Skip to content

Artikkeli: Suomessa työmarkkinat ovat mainettaan joustavammat

Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suomen työmarkkinoiden jäykkyyksiä liioitellaan.

Työehtosopimusten yleissitovuus rajoittaa perusoikeuksia. Työehtosopimukset estävät paikallista sopimista. Työntekijöiden irtisanomisen on vaikeaa. Sopimuskulttuuri nakertaa yritysten kilpailukykyä.

Julkisessa keskustelussa työmarkkinoiden joustamattomuus ja talouskasvun hitaus pistetään usein ammattiyhdistysliikkeen kontolle.

– Ennakkoluulot eivät pidä paikkaansa. Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suomessa on varsin joustavat työmarkkinat keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna, korostaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi.

Paikallinen sopiminen mahdollista laajasti

Viime vuosina yksi kuuma peruna työmarkkinoilla on ollut paikallisen sopimisen lisääminen.

– YTN:n solmimat työehtosopimukset mahdollistavat monesta asiasta paikallisen sopimisen. Esimerkiksi työajoista voidaan sopia paikallisesti hyvinkin laajasti. Yleensä ongelmana on se, että tätä mahdollisuutta ei ole osattu tai tahdottu käyttää tai sille ei ole nähty tarvetta, Kauppi huomauttaa.

Jäykkyyksiä voidaan tarkastella monesta muustakin eri näkökulmasta. Kauppi ottaa esimerkiksi irtisanomisen, jota pidetään usein kalliina ja vaikeana.

OECD:n mittari kuitenkin osoittaa, että sekä yksilöllinen että kollektiivinen irtisanominen on Suomessa helpompaa kuin Ruotsissa ja Saksassa.

– Erityisen helppoa on tuotannollis-taloudellisin perustein tapahtuva irtisanominen, joka on Suomessa helpompaa kuin jopa Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Määräaikaisia työntekijöitä enemmän kuin Ruotsissa ja Saksassa

Määräaikaisten työsuhteiden sääntely on Suomessa vähäisempää kuin OECD-maissa keskimäärin, paljastuu puolestaan Eurostatin tilastoista. Suomessa on enemmän määräaikaisia työntekijöitä kuin Saksassa ja Tanskassa, mutta vähemmän kuin Ruotsissa.

Osa-aikaisesti Suomessa työskennellään EU:n keskiarvoa vähemmän.

– Työvoiman vaihtuvuus on Suomessa Euroopan kolmanneksi nopeinta Tanskan ja Espanjan jälkeen, Kauppi lisää.

Euroopan joustavimmat työajat

Koko Euroopan kärjessä Suomi on joustavissa työaikajärjestelyissä. Suomessa onkin esimerkiksi kaikkein helpointa vaihdella työpäivän aloitus- ja lopettamisaikaa sekä pitää kertyneitä työtunteja vapaapäivinä.

– Monesti työaikakäytännöt vaarantavat jaksamisen ja ovat liiankin joustavia, jopa nykyisen lain vastaisia. Esimerkiksi ylempi toimihenkilö tekee viikossa varovaisestikin arvioiden keskimäärin kaksi tuntia ylitöitä, mikä tekee sata tuntia vuodessa. Työaikalain mukaiset ylityökorvaukset maksetaan vain joka neljännelle ylemmälle toimihenkilölle, Kauppi laskee.

Yhdessä vertailussa Suomi pitää kuitenkin perää. Suomi on World Economic Forumin (WEF) kilpailukykyraportin mukaan palkanmuodostuksen joustavuudessa 140 maasta viimeinen. WEF rinnastaa palkanmuodostuksen jäykkyyden ja keskitetyn sopimisen. Mitä keskitetympää työehdoista sopiminen on, sitä jäykempää palkanmuodostus WEFin mielestä on.

– Tämä ei kuitenkaan näyttäisi olevan kovin olennainen muuttuja, sillä esimerkiksi Saksa ja Ruotsi ovat tällä mittarilla sijoilla 132 ja 133, Kauppi vertaa.

Lue myös artikkelit:

Teksti: Aku Karjalainen
Kuva: iStock

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu