Skip to content

Koronaviruksesta kysyttyä

Read in English here.

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on hyvin poikkeuksellinen ja sellaisena siihen tulee kaikkien yhteisen hyvinvoinnin ja terveyden takia suhtautua. Työantajalla ei kuitenkaan ole mitään sellaisia valtuuksia, joita sillä ei ole normaalitilanteessa. Paras mahdollinen lopputulos saavutetaan toimimalla yhteistuumin. Viranomaisten antamia ohjeita tulee jokaisen noudattaa ja työpaikoilla varmistaa, että ohjeita päivitetään asianmukaisesti.

Olemme keränneet vastauksia niihin kysymyksiin, joiden osalta jäsenemme ovat olleet yhteydessä meihin YTN:ssä tai YTN-liitoissa. Jos sinulle herää lisäkysymyksiä tilanteesta, otathan yhteyttä oman liittosi työsuhdeneuvontaan.

Alta löydät vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Olen joutunut jäämään kotiin karanteeniin tai hoitamaan lapsia enkä voi sen takia tehdä töitä ja saada palkkaa. Mitä teen?
Voiko työnantaja yksipuolisesti keskeyttää lomautuksen?
Kertyykö lomautuksen aikana vuosilomaa?
Mitä muutoksia työlainsäädäntöön on tullut koronaviruksen takia?
Onko lomautusmenettelyä nopeutettu?
Miten lomautusprosessi menee alle 20 hengen yrityksessä?
Mitä lomauttaminen tarkoittaa?
Ovatko luontaisedut käytössä lomautuksen aikana?
Mitä jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä tai muitakaan henkilöstöedustajia?
Voiko työnantajani määrätä minut etätöihin?
Voinko tehdä automaattisesti etätyötä viruksen aiheuttaman riskin takia?
Mitä jos minut määrätään karanteeniin?
Lapseni koulu on suljettu ja joudun jäämää kotiin, saanko palkkaa?
Mitä vaikutuksia poissaololla voi olla vuosilomaani?
Yrityksellä on tilanteen takia talousvaikeuksia, mitä voi tapahtua?
Miten toimeentuloni järjestyy, jos sairastun koronavirukseen?
Voiko työnantaja määrätä minua kantamaan työvälineitä mukanani vapaa-ajalla?
Pitääkö minun matkustaa työasioissa?
Olen vasta palannut/palaamassa ulkomailta työmatkalta?
Olen palannut ulkomaanmatkalta ja työnantaja määrää minut jäämään kotiin, saanko palkkaa?

Tietoa luottamusmiehille

Järjestimme 20.3. webinaarin henkilöstöedustajillemme koronaviruksen vaikutuksista työsuhteisiin. Tallenteen voit katsoa täällä.
Huom! Luottamusmies, mikäli organisaatiossasi on alkamassa yhteistoimintaneuvottelut tee YT-ilmoitus, jotta voimme tukea sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Työnantajani haluaa lomauttaa väkeä viruksen aiheuttaman tilanteen takia?
Onko koronaviruksen aiheuttama tilanne syy käyttää työehtosopimuksen kriisilauseketta?
Olen epävarma, miten toimin työnantajan ehdotusten suhteen tässä tilanteessa?

Voiko työnantajani määrätä minut etätöihin?

Lähtökohtaisesti ei voi, mutta tällaisessa poikkeustilanteessa kannattaa hakea ratkaisua sopimisen kautta. Työnantajan täytyy järjestää sinulle työntekopaikka, jos syystä tai toisesta johtuen et voi työskennellä kotona. Luonnollisesti kaikki työtehtävät eivät edes ole mahdollisia tehdä etänä.

Voinko tehdä automaattisesti etätyötä viruksen aiheuttaman riskin takia?

Etätyön tekemisessä tulee noudattaa työnantajan ohjeita. Pelkästään omalla päätökselläsi et voi jäädä tekemään työtä etänä. YTN suosittelee etätyön käyttöä kaikissa niissä tilanteissa, missä se suinkin on mahdollista.

Mitä jos minut määrätään karanteeniin?

Jos sinut määrätään karanteeniin viranomaisten toimesta, saat joko täyttä palkkaa tai Kelan maksamaa päivärahaa, joka vastaa täyttä ansionmenetystä. Karanteeniin asetetuille toimitetaan asiasta virallinen päätös. Päätöksen sisällöstä riippuu, saako työntekijä palkkaa vai tartuntatautipäivärahaa. Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada päivärahaa, jos lapsen karanteenin takia ei pysty tekemään töitään.

Jos työnantaja maksaa palkan ja työntekijä on terve, on mahdollista sopia töiden tekemisestä. Työnantajan täytyy tällöin järjestää työntekijälle työvälineet. Jos työnantaja maksaa palkkaa, tulee karanteenin aikana olla työnantajan tavoitettavissa. Jos palkkaa ei makseta, menetellään kuten muidenkin palkattomien poissaolojen aikana.

Kela tarvitsee päivärahahakemukseen:

  • työnantajan selvityksen ansionmenetyksestä päivärahan maksamiseen
  • kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemän päätöksen työntekijän/viranhaltijan/virkamiehen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.

Lapseni koulu on suljettu ja joudun jäämää kotiin, saanko palkkaa?

Sinulla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta lapsen hoidon tätä edellyttäessä.

Pakottavista perhesyistä kotiin jäämisestä ei työnantajalla kuitenkaan ole palkanmaksuvelvollisuutta.  Jos pystyt kotona tekemään etätöitä lastenhoidon yhteydessä, kannattaa sopia niiden tekemisestä. Muutoin kannattaa sopia mahdollisuuksien mukaan saldotuntien ja työaikapankin käytöstä.

On mahdollista tulkita työsopimuslakia niin, että tilanne vertautuu tilanteeseen, jossa työnteko estyy yrityksestä tai työntekijästä riippumattomasta syystä. Tällöin yrityksellä olisi palkanmaksuvelvollisuus 14 vuorokauden ajan. Oikeuskäytäntöä tästä ei ole. Ensisijaisesti kannattaa siis pyrkiä sopimaan asiasta työnantajan kanssa.

Mitä vaikutuksia poissaololla voi olla vuosilomaani?

Vuosilomalain (2 luvun 7§ 4 kohta) mukaan vuosilomaa kerryttävinä työssäolopäivien veroisina päivinä pidetään niitä päiviä, joina työntekijä on ollut poissa työstä sairauden leviämisen estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi.
Vuosilomaa siis kertyy sekä niiden päivien ajalta, joilta työntekijän oma työskentely on estynyt, että myös siinä tilanteessa, kun työntekijä eristetään sairauden leviämisen estämiseksi perheenjäsenen sairastuttua tarttuvaan tautiin.

Tilanteen kehittymisen osalta kannattaa seurata viranomaistiedotusta: THL:n ajankohtainen info

Yrityksellä on tilanteen takia talousvaikeuksia, mitä voi tapahtua?

Jos työnteko estyy työnantajan vastuun piirissä olevasta syystä, kuten esimerkiksi raaka-aineiden tai materiaalin toimituskatkoksista, työntekijällä on oikeus täyteen palkkaansa esteen ajalta. Edellytyksenä on, että työntekijä on työnantajan käytettävissä ja valmiina työhön, jos on tarve.

Työnantaja voi myös harkita työntekijöiden määräaikaista lomauttamista, jos työantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet. Lomautusilmoitus on annettava vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Joissain työehtosopimuksissa (mm. teknologiateollisuus) on sovittu lakisääteistä 14 päivän lomautusilmoitusaikaa pidemmistä ilmoitusjaksoista. Järjestöt neuvottelevat tällä hetkellä mahdollisuuksista poiketa näistä ajoista kriisitilanteen takia.

Jos työpaikka on yhteistoimintalain soveltamispiirissä (vähintään 20 työntekijää), yt-neuvottelut on käytävä ennen lomautusilmoitusten antamista.

Lomautusilmoituksen saaneen työntekijän on syytä viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon. Ansiopäivärahaa voi hakea KOKO-kassan sähköisessä asiointipalvelussa kahden viikon kuluttua lomautuksen alusta. Mikäli lomautus kestää lyhyemmän aikaa, päivärahaa voi hakea aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen. Lue lisää KOKO-kassan sivuilta.

Miten toimeentuloni järjestyy, jos sairastun koronavirukseen?

Koronavirukseen sairastuneella työntekijällä, viranhaltijalla tai virkamiehellä on oikeus saada työkyvyttömyyden ajalta sairausajan palkka aivan samalla tavalla kuin missä muussakin sairaustapauksessa. Sairausajan palkanmaksuvelvollisuus määräytyy lain ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti.
Sairastuneen on välittömästi ilmoitettava työnantajalle, mikäli kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt hänet jäämään pois töistä koronavirukseen liittyvän eristämisen takia.

Voiko työnantaja määrätä minua kantamaan työvälineitä mukanani vapaa-ajalla?

Lähtökohtaisesti ei voi, mutta jos työnantaja näin suosittelee, niin kannattaa tarkkaan miettiä, onko siitä tässä tilanteessa todellista haittaa. Jos viruksen aiheuttaman tilanteen takia et voi palata työpaikallesi, voi olla sinun etusi, että sinulla on työvälineet saatavilla siellä, missä olet.

Pitääkö minun matkustaa työasioissa?

Kaikkea matkustamista pitäisi nyt välttää. Maan hallitus on suosittanut, että matkustaminen rajoitetaan vain ehdottoman välttämättömiin työmatkoihin. Jos työnantaja määrää sinut työmatkalle, on syytä yhdessä käydä läpi matkaan liittyviä asioita, kuten työmatkan välttämättömyys, matkaan liittyvät riskit ja toiminta mahdollisissa matkalla sattuvissa poikkeustilanteissa.

Olen vasta palannut/palaamassa ulkomailta työmatkalta?

Maan hallituksen suosituksen mukaan tällöin tulee olla kaksi viikkoa pois työpaikalta. Jos tehtävät sallivat etätyön, sitä vaihtoehtoa on syytä suosia. Jos työtehtävien luonteen takia etätyön tekeminen ei ole mahdollista, tulee sopia poissaolosta ja sen mahdollisesta korvaamisesta.

Olen palannut ulkomaanmatkalta ja työnantaja määrää minut jäämään kotiin, saanko palkkaa?

Jos työnantaja ohjeistaa sinut jäämään kotiin matkalta palattua, työnantaja on myös velvollinen maksamaan sinulle palkan. Riippuen työtehtävistäsi voit olla velvollinen tekemään etätöitä tänä aikana. Kriisitilanteessa töiden tekemisestä on suositeltavaa sopia.

Jos jäät kotiin viranomaissuosituksen pohjalta ilman työnantajan määräystä, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Tällöin voivat tulla kyseeseen esimerkiksi saldo -tai työaikapankkituntien käyttö.

Luottamushenkilöt vastaajina

Myös luottamushenkilöille voi koronaviruksen takia tulla omia, hänen luottamustehtäväänsä liittyviä kysymyksiä. Oheen on koottu muutamia esimerkkejä eteen mahdollisesti tulevista kysymyksistä:

Työnantajani haluaa lomauttaa väkeä viruksen aiheuttaman tilanteen takia?

Koronaviruksen aiheuttama tilanne voi olla todellinen peruste karsia yrityksen kuluja tilapäisesti. Tällöin on yt-neuvotteluissa hyvä selvittää erilaiset vapaaehtoiset tavat säästää ja siirtää kuluja, kuten esimerkiksi lomarahojen vaihto vapaaseen ja näiden vapaiden sijoittelu kevätaikaan.

Myös poikkeuksellisten loma-aikojen käytöstä kannattaa keskustella, samoin ihmisten mahdollisesta halukkuudesta vapaaehtoisiin palkattomien vapaiden pitämiseen. Myös luottamushenkilöillä on hyvä olla tavoitteena yrityksen selviäminen poikkeuksellisista ajoista ilman irtisanomisia. Ylilyönteihin ei tietenkään kannata suostua tässäkään tilanteessa.

Onko lomautusmenettelyä nopeutettu?

Kyllä, kaikilla YTN-aloilla, joilla on voimassa oleva työehtosopimus, lomautuksen ilmoitusaika lyhenee määräaikaisesti viiteen päivään. Lisäksi lomautuksia koskevien YT-neuvotteluiden vähimmäiskesto lyhenee myös määräaikaisesti viiteen päivään. Nämä muutokset työehtosopimuksiin ovat voimassa myös järjestäytymättömissä yrityksissä.

YTN:n koko sopimuskenttä on sopinut työnantajaliittojen kanssa työehtosopimuksiin tilapäisistä muutoksista koskien lomautusten neuvottelu- ja ilmoitusaikoja. Paltan osalta aloilla, jossa sopijaosapuolia on useita, voimaantulo edellyttää kaikkien tes-osapuolten hyväksyntää. Paikallisella sopimuksella voidaan edelleen sopia poikkeavasta lomautusilmoitusajasta. Lisätietoa

Muutokset ovat määräaikaisia ja voimassa 31.12.2020 saakka tai enintään niin kauan kuin koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi säädettävät muutokset työlainsäädäntöön ovat voimassa.

Muutokset on siis sidottu keskusjärjestöjen 18.3. maan hallitukselle tekemään esitykseen, jossa esitetään muutoksia työttömyysturvalainsäädäntöön muun muassa työttömyysturvan omavastuuajan poistamiseksi. Jos ne eivät tule hyväksytyksi eduskunnassa huhtikuun puoliväliin mennessä, edellä mainittujen muutosten voimassaolo päättyy.

Mitä muutoksia työlainsäädäntöön on tullut koronaviruksen takia?

Yllä mainitun työehtosopimuksissa sovitun nopeutetun lomautusmenettelyn lisäksi 1.4. tuli voimaan seuraavia muutoksia, jotka ovat voimassa 30.6.2020 asti. Työnantajalla on oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Koeaikaa koskevaa säännöstä on muutettu niin että työsopimus voidaan koeaikana purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Lisäksi irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuus pitenee 9 kuukauteen (normaalisti 4/6 kk työsuhteen keston mukaan). Lisätietoa

Miten lomautusprosessi menee alle 20 hengen yrityksessä?

Alle 20 hengen yrityksessäkään ei voida lomauttaa työntekijöitä ilman minkäänlaisia neuvotteluja.

Jos yrityksessä työsuhteessa olevien määrä on säännöllisesti alle 20 henkilöä, ei yritys ole yt-lain piirissä. Tällöin yrityksessä noudatetaan lomautusten osalta yt-lain sijaan työsopimuslakia (5 luku 3§) tai yrityksessä noudatettavaa työehtosopimusta. Jos työskentelet alle 20 hengen yrityksessä ja yrityksessänne noudatetaan työehtosopimusta, tarkista työehtosopimusten kirjaukset.

Työsopimuslain mukaan työnantajan täytyy esittää työntekijöille tai heidän edustajalleen ennakkoselvitys lomautuksesta. Selvityksen antamisen jälkeen työnantajan tulee antaa työntekijöille mahdollisuus tulla kuulluksi.

Kun kuulluksi tulemisen mahdollisuus on ollut, tulee työnantajan antaa lomautusilmoitus. Normaali tilanteessa lomautusilmoitus tulee antaa vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. YTN:n sopimusaloilla on nyt kuitenkin sovittu määräajaksi lyhyemmästä lomautusilmoitusajasta. Lomautusilmoitus tulee antaa vähintään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Mitä lomauttaminen tarkoittaa?

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä työsuhteen ehtojen pysyessä muutoin voimassa. Lomauttaminen voi olla voimassa joko toistaiseksi tai määräajan. Tavoitteena on joka tapauksessa väliaikainen ratkaisu.

Ovatko luontaisedut käytössä lomautuksen aikana?

Luontaisetu on työnantajan muuna kuin rahana maksama etu. Luontaisedut ovat osa palkkaa. Tyypillisimpiä luontaisetuja ovat esimerkiksi puhelin-, ateria-, auto- tai asuntoetu.

Lomautuksen aikana palkanmaksu lakkaa. Koska luontaisedut ovat osa palkkaa, nekään eivät ole työntekijän käytettävissä. Lähtökohtaisesti työntekijällä ei siis ole oikeutta luontaisetuihin lomautuksen aikana.

Asiasta voi kuitenkin sopia toisin. On mahdollista sopia työnantajan kanssa, että esimerkiksi puhelinetu olisi käytettävissä myös lomautuksen ajan. Osapuolet voivat esimerkiksi sopia, että puhelinetu on käytössä, ja työntekijä maksaa siitä työnantajalle vastiketta. Tämä vaatii kuitenkin sopimista, eikä työntekijä voi käyttää luontaisetuja ilman, että siitä on sovittu työnantajan kanssa.

Työsuhdeasunto on poikkeus muihin luontaisetuihin verrattuna. Työntekijällä on oikeus käyttää lomautuksen aikana työsuhdeasuntoa ilman, että asiasta sovitaan erikseen. Työnantajalla on mahdollisuus periä lomautuksen ajalta kohtuullista vuokraa työsuhdeasunnosta, mutta näin ei ole työnantajan taholta pakko menetellä. Vuokraa voi periä palkanmaksuvelvollisuuden päättymistä seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta.

Voiko työnantaja yksipuolisesti keskeyttää lomautuksen?

Lomautuksen keskeyttäminen on mahdollista vain siten, että työnantaja päättää lomautuksen kokonaan. Tämä on mahdollista vain, kun kyse on toistaiseksi voimassa olevasta lomautuksesta. Toistaiseksi lomautetulle työntekijälle on ilmoitettava työnteon alkamisesta vähintään 7 päivää aikaisemmin, ellei muuta sovita. Kun työntekijä lomautetaan toistaiseksi, lomautusilmoituksessa pitää antaa arvio kestosta.

Määräaikainen lomautus päättyy vasta lomautusilmoitukseen merkittynä päivänä, jos työntekijä ja työnantaja eivät erikseen sovi aikaisemmasta työhön paluusta. Yksipuolisesti työnantaja ei voi keskeyttää määräaikaista lomautusta edes päättämällä lomautuksen kokonaan.

Kertyykö lomautuksen aikana vuosilomaa?

Pääsääntöisesti lyhyiden lomautusten ajalta kertyy täysimääräisesti vuosilomaa. Vuosilomalain mukaan lomautus rinnastuu työssäoloon, mutta kuitenkin enintään 30 työpäivää kerrallaan, jonka jälkeen lomaa ei enää kerry.

Vuosiloman kertymisestä lomautuksen aikana on määräyksiä myös työehtosopimuksissa.

Olen joutunut jäämään kotiin karanteeniin tai hoitamaan lapsia enkä voi sen takia tehdä töitä ja saada palkkaa. Mitä teen?

Voit hakea tätä varten Kelasta väliaikaista epidemiatukea. Epidemiatukea voi saada kahdessa tilanteessa: 1) henkilölle, joka hoitaa lasta kotona koronaepidemian takia ja on tämän takia joutunut ottamaan palkatonta vapaata työstään, ja 2) henkilölle, joka on saapunut ulkomailta Suomeen ja ohjattu karanteeninomaisiin oloihin, jonka vuoksi hän on joutunut ottamaan palkatonta vapaata työstään. Epidemiatukea voi saada maahan julistettujen poikkeusolojen ajan. Tällä hetkellä poikkeusolot ovat voimassa 16.3.‒13.5.2020.

Mitä jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä tai muitakaan henkilöstöedustajia?

Henkilöstöedustajien valinta on nyt erityisen tärkeää henkilöstön ja työnantajan välisen vuoropuhelun mahdollistamiseksi, jos heitä ei ennestään ole. Tässä pikaohjeet ja täällä tarkempia ohjeita henkilöstöedustajien valitsemiseksi.

Onko koronaviruksen aiheuttama tilanne syy käyttää työehtosopimuksen kriisilauseketta?

Tilanne voi hyvin olla sellainen, että sopeuttamisneuvotteluja kannattaa käydä juuri kriisilausekkeen pohjalta. Silloin mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan päästä nopeammin kuin yt-neuvotteluiden kautta. Tätä vaihtoehtoa kannattaa myös ehdottaa työantajalle, jos tämä pohtii yt-neuvotteluiden aloittamista.

Olen epävarma, miten toimin työnantajan ehdotusten suhteen tässä tilanteessa?
Ole yhteydessä oman YTN-liittosi työsuhdeneuvontaan. Etsitään ratkaisua tilanteeseen yhdessä!


YTN:n puheenjohtajisto päätti 12.3. peruuttaa kaikki YTN:n seminaarit ja koulutukset maalis-huhtikuun ajalta. Lisätietoja löydät täältä.
Myös Akavan sivuilta löytyy infoa koronaviruksen vaikutuksista työyhteisöihin.

Muistathan myös, että Oma luottamusmies-palvelustamme löytyy perustietoa työsuhteen ehdoista sekä mm. yt-menettelyistä ja lomautuksista.

Uutiset ja tiedotteet