Skip to content

Palkoista neuvotellaan, etätyö yleistä – taloushallintoalan jäsenkyselyn tuloksia

Taloushallintoalan jäsenkyselyyn vastanneista lähes kolme neljästä oli naisia. Tämä osoittaa, että ala on kaikkiaan hyvin naisvaltainen.

Vastaajien enemmistö eli 55 % työskentelee hallintotehtävissä, 8 % strategisissa tai johtotehtävissä, vajaat 10 % IT-järjestelmäkehityksessä ja loput jossakin muussa tehtävässä.

Tehtäväjaossa on kuitenkin suuria eroja sukupuolten välillä. Miesvastaajista noin 45 % työskentelee hallintotehtävissä ja 11 % johtotehtävissä, kun taas vastaavat luvut naisten osalta olivat 58 % ja 8 %. Miesten osuus korostuu myös IT-järjestelmäkehityksessä, jonka parissa miesvastaajista työskentelee 22 %.

Palkkaneuvotteluja käydään aktiivisesti

Palkkojen perusteet vaihtelevat alalla. Vastaajista vain reilu 4 % kertoo palkkansa määräytyvän taloushallintoalaa koskevan työehtosopimuksen perusteella. Selvä enemmistö eli vastaajista jopa noin 73 % sopii työnantajan kanssa palkkansa, mikä antaa hyvät mahdollisuudet myös neuvotella itselle palkankorotuksia.

63 % vastaajista kertookin, että heidän palkkansa on noussut viimeisen 12 kuukauden aikana. Jäsenet ovat tutkimuksen mukaan ahkerasti itse pyytäneet ja myös saaneet palkankorotusta.

Työhyvinvoinnista olisi hyvä puhua enemmän

Työ koetaan kyselyn mukaan entistä kuormittavampana. Vastaajista 50 % kokee, että työpäivän jälkeen oma palautuminen on kohtalaista. Sukupuolten välillä on kuitenkin selviä eroja: Naiset kokevat työn miehiä kuormittavampana ja vastaavasti miehet kokevat palautuvansa naisia huomattavan paljon paremmin.

Etätöitä tehdään taloushallintoalalla varsin laajasti. Jopa 82 % vastaajista kertoo voivansa halutessaan tehdä etätöitä.

Naiset kokevat miehiä enemmän, että etätyö helpottaa työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan yhdistämistä. Naisvastaajat kokevat myös miehiä useammin, että etätyö lisää työn tuottavuutta. Miehistä taas suurempi joukko kertoo etätöiden vaikeuttavan johtamista ja esimiestyötä.

Kilpailukieltosopimuksia edelleen käytössä laajasti

Vastaajista reilu 30 % kertoo, että omassa työsopimuksessa on määritelty kilpailukielto työsuhteen päättymisen jälkeistä aikaa koskien. 17 % vastaajista ei osaa sanoa, onko heillä työsopimuksessaan kilpailukieltoa.

Lisää tuloksia jäsenkyselystä voit kuulla webinaarissa, joka järjestetään 3.12. kello 16.30. Webinaarista lähetetään myös tallenne osallistujille. Webinaariin voit ilmoittautua tästä linkistä.

Lisätietoja: Elin Blomqvist-Valtonen, asiamies, YTN

elin.blomqvist-valtonen@ytn.fi

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu