Skip to content

Työttömyysturvaan tulossa muutoksia

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Tänään aamulla syntynyt työamarkkinajärjestöjen työurien pidentämiseen tähtäävä sopimus sisältää runsaasti muutoksia muun muassa työttömyysturvaan.

Eläkeputken ikäraja on nousemassa vuodella, osa-aikaeläkkeen ikäraja 61 vuoteen ja työttömyysturvan kestoon tulee
heikennys niille työttömille, jotka kieltäytyvät aktiivitoimista kuten
työvoimakoulutuksesta. Heillä työttömyysturvajakso lyhenee 500 päivästä 400
päivään.

Ohessa sopimuksen ytimet:

TYÖURASOPIMUS LYHYESTI

Mitä sovittiin työelämän kehittämisestä?

Nuorten työllistäminen
· keskusjärjestöt etsivät uusia keinoja nuorten työelämään pääsyn helpottamiseksi 30.9.2012 mennessä
· liitot neuvottelevat toimialakohtaiset nuorten työllistämissopimukset
30.11.2012 mennessä
· nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ja koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen
alle 30-vuotiaille on varattava riittävät resurssit ja koulutustarjonta

Työssä jatkamisen tukeminen

· työeläkelaitokset nykyistä tehokkaammin tukemaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisiä varhaisen tuen toimia
· työeläkelaitoksien, Kelan ja STM:n pilottihanke hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi
· työeläkelaitosten työhyvinvointitoimintaan pelisäännöt
· työterveyshuolto ottaa kokonaisvastuun kuntoutuksen koordinoinnista
· työterveyshuollon saatavuutta pienillä työpaikoilla parannetaan eri keinoin
· tilaajavastuulakiin kirjataan yritysten velvollisuus tarkistaa alihankintayritysten työterveyshuollon asianmukainen hoitaminen
· selvitetään mahdollisuudet saada käyttöön työntekijän terveystietoja sisältävä seurantaväline
· terveydenhuoltohenkilöstön työterveyshuollon osaamista tulee kehittää

Työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin edistämiseksi

· työpaikoilla otetaan käyttöön raamisopimuksen mukaiset ikäohjelmat
· työpaikoilla varmistetaan ikäohjelmien soveltaminen yksilötasolla tekemällä yksilölliset työurasuunnitelmat
· liitot kartoittavat alakohtaisesti työhyvinvointitoiminnan nykytilan sekä laativat tämän pohjalta yhteisen toimenpideohjelman

Osatyökykyisten työllisyyden parantaminen

· selvitetään osatyökyvyttömyyseläkettä ja työeläkekuntoutusta koskevan ikärajan nostaminen 63:sta 68 vuoteen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen myös kansaneläkkeessä
· masennuksen torjuntaa koskevan Masto-hankkeen ehdotusten toimeenpano varmistetaan

Mikä muuttuu työttömyysturvassa?

Vuodesta 2014 alkaen

Parannukset
· Ansioturvalle pääsy helpottuu: 6 kuukauden työskentelyllä saa oikeuden ansiopäivärahaan
· Aktiiviajan (koulutus, työllistämistoimet) päiväraha paranee ja sen ehdot selkiytyvät: muutosturvan ansio-osaa maksetaan jatkossa kaikille aktiivisille työttömille
· Pitkän työhistorian (20 v) jälkeen irtisanottujen päiväraha paranee työttömyyden alussa

Rakenteelliset muutokset
· Yli kolmen vuoden työhistorialla ansiopäivärahan kesto on enimmillään 500 päivää, ellei kieltäydy aktiivitoimenpiteistä. Aktiivitoimenpiteistä kieltäytyvän päivärahan kesto on 400 päivää.
· Alle kolmen vuoden työhistorialla päivärahan kesto on enimmillään 400 päivää. Aktiivitoimista kieltäytyvien päivärahan kesto on 300 päivää.
· Lisäpäivien (ns. putki) ikäraja nousee yhdellä vuodella 1957 ja sitä myöhemmin syntyneillä. 60 vuotta täyttäneellä on oikeus aktiivitoimenpiteisiin, jotka uusivat ansiopäivärahaoikeuden vanhalla päivärahan tasolla.

Mitä sovittiin eläkejärjestelmään?

· Työeläkkeiden rahoitus turvataan korottamalla työeläkemaksuja molempina vuosina
2015 ja 2016 0,4 prosenttiyksikköä
· Työmarkkinaosapuolet sitoutuvat neuvottelemaan pitkän aikavälin eläkepolitiikan ja työeläkejärjestelmän uudistuksista
· Eläkeuudistus voimaan viimeistään 2017 alusta
· Tavoitteena taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä eläkejärjestelmä
· Neuvottelujen kohteena ikärajat, varhaiseläkejärjestelmät, työkyvyttömyyseläkkeen tuleva aika, perhe-eläke, palkansaajamaksun vähentäminen eläkepalkasta, eläkkeen karttumat ja niiden alkaminen, indeksit ja eläkemaksut
· Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee yhdellä vuodella 61 vuoteen vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneillä (voimaan 2015)
· Varhennettu vanhuuseläke poistuu (voimaan 2014)

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu