Skip to content

Uusi työehtosopimus pähkinänkuoressa

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen teknologiateollisuuden työehtosopimus tulee voimaan 1. marraskuuta 2013. Palkkaratkaisun osalta sopimus on täysiperälaudallinen; mikäli paikallisesti ei muuta sovita, kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan vähintään 20 eurolla yleiskorotuksena viimeistään 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden jälkeen.

Vähintään tarkoittaa sitä, että ennen maaliskuun alkua saatu meriitti- tai muu korotus voi pitää sisällään tuon 20 euron korotuksen, jos asia otetaan erikseen esille meriittikorotuksesta ilmoitettaessa. Vuoden 2014 palkkaratkaisu toteutetaan kuten 2013, mutta korotusosa on 0,4 prosenttia (korotus voimaan viimeistään 1.3. 2015).

Sopimuksen mukaan palkoista voidaan edellisten vuosien tapaa sopia myös paikallisesti. Paikallisessa sopimisessa on otettava huomioon yrityksen tilauskanta ja talous- sekä työllisyystilanne. Työnantajan on toimitettava hyvissä ajoin ennen neuvottelujen aloittamista luottamusmiehelle riittävästi tietoa edellä mainituista asioista. Neuvotteluissa on ennakoitava tilanteen kehittyminen.

Paikallisten neuvottelujen tarkoitus on kirjattu kuten aiemmissakin työehtosopimuksissa, eli tavoitteena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilanteita ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu, joka tukee kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta sekä ottaa huomioon tuottavuuden kehittymisen.

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovitaan palkantarkistuksen toteuttamistavasta, ajankohdasta ja suuruudesta. Sopimus tehdään kirjallisesti marraskuun loppuun mennessä, ellei jatkoajasta sovita. Niin kuin alussa on todettu, korotus sisältää täyden perälaudan.

Työaikakysymyksissä selkeää edistystä

Työehtosopimus tarkentaa säännöllisen työajan määrittelyä. Työehtosopimuksen mukaan säännöllisen työajan pituus sovitaan työsopimuksella ja järjestetään työaikalain mukaan. Työehtosopimukseen tuli erikseen maininta työaikapankista.

Työehtosopimuksen liitteeksi tuli pöytäkirja yritys- tai työpaikkatasolla käyttöön otettavista työaikapankeista, joiden tarkoitus on ottaa huomioon ylempien toimihenkilöiden yksilölliset tarpeet työajan suhteen sekä tukea yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä. Järjestelmän käyttöönotosta ja yksityiskohdista sovitaan työantajan ja luottamushenkilön välillä kirjallisesti.

Neuvotteluissa osapuolet laativat myös yhteisen ohjeen puitteista etätyöstä sopimiselle ja sen käytöstä. Liitteessä osapuolet kannustavat yrityksiä ottamaan käyttöön nykyaikaisia, tuottavuutta edistäviä työaikajärjestelmiä, joista erikseen mainitaan etätyöskentelyn mahdollistavat työaikajärjestelyt.

Henkilöstöedustukseen parannusta

Työehtosopimus kohentaa neuvottelujärjestelmän ja henkilöstöedustuksen asemaa. Luottamushenkilön ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset nousevat viisi prosenttia ja kuukausikorvauksiin tulee uusi porras 101 – 200 edustettavan kohdalle.

Palkkatietojen saanti parani siten, että uuden sopimuskauden alusta työnantajan velvollisuus on antaa keskiarvopalkkatieto myös EK:n tilastonimikkeittäin jaoteltuna (toimintojen johtaminen, erityisasiantuntijat, asiantuntijat).

Luottamushenkilön vaalin ajoista ja paikoista sovitaan työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalia. Mikäli yrityksessä ilmenee tarve nopeampaan menettelyyn esimerkiksi luottamushenkilön puuttumisen takia, työpaikalla on mahdollisuus näin toimia.

Työehtosopimuksen kirjauksen mukaan työpaikoilla on säännöllisesti keskusteltava neuvottelujärjestelmän tavoitteista ja toimivuudesta. Ensimmäinen keskustelu käydään kahden kuukauden kuluttua luottamushenkilökauden alkamisesta ja sen jälkeen vuosittain.

Työehtosopimuksessa on edelleen maininta luottamushenkilön tiedonsaannista. Työnantajan on huolehdittava siitä, että luottamushenkilö saa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tietoa työpaikan ylempiä toimihenkilöitä suoraan tai välillisesti koskevista asioista.

Huomiota ikääntyneisiin työntekijöihin

Allekirjoituspöytäkirjassa mainitaan työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävään toiminnan olevan jatkuvaa ja kokonaisvaltaista työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämistä. Liitot antavat muun muassa yhteistä ohjeistusta työntekijöiden ammatillista osaamista edistävän koulutuksen järjestämisestä ja koulutussuunnitelman laatimisesta työpaikoilla.

Erityistä huomiota kiinnitetään ikääntyneiden työntekijöiden työkykyyn ja kuormitukseen. Työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt ylempi toimihenkilö käyvät työnantajan selvityksen pohjalta toimenpiteistä, jotka tukevat ikääntyneen työntekijän työssä jaksamista.

Tukeakseen sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä sopijapuolet järjestävät yhteistä koulutusta vuosittain tasa-arvosuunnitelman laatimisesta ja palkkakartoituksen tekemisestä. Tavoitteena on kaksi valtakunnallista koulutustilaisuutta sekä tarvittaessa alueellisia ja yrityskohtaisia tilaisuuksia. Erillinen liittojen asettama työryhmä käsittelee yleisellä tasolla perhevapaalta palaavien asemaa ja perhevapaalta paluuseen liittyviä kysymyksiä.

Matka-aikaan ei muutoksia

Uusi tes ei suoraan tuo muutoksia matka-ajan korvaamiseen. Liitot asettavat työryhmän, jonka tehtävänä on sopimuskauden aikana edistää yrityskohtaisia matka-ajan korvaamista koskevien asioiden käsittelyä ja yrityskohtaisten sopimusten syntymistä. Tavoitteena on terävöittää vuosina 2011 – 2013 heikosti toimineen työryhmän työskentelyä.

Työsuhdeasioiden kehittämiseksi osapuolet asettavat jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti toimivan työryhmän, joka työnantajan aloitteesta poistettiin vuoden 2011 – 2013 työehtosopimuksesta.

Osapuolet korostavat, että hyvät neuvottelusuhteet ja yhteistoiminnan lujittaminen liittojen välillä ovat molempien etujen mukaista. Tavoitteena on parantaa keskinäistä arvostusta, jatkaa sopimustekstien selkiyttämistä, ennen muuta parantaa työehtosopimuksen rakennetta ja luettavuutta.

Tässä on lyhyt tiivistelmä perjantaina hyväksytyn työehtosopimuksen, allekirjoituspöytäkirjan ja liitteiden sisällöstä. Järjestämme seuraavien viikkojen aikana eri puolilla Suomea kenttätilaisuuksia sopimuksen sisällöstä.

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu