Skip to content

Tietotekniikan palvelualalle syntyi uusi työehtosopimus

Julkaistu

Kategoriat

Tietotekniikan palvelualalle hyväksyttiin viime perjantaina työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen uusi työehtosopimus. Sopimus on voimassa 1.11.2013 – 31.10.2016. Neuvottelut sujuivat Tietoalan toimihenkilöiden ja YTN:n kesken hyvässä yhteistyössä, ja neuvottelutulos hyväksyttiin yksimielisesti. Sopimus löytyy täältä.

-Palkkaratkaisun osalta olimme sidottuja työllisyys- ja kasvusopimukseen. Matalaa palkkaratkaisua kompensoi se, että pääsimme monessa asiassa eteenpäin. Toivottavasti esimerkiksi mahdollisuus sopia ulkomaan matkustamisen korvaamisesta ja parannukset työaikapankkijärjestelmään ovat jäsenten mieleen, pääneuvottelijat Esa Koskinen ja Esa Schön sanovat.

Palkantarkistuksissa on täysi perälauta

Palkkaratkaisun osalta sopimuksessa on täysi perälauta. Se tarkoittaa, että jos paikallisesti ei muuta sovita, korotetaan kuukausipalkkoja luontoisetuineen 20 euron yleiskorotuksella viimeistään maaliskuussa 2014. Paikalliset neuvottelut käydään luottamusmiehen kanssa marraskuun loppuun mennessä, ellei toisin sovita. Korotukset tulevat myös taulukoihin ja vuorolisiä korotetaan yhdellä prosentilla 1.3.2014. Toisen vuoden palkkaratkaisu on samansisältöinen, mutta korotus on 0,4 prosenttia.

Matkustusmääräyksiä selkiytettiin ja ulkomaanmatkustamisesta tuli kirjaus

Matkakustannusten korvaamiseen ja päivärahojen maksamiseen liittyvät määräykset on kirjattu uuteen työehtosopimukseen. Samalla paljon tulkintaerimielisyyksiä aiheuttanut viittaus valtion virkaehtosopimuksen määräyksiin poistuu. Tämä selkiyttää nykyistä tilannetta. Mikäli asiasta ei sovita paikallisesti toisin, työpaikalla tällä hetkellä käytössä olevat korvauskäytännöt säilyvät ennallaan. Toisin kuin aikaisemmin, luottamusmiehellä on jatkossa mahdollisuus sopia ulkomaanmatkustamisen korvaamisesta.

Matkakustannusten korvaamista koskevia määräyksiä noudatetaan myös työnantajan määräämiin koulutusmatkoihin. Päivärahan kilometrirajana on 40 kilometriä. Korvauksia oman auton käytöstä maksetaan ilman kilometrileikkuria.

Tiedonsaanti palkkausjärjestelmistä paranee

Uutta on, että yrityksessä voidaan ottaa käyttöön työpaikkakohtainen palkkausjärjestelmä, jos siitä sovitaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Tällaisia kaupallisia palkkausjärjestelmiä on käytössä monessa yrityksessä, mutta tiedonsaaminen niistä on ollut vaikeaa. Nyt tiedonsaanti paranee. Jatkossa työntekijöiden on luottamusmiehen avulla helpompi selvittää, millä perusteella oma palkkaluokka on määräytynyt.

Jos palkat määräytyvät työpaikkakohtaisen palkkausjärjestelmän mukaisesti, on niiden kuitenkin oltava vähintään työehtosopimuksen vähimmäispalkkojen tasolla. Jos yrityksessä ei sovita työpaikkakohtaisesta palkkausjärjestelmästä, työntekijän palkka määräytyy työehtosopimuksen määräysten mukaisesti.

Työhyvinvointia työaikapankin ja etätyön kautta

Tietoalan toimihenkilöiden ja YTN:n tavoitteena on lisätä joustavien työaikajärjestelmien käyttöä yrityksissä työntekijöiden toivomalla tavalla. Neuvotteluissa näihin kirjauksiin saatiin parannuksia.

Työaikapankkijärjestelmän parannukset liittyvät maksimisaldoon ja tekijöihin, joilla pankissa olevaa saldoa voidaan kasvattaa. Tälläisiä ovat muun muassa vapaaksi vaihdettu lomaraha tai varallaolokorvaus. Näistä on mahdollisuus sopia paikallisesti. Aiemmin pankkiin pystyi siirtämään ainoastaan ylityökorvauksia sekä 40 tunnin liukuman ylittävän työajan. Pankin maksimisaldo kasvaa nykyisestä 15 päivästä 20 päivään.

Työehtosopimuksessa oli entuudestaan etätyön sopimusmalli. Nyt sovittiin etätyöohjeesta, joka muun muassa määrittelee, mitä etätyö on ja mitä etätyösopimuksessa on sovittava. Tämä edistänee etätyöstä sopimista. Etätyöohje on suositusluontoinen.

Luottamusmiesten merkitys kasvaa

Uusi työehtosopimus laajentaa mahdollisuutta paikalliseen sopimiseen ja lisää luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksia. Tämä kasvattaa luottamusmiesten merkitystä työpaikan edunvalvojana entisestään. Luottamusmies pystyy auttamaan jäseniä työpaikoilla entistä paremmin, kun hänellä on muun muassa mahdollisuus saada tiedot työntekijän saamasta varoituksesta. Työntekijällä on toki mahdollisuus kieltäytyä tiedon antamisesta. Työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille maksettavia korvauksia korotetaan 5 prosentilla.

Työryhmissä jatketaan työhyvinvoinnin, tasa-arvon ja henkilöstön edustuksen kehittämistä

Osa neuvottelupöydässä olleista asioista siirtyy työryhmiin jatkuvan neuvottelun periaatteella. Ikääntyneiden työntekijöiden työkykyyn ja kuormitukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Teknologiateollisuuden, UIL:n, YTN:n ja muiden liittojen yhteinen työhyvinvointihanke, Hyvä työ – Pidempi työura, jatkuu.

Liitot pitävät tärkeänä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä. Työryhmä käsittelee perhevapaalta palaavien työntekijöiden asemaa sekä pohtii keinoja alalla työskentelevien isien vanhemmuuden tukemiseen ja perhevapaiden käytön jakautumiseen tasapuolisemmin.

Myös luottamusmiesjärjestelmän toimivuutta ja kattavuutta arvioidaan työryhmässä. Työryhmä selvittää paikalliseen sopimiseen liittyviä esteitä sekä hyviä käytäntöjä, jotka synnyttävät luottamusta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu