Skip to content

Koronaviruksesta kysyttyä

Read in English here.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on muovannut työelämää ja tuonut eteen uudenlaisia haasteita. Monin paikoin näihin tilanteisiin on löydetty yhdessä toimivia ratkaisuja. Olemme keränneet tälle sivustolle vastauksia kysymyksiin, joita YTN-liittojen jäsenet ovat esittäneet. Jos sinulla on lisäkysymyksiä aiheesta, otathan yhteyttä oman liittosi työsuhdeneuvontaan.

Lähtökohtaisesti poikkeustilanne ei vaikuta työsuhteen osapuolten velvoitteisiin toisiaan kohtaan. Parhaisiin lopputuloksiin päästään yleensä keskinäisillä neuvotteluilla, joissa jäsenen paikallisena tukena on työpaikan luottamushenkilö.

Miten työntekopaikkani määräytyy poikkeusaikana?

Käytännössä työntekopaikkaa koskevat samat määräykset kuin normaalistikin – olennaista on se, mitä osapuolet ovat keskenään sopineet työntekopaikasta. Usein työnantajalla on viime kädessä oikeus vaatia työtä tehtävän varsinaisella työntekopaikalla. Etätyön tekemisestä on suositeltavaa sopia, jos se on työn suorittamisen kannalta mahdollista. Mikäli työnantaja edellyttää, että työ tehdään pääosin etätyönä, on tärkeää sopia tarkemmin erilaisista etätyökäytännöistä.

Jos kuulut viranomaisten määrittämään riskiryhmän, kannattaa asiasta keskustella työnantajan kanssa. Työnantajalle kuuluvan työturvallisuusvelvoitteen mukaan tämän tulee huomioida myös yksilöstä johtuvat seikat, joilla on vaikutusta työn turvallisuuteen. Tällaisessa arvioinnissa apua kannattaa pyytää myös työterveyshuollosta.

Työnantaja on ilmoittanut, että minun täytyy lähteä ulkomaille työmatkalle. Mitä teen?

Poikkeustilanteessa matkustamisen tarvetta on syytä harkita painavasti. Jos työntekijän työtehtäviin kuuluu matkustamista, ei työmatkoista voi koronatilanteeseen vedoten lähtökohtaisesti kieltäytyä. Yleinen pääsääntö on se, että työnantajan tulkintaa tilanteesta täytyy noudattaa, ennen kuin asiassa päästään lopulliseen tulokseen.

Matkustamiseen voi poikkeusoloissa liittyä sellaisia ehtoja, jotka eivät ole aikanaan asiasta sovittaessa olleet työntekijän tiedossa. Uudessa tilanteessa voi olla tarpeen pohtia sopimusehtojen kohtuullisuutta työntekijän kannalta. Jos et pääse matkustamiseen liittyvissä asioissa sopuun paikallisesti edes luottamushenkilön avustuksella, kannattaa ottaa yhteyttä oman liiton asiantuntijoihin.

Mikäli työnantaja edellyttää matkustamista, tämän tulee huolehtia työntekijän työturvallisuudesta matkan aikana. On suositeltavaa käydä läpi matkaan liittyviä asioita, kuten matkaan ja kohdemaassa toimimiseen liittyviä riskejä, toimintaa matkalla mahdollisesti sattuvissa poikkeustilanteissa sekä toimenpiteitä matkalta palaamisen jälkeen.

Olen palaamassa ulkomailta takaisin Suomeen, miten menettelen?

THL:n verkkosivuilta löytyy tarkempaa tietoa matkustamiseen liittyvistä viranomaissuosituksista. Suosituksiin on syytä suhtautua vakavasti. Jos olet matkustanut työn puolesta maahan, josta palaamisen jälkeen suositellaan ns. omaehtoista karanteenia, on syytä keskustella tarkemmin työnantajan kanssa työnteon järjestämisestä karanteenin aikana. Jos työtehtävät sallivat etätyöskentelyn, tämä on suositeltava vaihtoehto. Jos etätyö ei ole mahdollista, tulisi työnantajan korvata työstä poissaolo, jos sitä työntekijältä edellytetään.

Mitä jos minut määrätään karanteeniin?

Jos sinut määrätään karanteeniin viranomaisten toimesta, saat joko täyttä palkkaa tai Kelan maksamaa päivärahaa, joka vastaa täyttä ansionmenetystä. Karanteeniin asetetuille toimitetaan asiasta virallinen päätös. Päätöksen sisällöstä riippuu, saako työntekijä palkkaa vai tartuntatautipäivärahaa. Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada päivärahaa, jos hän ei pysty lapsen karanteenin takia tekemään töitään.

Jos työnantaja maksaa palkan ja työntekijä on terve, on mahdollista sopia töiden tekemisestä. Työnantajan täytyy tällöin järjestää työntekijälle työvälineet. Jos työnantaja maksaa palkkaa, tulee karanteenin aikana olla työnantajan tavoitettavissa. Jos palkkaa ei makseta, menetellään kuten muidenkin palkattomien poissaolojen aikana.

Kela tarvitsee päivärahahakemukseen työnantajan selvityksen ansionmenetyksestä päivärahan maksamiseen ja kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemän päätöksen työntekijän/viranhaltijan/virkamiehen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Lisätietoa tartuntatautipäivärahasta saat Kelan verkkosivuilta.

Lapseni on karanteenissa, voinko jäädä kotiin hoitamaan häntä?

Sinulla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta lapsen hoidon tätä edellyttäessä. Pakottavista perhesyistä kotiin jäämisestä ei työnantajalla kuitenkaan ole palkanmaksuvelvollisuutta.  Palkanmaksusta on kuitenkin saatettu sopia toisin esimerkiksi työehtosopimuksessa.

Mahdollisen ansiomenetyksen osalta olennaista on se, onko karanteeni viranomaisten asettama vai ns. omaehtoinen. Kun kyseessä on viranomaisen asettama karanteeni, on tietyin edellytyksin mahdollista saada tartuntatautipäivärahaa (edellytyksistä lisää Kelan verkkosivuilta).

Jos kyse on ns. omaehtoisesta karanteenista eikä työntekijän poissaolo johdu lapsen sairaudesta, ei työnantajalla lähtökohtaisesti ole palkanmaksuvelvoitetta poissaolon ajalta. Tällöin on suositeltavaa sopia mahdollisuuksien mukaan etätöiden tekemisestä. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan osapuolten kesken sopia mm. saldotuntien ja työaikapankin käytöstä.

On mahdollista tulkita työsopimuslakia niin, että tilanne vertautuu tilanteeseen, jossa työnteko estyy yrityksestä tai työntekijästä riippumattomasta syystä. Tällöin yrityksellä olisi palkanmaksuvelvollisuus 14 vuorokauden ajan. Oikeuskäytäntöä tästä ei ole. Ensisijaisesti kannattaa siis pyrkiä sopimaan asiasta työnantajan kanssa.

Koronavilkku-sovellukseni hälyttää altistuksesta, mitä teen?

Koronavilkku-sovelluksen hälytys ohjaa henkilön jäämään omaehtoiseen karanteeniin. Kyse ei siis ole viranomaisen määräämästä karanteenista eikä siihen liity päivärahaoikeutta. Jos et saa erikseen yhteydenottoa terveydenhuoltoviranomaisilta, kannattaa tiedustella työnantajalta tarkempia toimintaohjeita. Yrityksessä saattaa jo olla valmiiksi ohjeistus tällaisia tilanteita varten. Ohjeiden tarkemmasta tulkinnasta kannattaa kysyä lisää luottamushenkilöltä.

Työnantajan taloudellinen tilanne on heikentynyt ja lomautukset ovat mahdollisia. Miten lomautukset toteutetaan poikkeustilanteessa?

Työnantaja voi harkita työntekijöiden määräaikaista lomauttamista, jos työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet. Toistaiseksi voimassa olevaksi ajaksi tehty lomautus edellyttää puolestaan työn tarjoamisedellytysten olennaista ja pysyvää vähentymistä.

Työnantajalla oli ennen vuodenvaihdetta mahdollisuus käyttää lyhyempää lomautusilmoitusaikaa. 1.1.2021 alkaen lomautusilmoitus on kuitenkin annettava viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista, ellei työsuhteessa sovellettavasta työehtosopimuksesta muuta johdu.

Minut on lomautettu, mitä teen?

Jos olet saanut lomautusilmoituksen, sinun on syytä viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon. Ansiopäivärahaa voit hakea omasta työttömyyskassastasi, esimerkiksi KOKO-kassasta tai Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkosta kahden viikon kuluttua lomautuksen alusta. Jos lomautus kestää lyhyemmän aikaa, voit hakea päivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen. Lue lisää KOKO-kassan sivuilta tai Erkon sivuilta.

Työpaikallamme ei ole henkilöstön edustajia, miten voimme edetä?

Henkilöstöedustajien valinta on nyt erityisen tärkeää henkilöstön ja työnantajan välisen vuoropuhelun mahdollistamiseksi. Tässä pikaohjeet ja täällä tarkempia ohjeita henkilöstöedustajien valitsemiseksi.

 

Henkilöstön edustaja vastaajana

Poikkeustilanteessa henkilöstön edustaja voi joutua ottamaan työpaikalla kantaa uusiin asioihin. Alle on koottu joitain yleisiä kysymyksiä. Tarvittaessa neuvoa kannattaa aina kysyä oman liiton asiantuntijoilta.

Luottamushenkilö! Jos organisaatiossasi on alkamassa yhteistoimintaneuvottelut tee YT-ilmoitus, jotta voimme tukea sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Voiko työnantaja lomauttaa työntekijöitä poikkeustilanteeseen vedoten?

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustilanne voi johtaa siihen, että työnantajan edellytykset tarjota työtä vähenevät. Lomauttamiseen on kuitenkin oltava työsopimuslaissa ja mahdollisesti työehtosopimuksessa määritellyt perusteet. Työnantajan henkilöstömäärästä riippuen työnantajan pitää käydä yt-neuvottelut ennen lomautuspäätöstä. Työpaikalla on joka tapauksessa syytä keskustella siitä, millaisia vaikutuksia poikkeustilanteella on työnantajan toimintaedellytyksiin. Edustettavien toiveet huomioiden lomautuksen vaihtoehdoksi voi esittää mm. erilaisten vapaiden pitämistä. Oman liiton asiantuntijoita kannatta tarpeen vaatiessa hyödyntää.

Millaiset yt-neuvottelut työpaikalla on käytävä ennen lomautuspäätöksiä?

Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 henkilöä, tulee ennen lomautuspäätöstä käydä yhteistoimintaneuvottelut. Mikäli työntekijöitä on säännöllisesti alle 20, ei yt-lakia sovelleta työpaikalla. Tällöinkin toki lomautuksen perusteet tulee selvittää työntekijöille työsopimuslaissa ja mahdollisesti työehtosopimuksessa määritellyllä tavalla.

Keväällä 2020 yhteistoimintalakiin tehtiin määräaikainen muutos, joka mahdollisti viiden päivän neuvotteluajan hyödyntämisen lomautustilanteissa. Määräaikaisten muutosten soveltaminen päättyi 31.12.2020. Lakimuutoksen voimassa ollessa aloitetut neuvottelut on voitu käydä noudattaen tätä lyhyempää aikaa, mutta vuoden 2021 alusta lukien on noudatettava normaaleja yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluaikoja. Sovellettava neuvotteluaika riippuu yrityksen koosta ja lomautettavien työntekijöiden määrästä sekä lomautuksen kestosta.

Lue lisää yt-neuvotteluista.

Työnantaja ehdottaa uusia paikallisesti solmittavia sopimuksia tilanteeseen vedoten, miten näihin pitäisi suhtautua?

Poikkeustilanne saattaa aiheuttaa tarvetta tarkastella mm. yrityksen etätyöohjeistusta tai matkustussääntöjä. Jos olet yhtään epävarma ehdotettujen muutosten sisällöstä, ota yhteyttä oman liittosi asiantuntijoihin!


Myös Akavan sivuilta löydät infoa koronaviruksen vaikutuksista työyhteisöihin.

Muistathan myös, että Oma luottamusmies-palvelustamme löydät perustietoa työsuhteen ehdoista sekä mm. yt-menettelyistä ja lomautuksista.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu