Skip to content

Tietoa tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialan jäsenkyselystä

Alan jäsenkyselyyn kerättiin vastauksia syys- ja lokakuussa 2019.

  • Vastaajien sukupuolijakauma oli tasainen: naisia 48 % ja miehiä 52 %.
  • Aikaisempiin kyselyihin verrattuna Big Four -yrityksissä työskentelevien määrä tippui ensimmäistä kertaa alle puoleen.
  • Tilintarkastuspuolella olevien vastaajien määrä tippui aikaisempaan nähden. Vastaajista tänä vuonna 22 % oli tilintarkastuspuolella, kun taas IT-, järjestelmäkehitys-, teknologiakonsultointi- ja tietohallinnon neuvontapalvelujen vastaajia oli tällä kertaa peräti 26 %.
  • Vastaajista 51 % työskenteli vähintään Manager-asematasolla ja 28 % Manager-asematasoa ylemmillä tasoilla.

Palkankorotukset ja palkkapolitiikka

Palkankorotuksista viimeisen 12 kk aikana

Kyselyyn vastanneista 69 % oli saanut palkankorotuksen edeltäneen 12 kuukauden aikana, missä oli viime vuoden kyselyn vastauksiin nähden kolme prosenttia laskua. Mediaaneiltaan suurimmat korotukset tulivat siirtymisestä toisen työnantajan palvelukseen. Toiseksi suurimmat mediaanikorotukset tulivat uudesta asemasta tai tehtävästä nykyisen työnantajan palveluksessa.

Vastaajista ainoastaan 27 % oli itse pyytänyt palkankorotusta. Näiden vastaajien palkankorotusten mediaanipyyntö oli +10 % palkankorotus. Palkankorotuksen saaneiden vastaajien mediaani oli +5,3 %.

Rahamääräisistä tulostavoitteista

Hiukan alle puolet eli 42 % vastaajista oli saanut rahamääräisen tulostavoitteen. Heistä, joille tulos oli asetettu, 40 % saavutti tavoitteensa, 15 % ei saavuttanut ja loput eivät tienneet, saavuttivatko he tavoitteensa. Henkilöstölle olisi tämän perusteella hyvä selventää nykyistä tarkemmin ja läpinäkyvämmin, miten tulosperusteinen palkkaus toimii.

Työnantajan palkkapolitiikan tunnettuus

Entistä useampi ilmoitti tuntevansa yrityksensä palkkapolitiikan (42 %). Neljäsosa (26 %) tiesi palkkapolitiikan olemassaolosta, mutta ei sen sisältöä. Lopuilla ei sellaista joko ollut tai heillä ei ollut siitä tietoa.

Edellä mainitun perusteella alan jäsenistön olisi hyvä

  • keskustella palkastaan aktiivisemmin työpaikallaan sekä käydä ainakin vuosittain palkkaansa koskeva keskustelu.

Edellä mainitun perusteella alan yritysten olisi hyvä

  • selkeyttää palkkapolitiikkaansa ja tulostavoitemalliaan sekä
  • varmistaa palkkauksensa periaatteiden olevan yrityksen palveluksessa olevan henkilöstön tiedossa.

Kilpailukiellot

Yllättävän iso osa vastaajista ei osannut sanoa, onko heidän työsopimuksessaan kilpailukieltoa. 16 % vastanneista ei tiedä, onko heillä kilpailukieltoa vai ei.

Etätyö

Vastaajista 98 %:n työpaikoilla tehdään etätöitä. Sekä mies- että naisvastaajat kokivat yhtä lailla etätyöskentelyn erittäin toimivaksi. Naisvastaajilla korostui vielä miehiä enemmän se positiivinen vaikutus, joka etätyöllä on työhön keskittymisessä, työhyvinvoinnin lisäämisessä ja työn tuottavuuden kasvattamisessa. Lisäksi etätyön koetaan helpottavan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Keskimääräinen todellinen viikoittainen työaika

Miesvastaajilla oli selvästi enemmän kaikista korkeimpia viikkotyötuntimääriä: yli 45h/vko (19 %) ja 43,5-45h/vko (10 %). Vastaavat tulokset naisvastaajilla olivat yli 45h/vko (11 %) ja 43,5-45h/vko (8 %).

Alan jäsenistö kuormittuu paljon työssään

  • Melko tai erittäin paljon työstressin tai työuupumuksen oireita koki naisvastaajista 43 % ja miesvastaajista 24 %.
  • Peilattuna edelliseen kolmeen kuukauteen naisvastaajista 19 % ja miesvastaajista 10 % palautuu huonosti työn aiheuttamasta kuormituksesta työpäivän jälkeen.
  • Sekä mies- että naisvastaajista yli puolet koki työmääränsä ajoittain liian suureksi. Jatkuvasti liian suurta työkuormitusta koki naisvastaajista 29 % ja miesvastaajista 33 %.

Lisää tuloksia voit kuulla webinaarissa 2.12. kello 16.30. Webinaarista lähetetään myös tallenne osallistujille. Voit ilmoittautua webinaariin tästä linkistä 1.12. mennessä.

Lisätietoja:
Ted Apter, vastuullinen asiamies, YTN
ted.apter@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu