Skip to content

Muutoksia lomautusten ilmoitusaikaan ja yt-neuvotteluihin

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika lyhenevät väliaikaisesti

Työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtävät muutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. Tavoitteena on, että työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on heikentänyt äkillisesti ja voimakkaasti tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen lakien muuttamisesta 30.3.2020. Presidentti vahvisti lakimuutokset 31.3.2020.

Yrityksiin ja työntekijöihin vaikuttavat väliaikaiset muutokset

  • Lomautusilmoitusaika lyhentyy: työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.
  • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy: neuvotteluiden kesto on vähintää n viisi päivää.
  • Määräaikaisen lomauttaminen mahdolliseksi: työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.
  • Työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottuu: työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
  • Takaisinottovelvollisuus pidentyy: työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu välillä 1.4.–30.6. tuotannollisista tai taloudellista syistä.

Siltä osin kuin valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on sovittu viittä päivää pidempiä tai lyhyempiä vähimmäisneuvotteluaikoja, noudatetaan työehtosopimuksen mukaisia neuvottelu- ja lomautusilmoitusaikoja. Sama koskee myös työehtosopimusten määräyksiä takaisinottovelvollisuusajoista. Suurimpaan osaan, noin 90 prosenttiin työehtosopimuksista väliaikaiset, uusien säännösten mukaiset muutokset on jo tehty. Useilla YTN:n sopimusaloilla on sovittu poikkeuksista.

Lomautusten nykyistä nopeampi alkaminen vaikuttaa palkansaajien toimentuloon. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä, jolla turvataan muun muassa lomautetun työntekijän toimeentuloa. Esityksen antamisesta tiedotetaan erikseen. Lisäksi 1.4.2020 tulee voimaan työttömyysturvalakiin tehty väliaikainen muutos, joka laajentaa lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen. Lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö


Olemme koonneet laajan paketin koronaviruksen vaikutuksista työsuhteisiin, johon voi tutustua täällä. Saat henkilökohtaista neuvontaa työsuhteeseesi ja työttömyysturvaan liittyen oman YTN-liittosi työsuhdeneuvonnasta!

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu