Skip to content

YTN tietoala: Suositus työpaikoille arvioida vuosiloma- ja lomarahakäytäntöjä

Julkaistu

Kategoriat

Koronaviruksesta tuli muutamassa kuukaudessa maailmanlaajuinen, myös Suomea koetteleva vitsaus. Koronaviruksen aiheuttama sairaus on vaarallinen ja se pelottaa useimpia meistä. Koronaepidemia hyydyttää myös talouksia kaikkialla. Virusta vastaan on taisteltava niin terveyden kuin myös talouden puolesta. Kaiken lisäksi virus vaikeuttaa myös ihmisten lomasuunnitelmia sekä yritysten mahdollisuuksia antaa vuosilomia normaalisti.

Liitot eivät ole sopineet vuosilomaan tai lomarahaan liittyen muutoksista voimassaoleviin työehtosopimuksiin. Sen sijaan liitot suosittelevat, että työpaikoilla keskusteltaisiin ja tarvittaessa sovittaisiin sellaisista käytännöistä ja järjestelyistä vuosilomaa ja lomarahaa koskien, joilla voitaisiin yhteensovittaa henkilöstölle tarpeellinen ja ansaittu lepo sekä samalla pyrkiä vaikuttamaan työpaikan (taloudellisen) tulevaisuuden näkymään ja työllistämisen edellytyksiin.

Vuosiloman antaminen ja antamisajankohta

Vuosilomalaki sallii tietyissä rajoissa työnantajan ja työntekijän keskenään sopia vuosiloman antamiseen ja sen antamisajankohtaan liittyvistä säännöksistä. Eri työpaikoilla on käsityksemme mukaan hyvin erilaisia tarpeita kohdentaa vuosilomaa perinteisen lomakauden ulkopuolelle. Monissa tapauksissa loman aikaistamisella saavutetaan merkittäviä hyötyjä, joskus taas vuosiloman myöhentäminen tai sen jakaminen voivat olla tarkoituksenmukaisia keinoja pyrkiä vaimentamaan työvoiman sopeuttamisen tarvetta.

Työpaikalle parhaiten sopivien käytäntöjen kartoitus onnistuu luontevasti yhteistoiminnassa ennen työntekijöiden henkilökohtaisten toiveiden kuulemista loman ajankohdasta. Jos työpaikalla on luottamusmies, hän voi yhdessä työnantajan kanssa käydä läpi vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet, joihin tilanteen mukaan voi kuulua kannustus pyrkiä työnantajan työntekijän välillä sopimaan vuosiloman ajankohdasta myös työntarjoamisen edellytykset huomioon ottaen.

Perussäännöt vuosiloman antamisesta

  • työnantajan määräämä kesäloma on annettava 2.5.-30.9.(2020) välisenä aikana ja talviloma viimeistään 30.4.2021 mennessä
  • laissa suojataan vuosiloman yhdenjaksoisuutta – kaikissa tilanteissa vuosilomaa (ansaittu loman määrä huomioon ottaen) on annettava yhdenjaksoisena vähintään 12 arkipäivää
  • työnantajan työntekijän välillä voidaan sopia, että vuosiloma sijoittuu jo lomakautta edeltävään aikaan (2.1.2020 -) tai että se pidetään myöhemmin, kuitenkin viimeistään 30.4.2021, 12 arkipäivää ylittävän lomanosan pitäminen voidaan sopimalla siirtää jopa 30.9.2021 asti
  • vuosiloman jakaminen osiin 12 arkipäivää ylittävän lomanosan suhteen on työnantajan osalta (määräys) rajoitettu vain kesälomaan työn käynnissä pitämisen sitä välttämättä edellyttäessä; työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella em. 12 arkipäivää ylittävä lomanosa voidaan jakaa osiin myös talviloman osalta
  • vuosiloman jakaminen osiin 12 arkipäivää ylittävän lomanosan suhteen on työnantajan osalta (määräys) rajoitettu vain kesälomaan työn käynnissä pitämisen sitä välttämättä edellyttäessä; työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella em. 12 arkipäivää ylittävä lomanosa voidaan jakaa osiin myös talviloman osalta

Lomaraha, lomarahan maksaminen ja vaihtaminen vapaaseen

Lomaraha on työehtosopimuksella sovittu erillinen etuus, jonka myötä työntekijä saa lisäansion vuosiloman ajan ylimääräisiin menoihin. Toisaalta työnantajalle lomarahan maksaminen kassasta ulos vuosiloman pitämisen yhteydessä merkitsee vastaavasti 1,5 kertaista palkkakulua ilman työpanosta. Normaalioloissa on selvää, että lomaraha on työehtosopimuksen sallimana ajankohtana maksettava osa työntekijän vuosiansiota ja etuuden vapaaksi vaihtaminen määrittyy useimmiten työntekijän yksilöllisistä tarpeista käsin. Koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa saattaa kuitenkin myös sopiminen lomarahan maksamisajankohdasta ja/tai lomarahan tai sen osan vaihtamisesta vastaavaan palkalliseen vapaaseen olla tärkeä tekijä ylläpitää yrityksen toimintaedellytyksiä.

Perusmääräykset lomarahan maksamisesta ja vaihtamisesta vapaaseen

  • lomaraha maksetaan vuosilomapalkan maksamisen yhteydessä tai vuosiloman ollessa jaettu osiin kutakin loman osaa ennen maksettavan vuosilomapalkan yhteydessä
  • lomarahan maksuajankohdasta on mahdollista sopia paikallisesti toisin
  • lomarahan vaihtamisesta vastaavaan vapaaseen tulee sopia työnantajan ja työntekijän kesken
  • paikallisesti voidaan sopia lomarahavapaan sisällyttämisestä säästövapaaseen.

Tämä liittojen suositus käsittelee vain vuosiloma- ja lomarahakäytäntöjä. Työvoiman sopeuttamistoimien vaihtoehtoina tai niitä lieventävinä on luonnollisesti monia muitakin osatekijöitä, joista tärkeimpiä ovat työaikajärjestelyjen mukaan tuomat joustot.

Liittojen työsuhdeneuvonta palvelee jäseniään kaikissa työsuhteen alaan liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoja on saatavilla myös tässä suosituksessa käsitellyistä asioista.

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY
YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY
TIETOALA RY

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu