Skip to content

Familjeledighetssystemet förnyas nästa sommar

Ursprungligen publicerad i Insinööri-tidningen 10.2.2022
Text: Matti Andström, jurist vid Ingenjörsförbundet och YTN
Foto: Seif Eddin Khayat, Unsplash

Med familjeledighet avses en helhet som omfattar moderskapsledighet, särskild moderskapsledighet, faderskapsledighet, föräldraledighet och vårdledighet. Det nya systemet för även med sig ny terminologi.

I arbetsavtalslagen regleras arbetstagarens rätt att ta ledigt från arbetet under familjeledigheten och i sjukförsäkringslagen de förmåner som betalas ut till arbetstagaren under ledigheten. Lagen reglerar inte arbetsgivarens skyldighet att betala lön till arbetstagaren under ledigheten, utan ersättningen grundar sig oftast på föreskrifter i kollektivavtalen.

Enligt den nuvarande arbetsavtalslagen har arbetstagaren rätt till ledighet under de moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningperioder som avses i sjukförsäkringslagen.

Enligt sjukförsäkringslagen betalas moderskapspenning ut för 105 arbetsdagar och faderskapspenning för sammanlagt 54 vardagar. Under moderskaps- och föräldrapenningperioden utbetalas faderskapspenning under högst 18 vardagar.

Föräldrapenningen betalas ut under 158 arbetsdagar omedelbart efter att moderskapspenningen löpt ut. Vårdledighet kan tas ut tills barnet fyller tre år.

Ökad jämställdhet i arbetslivet

Familjeledighetsreformen träder i kraft i augusti 2022. Syftet med reformen är att öka jämställdheten i arbetslivet och mellan föräldrarna samt att ta större hänsyn till olika familjeformer än i nuläget.

Enligt lagens förarbete syftar reformen till att fördela vårdansvaret mer jämnt inom familjerna och att minska löneskillnader mellan könen. Syftet är att genomföra reformen på ett sådant sätt att den tar hänsyn till alla jämlikt.

Det nya systemet gäller främst barn med beräknat födelsedatum den 4 september 2022 eller senare.

I det nya familjeledighetssystemet utbetalas moderskapspenning och föräldrapenning samt beviljas ledighet som motsvarar dessa perioder.

Graviditetspenningen ersätter den nuvarande moderskapspenningen och betalas ut till den gravida föräldern. Föräldrar kan inte dela graviditetspenningen sinsemellan. Förmånstiden börjar tidigast 30 vardagar och senast 14 vardagar före beräknad nedkomst.

Graviditetspenning betalas ut för 40 vardagar inklusive lördag.

Söckenhelger räknas inte som vardagar. I arbetsavtalslagen blir namnet på mammaledigheten graviditetsledighet.

En lättnad för någon som väntar under svåra omständigheter

Den nuvarande särskilda moderskapspenningen kommer att ersättas av en särskild graviditetspenning. Särskild graviditetspenning betalas ut om den gravida föräldern inte kan utföra sitt arbete innan rätten till graviditetspenning inleds, på grund av risk att utsättas för kemiska ämnen, strålning eller en smittsam sjukdom i arbetet.

Särskild graviditetspenning betalas ut om ovan nämnda risker är oundvikliga och arbetsgivaren inte kan ordna andra arbetsuppgifter under graviditeten.

Särskild graviditetspenning betalas ut tills dess att den faktiska graviditetspenningen börjar och minskar inte på antalet graviditetspenningdagar.

Lika lång föräldraledighet

I framtiden utbetalas föräldrapenning för sammanlagt 320 vardagar per barn. Båda föräldrarna har 160 förmånsdagar till sitt förfogande, varav 0–63 dagar kan överlämnas till en annan förälder, en make eller maka som inte är förälder till barnet, en make eller maka till den andra föräldern eller en annan vårdnadshavare till barnet.

Med make eller maka avses en äkta make eller maka, sambo och en registrerad partner. Barnets förälder som är barnets vårdnadshavare har rätt till föräldrapenning.

Föräldrarna till alla barn har samma rätt till förmånen, oavsett kön eller om de är biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar.

Vårdledigheten är i huvudsak oförändrad i reformen. Fortsättningsvis kan arbetstagare få vårdledighet för att ta hand om eget barn eller ett annat barn som bor i samma hushåll tills barnet fyller tre år.

Vårdledighet får tas ut under högst två perioder om minst en månad, om inte annat överenskommits med arbetsgivaren.

Av föräldrarna eller vårdnadshavarna kan endast en vara vårdledig i taget. Under graviditeten eller föräldraledigheten kan emellertid en av föräldrarna eller vårdnadshavarna ta ut en vårdledighetsperiod.

Ny möjlighet till vård av anhöriga

I samband med familjeledighetsreformen införs en icke formbunden ledighet för närståendevård i arbetsavtalslagen. I framtiden har arbetstagaren rätt att ta ledigt från arbetet i högst fem arbetsdagar per kalenderår, för att ge personlig assistans eller stöd till en anhörig eller en närstående som bor i samma hushåll. Detta förutsätter att den anhöriga eller släktingen behöver arbetstagarens omedelbara närvaro på grund av sjukdom eller allvarlig skada.

Du har också rätt till ledighet för närståendevård på grund av att en anhörig eller en annan närstående deltar i terminalvård.

Med anhörig avses i lagen ett barn till arbetstagaren, en förälder, en äkta make eller maka, sambo samt en person i registrerat partnerskap med den anställda.

Arbetsgivaren ska så snart som möjligt informeras om ledigheten för närståendevård och på begäran ska en tillförlitlig förklaring av orsaken till frånvaron lämnas.

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut lön till arbetstagaren under närståendevården. Arbetstagaren kan ta ledigt flera perioder under hela arbetsdagar.

Uppdatera familjeledigheterna. Bekanta dig med YTN:s förhandlingsmål. #sopivastiontarpeeksi #sopivasti

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu