vastaajista 57 prosenttia oli sitä mieltä, että palkkakeskusteluprosessia pitäisi keventää. 17 prosentin mielestä tarvetta keventämiselle ei ole ja loput eivät osanneet sanoa kantaansa.

Esihenkilöillä iso merkitys keskustelun onnistumiselle

Avoimissa vastauksissa kiiteltiin sitä, että mallin avulla omasta palkasta voi keskustella rauhassa, mutta avoimuutta ja läpinäkyvyyttä toivottiin lisää. Osa koki aivan päinvastaisesti palkkakeskustelujen haittaavan palkasta keskustelemista. Esimerkiksi hyvä palkka nähtiin esteeksi palkkakeskusteluerälle.

Ongelmia oli ollut tilanteissa, joissa henkilön positio oli vaihtunut ennen palkkakeskustelua. Uusi esihenkilö ei huomioinut vanhan esihenkilön näkemyksiä suoriutumista arvioidessaan. Esihenkilöiden rooli nähtiinkin merkittäväksi ja vastauksissa toivottiin kiinnitettävän huomiota esihenkilöiden perehdyttämiseen ja kykyyn perustella päätöksiä.

Vakuutusalan pilotilla varovainen alku, mutta kokemukset siitä rohkaisevia

Vakuutusalalla on käynnissä palkkakeskusteluprosessin keventämiseen tähtäävä pilotti. Siinä yrityksille on annettu mahdollisuus poiketa työehtosopimuksen mukaisesta palkkakeskustelumallista tietyin reunaehdoin.

Hanke ei ole saanut kunnolla tuulta siipiensä alle, sillä ainoastaan 27 prosenttia vakuutusalan vastaajista kertoi, että omalla työpaikalla oli otettu pilotti käyttöön ja palkkakeskustelut toteutettu uudella tavalla.

Kokemukset sen sijaan olivat varovaisen myönteiset. Vaikka noin 55 prosenttia arvioi pilotin samantasoiseksi kuin aiemman palkkaprosessin, niin 26 prosenttia piti sitä hieman parempana ja 13 prosenttia selvästi parempana.

Tehokasta vai vaivalloista?

Avoimissa vastauksissa uutta toimintatapaa kehuttiin kevyemmäksi, mielenkiintoisemmaksi ja tehokkaammaksi. Keskustelussa oli puhuttu laajemmin koko työn kentästä, kehittymisestä ja urasta.

Osa vastaajista koki pilotin vaivalloiseksi, samoja asioita käytiin monta kertaa läpi, eikä siltikään saanut korotusta.

Pilotista on sovittu, että se kestää kahden palkkakeskustelukierroksen ajan ja jatkoa arvioidaan sen jälkeen.

Riikka Mykkänen, viestijä

YTN Finanssiala

riikka.mykkanen@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu