Skip to content

Sinustako työpaikkasi luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu arkkitehtisuunnittelualalla?

Omien henkilöstön edustajien avulla ylemmät toimihenkilöt voivat vaikuttaa tehokkaasti työpaikkansa arkeen. Arkkitehdeillä on työehtosopimuksen ja lain mukaan mahdollisuus valita työpaikalleen ylempien toimihenkilöiden joukosta luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.

Onko sinun työpaikallasi jo luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua?

Miksi kannattaa valita luottamusmies?

 • Luottamusmies edustaa ylempiä toimihenkilöitä työnantajan ja ylempien toimihenkilöiden välisessä yhteistoiminnassa, kun päätetään henkilöstön asemaan tai työolosuhteisiin vaikuttavista asioista, kuten yrityksen koulutussuunnitelmasta tai tehtäviin vaikuttavista organisaatiomuutoksista.
 • Luottamusmies voi tehdä työnantajan kanssa henkilöstöä koskevia paikallisia sopimuksia. Luottamusmies voi sopia esimerkiksi työaikapankkijärjestelmästä tai liukuvan työajan käyttöönotosta yrityksessä, yrityskohtaisten palkankorotusten toteuttamisesta tai matka-aikojen korvaamisesta.
 • Luottamusmies on yksittäisen työntekijän tukena ja apuna silloin, kun edessä on esimerkiksi lomautus, irtisanominen tai epäselvyys työsuhteen ehdoissa.
 • Luottamusmies selvittää tarvittaessa, onko työnantaja menetellyt oikein ja neuvottelee asiasta työnantajan kanssa.

Miksi kannattaa valita työsuojeluvaltuutettu?

 • Työsuojeluvaltuutettu keskittyy työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin.
 • Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työpaikan työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun ja edustaa henkilöstöä työsuojelua koskevassa yhteistoiminnassa.
 • Työsuojeluvaltuutettu havainnoi ja ilmoittaa turvallisuutta ja terveyttä koskevista puutteista työnjohdolle ja kehittää työpaikan työsuojeluasioita ja -kulttuuria.
 • Työsuojeluvaltuutettu tukee yksittäistä työntekijää, kun tämä tarvitsee neuvoa esimerkiksi kiusaamis- tai työuupumustilanteessa.

Luottamusmiehen valinta pähkinänkuoressa

Luottamusmiesvalinnan tarve lähtee yleensä henkilöstön keskuudesta. Luottamusmiehen valinta edellyttää, että valinnan tarpeellisuudesta on ensin keskusteltu työnantajayrityksen johdon ja ylempien toimihenkilöiden edustajien kesken. Keskusteluissa otetaan huomioon yrityksen koko, organisaatio ja toiminnan luonne.

 • Luottamusmiestehtävää ei tarvitse hoitaa omalla ajalla, vaan luottamusmiehen kanssa sovitaan kohtuullisesta työstä vapautuksesta tehtävien hoitamista varten.
 • Luottamusmiehellä on oikeus osallistua henkilöstön edustajan tehtävien kannalta tarpeelliseen koulutukseen.
 • Luottamusmiehen palkkaa ei vähennetä, jos hän työaikana neuvottelee työnantajan kanssa tai toimii muuten työnantajan kanssa sovituissa luottamusmiestehtävissä.
 • Luottamusmies saa työehtosopimuksen mukaisen kuukausittaisen korvauksen luottamusmiestehtävän hoitamisesta.
 • Luottamusmies valitaan määräajaksi, yleensä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
 • Kaikilla työpaikan arkkitehtisuunnittelualan työehtosopimuksen piirissä olevilla työntekijöillä on oikeus osallistua valintaan, myös liittoon kuulumattomilla.
 • Luottamusmiesehdokkaaksi voi ryhtyä vain ylempi toimihenkilö, joka on sellaisen ammattijärjestön/liiton jäsen, joka kuuluu ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestöön eli YTN:ään. Arkkitehtitoimistoissa luottamusmiesehdokkaaksi voivat esimerkiksi ryhtyä kaikki SAFA-TEK-jäsenet.
 • Luottamusmiehen valinta voidaan järjestää sähköpostiäänestyksellä, lippuäänestyksellä, käsiäänestyksellä valintakokouksessa tai muulla tavoin.
 • Valinnasta tulee ilmoittaa työnantajalle ja lisäksi ilmoitus tehdään YTN:n henkilöstöedustajarekisteriin.

Työsuojeluvaltuutetun valinta pähkinänkuoressa

Työsuojeluvaltuutettu on valittava työpaikalle, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Työsuojeluvaltuutetun valinnasta on säädetty laissa. Työsuojeluvaltuutetulle on valittava kaksi varavaltuutettua. Pienemmilläkin työpaikoilla valtuutettu ja varavaltuutetut voidaan valita, jos työntekijät pitävät sitä tarkoituksenmukaisena. 

 • Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on kaksi vuotta.
 • Vaalin ajasta ja paikasta on sovittava etukäteen työnantajan kanssa.
 • Vaali on järjestettävä niin, että työpaikan kaikki työntekijät voivat osallistua siihen eikä se aiheuta tarpeetonta haittaa työpaikan toiminnalle.
 • Vaali voi olla suojattu sähköpostiäänestys, lippuäänestys tai käsiäänestys valintakokouksessa.
 • Työnantajan on tarvittaessa annettava työpaikalla tietoa työntekijöiden oikeudesta valita työsuojeluvaltuutettu.
 • Vaalin järjestämistä varten työnantajan on annettava työntekijöiden käyttöön luettelo työpaikan työntekijöistä ja tarvittaessa erikseen toimihenkilöasemassa olevista työntekijöistä ja luovutettava maksutta työntekijöiden käyttöön hallinnassaan olevia tiloja.
 • Vaalin toimittajien on välittömästi ilmoitettava työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalin tuloksesta kirjallisesti työnantajalle.
 • Lue lisää työsuojeluvaalien järjestämisestä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu