Skip to content

Blogi: Tasa-arvolla rakkautta, tulosta ja kehitystä työpaikalle

Minna Canthin päivää juhlistetaan 19. maaliskuuta. On hyvä ajankohta puhua sukupuolten tasa-arvosta ja tasa-arvosta työelämässä.

Minna Canth oli monipuolinen tasa-arvovaikuttaja ja aikansa uranuurtaja. Tasa-arvotyön lisäksi hän toimi myös järjestöaktiivina, koulutuksen edistäjänä ja heikompien puolestapuhujana.

“Niin kauan kuin sukupuolten suhde ei perustu tasa-arvoon, ei voi puhua rakkaudesta, ei oikeusvaltiosta eikä yhteiskunta voi merkittävästi kehittyä”, kirjoitti Minna Canth vuonna 1894.

Lauseeseen kiteytyy hyvin ajatus kokonaisvaltaisesta tasa-arvosta, josta hyötyvät kaikki aina yksilöstä työpaikalle ja koko yhteiskuntaan asti. Kyse on ihmisten reilusta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta.

Työelämän tasa-arvo toteutuu, kun nämä perusperiaatteet ja tasa-arvon edistämisvelvoite toteutetaan suunnitelmallisesti ja konkreettisesti. Näin työpaikalla varmistetaan jokaisen motivaation ja työhyvinvoinnin säilyminen, mikä tutkimustenkin mukaan edistää työn tuloksellisuutta.

Puhu, näe ja tee tasa-arvo

Tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki ja tasapuolisen kohtelun edellytys antavat raamit, velvoitteet ja ohjeistuksen sukupuolten tasa-arvotyölle työelämässä. Säädökset koskevat kaikkia työpaikkoja työntekijöiden määrästä riippumatta. Lisäksi on velvoitteet tehdä tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus, jos yritys on tarpeeksi suuri.

Sukupuolten tasa-arvoa pitää edistää suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti kaikissa työpaikoissa. Työnantajan tulee käytettävissään olevilla voimavaroilla toimia niin, että työjärjestelyt edistävät työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, työehdot ja erityisesti palkkaus ovat tasa-arvoiset ja työtehtäviin hakeutuu miehiä ja naisia.

Jos katsot ympärillesi työpaikallasi, huomaatko tasa-arvon vai onko se näkymätön? Sukupuolten tasa-arvo näkyy, jos siitä puhutaan, jos sitä halutaan ja jos tehdään aktiivisesti tasa-arvotekoja.

Annetaan tasa-arvolle mahdollisuus. Tehdään asiasta helposti lähestyttävä ja kiinnostava. Tätä työtä meidän jokaisen kannattaa tehdä itsemme ja tulevien sukupolvien parhaaksi. Opetella tasa-arvopuhetta, -tekoja ja tarkastella omia asenteitaan. Siten luomme sukupuolet mukaan ottavat työpaikat.

Tasa-arvosuunnitelma edistää työpaikan toimintaa

Tasa-arvosuunnitelma on yli 30 työntekijän työpaikalla dokumentti, josta voi tarkistaa, miten tasa-arvoa omalla työpaikalla edistetään. Suunnitelman tulee olla toimintaa edistävä dokumentti, ei pölyyntynyt paperi pöytälaatikossa tai intraan hukkunut tiedosto.

Kun suunnitelman päivitys on ajankohtainen – eli vähintään joka toinen vuosi – se kannattaa ottaa aktiivisesti työn alle. Tasa-arvosuunnitelma tehdään yhteistyössä luottamushenkilön, luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai henkilöstön nimeämän muun edustajan kanssa. Suunnitelman kirjauksista on hyvä katsoa, miten asiat näkyvät työpaikan toiminnassa.

Toteuta suunnitelma asia kerrallaan

Tarkastelen kolmen esimerkin avulla, miten tasa-arvosuunnittelua voi tehdä ja ajatella asia kerrallaan. Suunnittelu ja sen toteutus lähtevät työpaikan tarpeista. Erilaisia malleja on hyvä käyttää työpaikalle sopivasti.

Yhdessä tekeminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta kaikki tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi. Näin luodaan työpaikalle tasa-arvosuunnitelma, joka toimii käytännössä ja edistää tasa-arvoa. Tasa-arvosuunnittelu on työpaikkakohtainen prosessi, ei projekti.

1. Työ- ja perhe-elämän yhdistäminen

Perhevapaauudistus tulee voimaan elokuussa. Aihe on syytä nostaa esille, kun suunnitelmaa päivitetään tai tehdään uutta suunnitelmaa. Kannattaa tarkistaa, mitä on kirjattu työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen edistämisestä. Jos kirjaus löytyy, on aika tarkistaa, mitä käytännön toimenpiteitä on kirjattu ja miten ne on toteutettu.

Tasa-arvosuunnitelmassa on hyvä huomioida perhevapaisiin tulevat uudistukset. Näitä ovat esimerkiksi sukupuolineutraalit nimitykset ja tavoite, että vanhemmat pitävät perhevapaat tasapuolisesti. Niillä aloilla on varma vetovoimatekijä hyville ja sitoutuneille työntekijöille, joilla voidaan työehtosopimuksissa sopia, että perhevapaan ajalta maksetaan palkkaa kummallekin vanhemmalle yhtä pitkän ajan.

2. Palkkakartoituksella tasa-arvoa

Palkkatasa-arvo ja sen edistäminen ovat työelämän tasa-arvon parantamisen keskeisempiä asioita.

Palkkakartoituksella työpaikka voi ohjata ja seurata oman toiminnan palkkatasa-arvoisuutta. Sillä tarkastellaan palkkoja tasa-arvon näkökulmasta ja nähdään, miten se käytännössä toteutuu.

Palkkakartoitus on huolellisesti, säännöllisesti ja tavoitteellisesti tehtynä oiva työkalu työelämän tasa-arvon edistämiseen. Jos tasa-arvosuunnitelma tehdään joka vuosi, voidaan palkkakartoitus sopia tehtäväksi joka kolmas vuosi vähintään 30 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

Suomessa tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista tehdyt selvitykset osoittavat, että palkkakartoitukset ovat yksi heikoimmin toteutuvista tasa-arvosuunnitelman kohdista. Jos kartoitus tehdään ylimalkaisesti, palkkatasa-arvoa ei pystytä edistämään tehokkaasti.

Hyvä palkkakartoitus on mahdollisimman yksityiskohtainen ja siinä on tehty riittävästi vertailuja. Se sisältää sukupuolten palkkojen kuvaamisen lisäksi ainakin palkkojen vertailun, kaikkien palkan osien huomioimisen ja esille tulleiden palkkaerojen syiden selvittämisen. Nämä tulee tehdä sillä tarkkuudella, että erot voidaan aidosti havaita ja epätasa-arvoiset palkat korjata.

3. Tasa-arvoinen rekrytointi

Uusien työntekijöiden rekrytointi on aikaa ja rahaa vievä prosessi useassa työpaikassa. Rekrytointia on hyvä tarkastella tasa-arvosuunnitelmassa. Suunnitelmaan voi olla kirjattu tavoite, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuu hakijoita sukupuolesta riippumatta. Tämä on yleinen kirjaus, mutta ilman konkretiaa tavoite ei toteudu.

Miten tarkistan, toteutuuko tavoite?

  • Perehdy omissa työpaikkailmoituksissa käytettyihin sanoihin, termeihin, kuvitukseen ja arvioi ne tasa-arvon kannalta.
  • Kysy työpaikallasi eri sukupuolten edustajilta näkemyksiä hyvästä työpaikkailmoituksesta tai käytä asiantuntijaa.
  • Vertaa oman organisaatiosi nettisivujen tekstejä suhteessa tasa-arvosuunnitelmaan. Jos edellä mainittu tavoite työnhakijoista on tasa-arvosuunnitelmassa, niin nettisivujen pitäisi antaa myös se kuva, että eri sukupuolta olevat ovat tervetulleita.

Tasa-arvon hyödyt näkyvät monipuolisesti arjessa

Suunnitelmaan kirjataan yhdessä sovitut konkreettiset toimenpiteet, toteutusaikataulu ja vaikutusten seuranta. Joistakin saattaa tuntua, että tasa-arvon suunnittelu ja toteutus on hankalaa ja pois ns. tuottavasta työstä.

On hyvä muistaa arjen tasa-arvon mukanaan tuomat hyvät asiat. Suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyönä tehdyt tasa-arvotoimenpiteet ovat rahan arvoisia. Hyötyjä ovat parempi työmotivaatio, hyvä työnantajamielikuva, parantunut työpaikan sisäinen vuorovaikutus, lisääntynyt työhyvinvointi ja erilaisten ihmisten osaamisen hyödyntäminen. Näistä seuraa tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tasa-arvotyö ei tule koskaan kerralla valmiiksi, sitä saa ja pitää tehdä jatkuvasti.

Puhutaan tasa-arvosta joka päivä ja muistetaan, että kyse on rakkaudesta ihmisiin ja tarpeesta luoda oikeudenmukainen työpaikka ja yhteiskunta jokaiselle. Juhlistetaan Minna Canthia ja tehdään tasa-arvotekoja!

Ohjeita ja malleja aktiiviseen tekemiseen löydät kootusti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.

 

Sirkku Pohja
Työelämäasiantuntija
Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu