Skip to content

Tietotekniikan palvelualan valtakunnallisen työehtosopimuksen voimassaolo päättynyt

In English – please scroll down

Tietotekniikan palvelualan valtakunnallisen työehtosopimuksen neuvotteluissa ei eilen (30.11.2022) saatu aikaan neuvottelutulosta. Neuvottelut ovat jatkuneet koko alkuviikon tiiviisti, mutta edelleen on sopimatta mm. perhevapaat ja muutamia muita tekstikysymyksiä. Näkemyserot tulevan palkkaratkaisun mallista ja tasosta ovat niin suuret, että yksityiskohtaisiin keskusteluihin ei tämän osalta vielä edes päästy. Nyt on edessä käytännön syistä johtuva neuvottelutauko ja neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 14.12.2022.

Tänään 1.12.2022 valtakunnallinen työehtosopimus ei siis ole voimassa. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan jälkivaikutuksen perusteella, mutta jälkivaikutus ei koske työrauhavelvoitetta. Erilaiset työtaistelutoimet ovat siten sallittuja.

Kaikki jatkuu työpaikoilla kuten ennenkin, mutta jos olet vaihtamassa työpaikkaa ota huomioon seuraava:
Uudessa työsopimuksessasi tulisi olla joko selvä kirjaus siitä, että työsuhteessa noudatetaan Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta tai kirjattuna työehtosopimuksesta tulevat edut, kuten työaika, vuosiloman määräytyminen, palkanmaksu sairauspoissaolon ajalta, perhevapaat, irtisanomisaika, lomaraha sekä matkakustannusten ja vapaa-aikana tapahtuvan matkustamisen korvaukset.

HUOM! Sopimukseton aika ei koske niitä yrityksiä, joissa on oma yrityskohtainen työehtosopimus tai liityntäsopimus valtakunnalliseen työehtosopimukseen.

 

No result was achieved in the negotiations of the national collective agreement

Yesterday (November 30, 2022), no negotiation result was achieved in the negotiations of the national collective agreement in the IT service sector.

Bargaining has continued closely throughout this week, but there is still no consensus on e.g. family leave and a few other text questions. The differences of opinion on the model and level of the future salary settlement are so great that detailed discussions have not yet been reached. Due to practical reasons there is a break in negotiations and they will continue on Wednesday 14 December 2022.

Today December 1st, Collective Agreement has expired. What does that mean in practice?
The provisions of the collective agreement are applied on the basis of the post-binding effect, but the post-binding effect does not apply to the industrial peace. Various industrial actions are thus permitted.

Everything continues at workplaces as before, but if you are changing company, take the following into account:
In your new employment contract, there should be either a clear record that the employment relationship complies with the collective agreement of the IT service sector, or the benefits from the collective agreement should be recorded, such as working hours, determination of annual leave, salary payment for the period of sick leave, family leave, notice period, holiday bonus and compensation for travel expenses and travel during leisure time. Please also note that the collective agreement has a better agreement on additional and overtime work than the Working Hours Act.

NOTE! The non-agreement period does not apply to companies that have their own company-specific collective agreement or an accession agreement to a national collective agreement.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu