Skip to content

YTN puolustaa ylempien toimihenkilöiden työsopimuksia

Metsäteollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimusta, joten kilpailukykysopimuksessa sovittu
työajan pidennys ei koske heitä. Työnantajalla ei ole myöskään yksipuolisesti oikeutta kajota ylempien työsopimuksiin ja lisätä työaikaa työsopimuksen vastaisesti.

Kilpailukykysopimuksessa (kiky) keskusjärjestöt sopivat, että aloilla, joilla on työehtosopimus, keskimääräistä vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidennyksen toteuttamisesta sovitaan alakohtaisesti työehtosopimuksella.

“Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Muutokset voidaan toteuttaa esimerkiksi kokonaisina päivinä. Muutos tulee voimaan 1.1.2017, elleivät osapuolet sovi muusta ajankohdasta.

Työajan pidentämisen tarkemmasta toteuttamistavasta sovitaan sopimusalakohtaisesti
työ- ja virkaehtosopimusosapuolten kesken.”  (Kilpailukykysopimus 29.2.2016.)

Aloja, joilla ei ole työehtosopimusta, kikyn työajan pidennys ei siis koske.

Koska suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu työehtosopimuksiin, keskusjärjestöjen solmimia sopimuksia sovelletaan vain tessien kautta. Työsopimus- ja työehtosopimuslaki edellyttävät paikalliselta sopimiselta yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta työehtosopimusraameja. 

 Työsopimusta ei voi yksipuolisesti muuttaa

Metsäteollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimusta, joten kikyn mukainen työajan pidennys ei ole heidän kohdallaan mahdollista.

Metsäteollisuudessa työskentelevien ylempien toimihenkilöiden työaika ja mahdolliset pekkaspäivät on kirjattu henkilökohtaiseen työsopimukseen tai niistä on muodostunut juridisesti pätevä ns. vakiintunut tai vallitseva käytäntö.

Koska metsäteollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työsuhteen ehtoja määrittävää työehtosopimusta, työsuhteen ehdot määritellään työsopimuksesta. Työsopimuksessa ylemmät ovat sopineet työajakseen 40 tuntia/viikko tai 37,5 tuntia/viikko. 40-tuntista viikkoa tekeville kertyy vuotuisia työajan lyhennysvapaita eli pekkaspäiviä. Tämä on kirjattu joko työsopimukseen tai kyseisestä käytännöstä on muodostunut työpaikalla vallitseva käytäntö.

Työnantajalla ei ole yksipuolisesti oikeutta muuttaa yksittäisen ylemmän toimihenkilön työsopimusta ja työsuhteen ehtoja ilman tuotannollisia ja taloudellisia irtisanomisperusteita ja yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja.

Myöskään ylempien toimihenkilöiden henkilöstöedustajalla ei ole ilman työehtosopimusta laillista oikeutta tehdä paikallista sopimusta työajan pidentämisestä.

YTN sopimusyritykset eivät ole kelvanneet

Muutamat Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset pyrkivät nyt kuitenkin pidentämään ylempien toimihenkilöiden työaikaa solmittujen työsopimusten vastaisesti. Yritykset vetoavat keskusjärjestöjen välisen kilpailukykysopimuksen sisältämään 24 tunnin työajan pidentämiseen.

YTN on ollut aloitteellinen ja pyrkinyt ratkaisemaan asian neuvottelemalla. YTN on esittänyt ratkaisuksi työehtosopimusta, jossa työajan pidentäminen sovitaan yhdessä muiden työehtosopimusasioiden kanssa.

YTN on solminut ylempiä toimihenkilöiden työsuhteen ehtoja määrittävät työehtosopimukset lähes kaikkien teollisuusalojen kanssa. Eri neuvottelukierroksilla, koko 2000-luvun ajan, YTN onkin aktiivisesti esittänyt muiden vientialojen tasoa vastaavan työehtosopimuksen solmimista myös metsäteollisuuteen  – mutta vastaus on ollut aina kielteinen.

Viimeksi YTN esitti Metsäteollisuudelle työehtosopimuksen solmimista keväällä 2016 ja uudelleen joulukuussa 2016. Edes tämä 24 tunnin työajan
pidennysoikeus laillisesti ja sopimusteitse ei työnantajaa kiinnostanut.

Toisena vaihtoehtona YTN on esittänyt, että Metsäteollisuus ry tiedottaa jäsenyrityksilleen, että se ei ole kilpailukykysopimuksessa mukana ylempien toimihenkilöiden osalta, joten heidän työaikaansa ei voi pidentää kikyyn vedoten.

YTN on yrittänyt myös keskusjärjestö Akavan kautta saada Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta valvomaan tekemänsä sopimuksen noudattamista. Sellaista kannanottoa EK:lta ei ole kuitenkaan saatu.

EK:n ja Metsäteollisuuden haluttomuus ratkaista asia neuvottelemalla jättää YTN:lle vain yhden vaihtoehdon. Koska Metsäteollisuuden jäsenyritysten yksipuoliset päätökset pidentää ylempien toimihenkilöiden työaikaa ovat työsopimusten vastaisia, YTN joutuu hakemaan jäsenilleen oikeutta käräjillä.

Lue myös YTN:n kirje metsäteollisuuden ylemmille toimihenkilöille 23.1.2017.

Lue myös työoikeuden professori Seppo Koskisen artikkeli 29.12.2016
www.edilex.fi/artikkelit/17317

YTNkirje.pdf

VALTAKIRJA.pdf

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu