Skip to content

It-ala, järjestäydy – IT service sector employees, get organized!

In English – please scroll down

Pro, Teollisuusiitto ja YTN ovat antaneet lakkovaroituksen teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden aloille. Tietotekniikan palveluala ei ole mukana näissä mahdollisesti pian alkavissa työtaistelutoimissa. Miksi ei?

Missä nyt mennään?

Työehtosopimusneuvotteluissa ollaan jälleen tilanteessa, jossa työnantajat koordinoivat voimakkaasti neuvotteluja. Pääohjailijana tässä toimii työnantajaliittojen kattojärjestö Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Tämä siitä huolimatta, että vuonna 2016 EK ilmoitti jättäytyvänsä pois työmarkkinatoiminnasta sekä kolmikantaisesta sopimisesta. Neuvottelupöydästä poistunut EK moitti tuolloin laajojen raamisopimusten jäykkyyttä, ja korosti eroja teollisuusalojen välillä: nämä on jatkossa sovittava aloittain työnantajaliittojen kanssa.

Jo kauan ennen tätä EK ajoi työehtosopimusten palkankorotuksiin ns. vientimallin. Myös palkka-ankkuri-nimellä tunnetussa vientimallissa palkkaratkaisu tehdään ensimmäisenä suurimmalla vientialalla, eli teknologiateollisuudessa.

Alalla työnantajia edustava Teknologiateollisuus ry haluaa tehdä, ja useimmiten tekee, palkkaratkaisun aina ensin suurimman työntekijäliiton, Teollisuusliiton kanssa. Ratkaisussa sovitaan ennen kaikkea palkankorotusten tasosta. Tämä kloonataan sitten kaikkiin muihin työehtosopimuksiin, eikä korkeammasta korotustasosta ole juuri kannattanut haaveilla.

Malli on ollut toistuva jo melko monta työehtosopimuskautta. Nyt samaa perinnettä jatkaa Teknologiateollisuus ry:ltä vuonna 2021 työehtosopimusten neuvottelutoiminnan perinyt Teknologiateollisuuden työnantajat ry.

Uusi työnantajaliitto on istuttanut meitä työntekijäliittojen neuvottelijoita neuvottelupöydissään syksystä lähtien. Tämä on koskenut myös tietoalaa. Todellista sopimishalua työnantajilla ei ole ennen kuin heillä on neuvotteluratkaisu Teollisuusliiton kanssa. Ja nyt neuvottelut Teollisuusliiton kanssa ovat niin jumissa, että päällä on lakonuhka. Samassa rintamassa ovat Pro-liitto sekä YTN.

Miksi it-ala ei ole mukana työtaisteluissa?

Tietotekniikan palvelualan valtakunnallisen työehtosopimuksen neuvottelut ovat edellä mainituista syistä edenneet melko hitaasti. Neuvottelut ovat vielä siinä vaiheessa, että neuvottelemme vielä tekstikysymyksistä. Emme ole vielä päässeet puhumaan palkankorotuksista. Meidän on myös harkittava työtaisteluita, jos korotuksia ei ala kuulua.

On syytä ottaa huomioon, että alallamme ei ole yleissitovuutta, koska vain noin 20 prosenttia alan työvoimasta on töissä yrityksissä, jotka kuuluvat työnantajaliittoon. Näin ollen nyt neuvoteltava valtakunnallinen työehtosopimus koskee vain niiden yritysten työntekijöitä, joiden työnantaja on järjestäytynyt Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n tai tehnyt liityntäsopimuksen. Muissa yrityksissä noudatetaan jälkisuojan perusteella aiempaa työehtosopimusta tai omaa yrityskohtaista työehtosopimusta. Jos et tiedä, mitä työehtosopimusta työnantajasi noudattaa, niin voit kysyä sitä heiltä. 

It-alalla menee tällä hetkellä hyvin ja jos nykyisen työnantajan tarjoamat työsuhteen edut eivät nappaa, useimmat voivat helposti vaihtaa työnantajaa. Pideämmällä tähtäimellä kuitenkin työehtosopimukset, olivatpa ne sitten valtakunnallisia tai yrityskohtaisia turvaavat monia tärkeitä työsuhteen ehtoja työntekijöille. Varsinkin siinä vaiheessa, jos laskusuhdanne iskee it-alaan, voi työnantaja vetää pois nykyisin voimassa olevia etuja, mikäli niitä ei ole yhdessä neuvoteltu ja sovittu työehtosopimukseen. Näin voi tapahtua myös esimerkiksi yrityksen omistajan vaihtuessa.

Jotta meillä olisi paremmat valmiudet neuvotella alan työehdoista, suosittelemme kaikkia it-alan työntekijöitä järjestäytymään eli liittymään alan työehdoista neuvotteleviin liittoihin eli joko akavalaiseen liittoon tai Tietoala ry:n. Keskustelkaa työkavereiden kanssa työehdoista ja järjestäytymisestä. Jos teillä ei ole vielä valittu luottamusvaltuutettua tai luottamusmiestä, niin valitkaa sellainen.

 

IT service sector employees, get organized!

Pro, Teollisuusiitto and YTN have issued a strike warning for the technology and chemical sectors. The IT service sector is not involved in these potentially soon-to-be-started industrial action. Why not?

Where do we go now?

In the collective bargaining negotiations, we are once again in a situation where the employers’ union strongly coordinates the negotiations. The umbrella organization of employers’ associations, the Confederation of Finnish Industries (EK), acts as the main facilitator here.

This despite the fact that in 2016 EK announced that it would withdraw from labor market activities and tripartite agreements. EK, who left the negotiating table, criticized the rigidity of the broad framework agreements at the time, and emphasized the differences between industrial sectors: these must be agreed on with employers’ unions in the future.

Long before this, EK pushed a so-called ”export model” for salary increases in collective agreements. In the export model known as the salary anchor, the salary settlement is made first in the largest export sector, i.e. the technology industry.

The Technology Industries of Finland, which represents employers in the field, always wants to, and most often does, settle a salary settlement first with the largest employee union, Teollisuusliitto. The solution first of all, agrees on the level of salary increases. This is then cloned into all other collective agreements, and it has not been possible to reach higher level of increase at least so far.

This has been a recurring pattern for employers for quite a few seasons. Now the same tradition is being carried on by the new Technology Industry Employers of Finland.

We have had negotiations with the employer union since the fall. To us it looks like that employers do not have a real desire to reach an agreement until they have a negotiation solution with Teollisuusliitto. And now the negotiations with Teollisuusliitto are so stuck that there is a threat of a strike. Pro-liitto and YTN are on the same front.

Why are not the IT service sector employees starting industrial actions yet?

The negotiations of the national collective agreement in the IT service sector have progressed rather slowly for the reasons mentioned above. The negotiations are still at the stage where we are currently negotiating text issues. We still haven’t talked about the salary increase rates. We also have to consider industrial actions later on – if needed.

It is good to note that there is no universally binding collective agreement in our sector, because only about 20 percent of the workforce in the sector work in companies that belong to the employers’ union. Therefore, the national collective agreement currently being negotiated applies only to the employees of those companies whose employer is organized as the Technology Industry Employers of Finland or has signed an accession (connection) agreement with unions. In other companies, on the basis of post-binding effect, the previous collective agreement or their own company-specific collective agreement is followed. If you don’t know which collective agreement your employer follows, ask them.

The IT service sector is doing well at the moment, and if the employment benefits offered by the current employer do not satisfy, many of the employees can easily change employers. In the longer term, however, collective agreements, whether national or company-specific, secure many important terms of employment for employees. Especially at that point, if the downturn hits the IT service sector, the employer can withdraw the currently valid benefits, if they have not been negotiated together and agreed upon in a collective agreement. This can also happen, for example, when the owner of the company changes.

In order for us to be better equipped to negotiate the working conditions of the IT service sector, we recommend all employees in the IT service sector  to join the unions that negotiate the working conditions of the sector, i.e. either the Akava union or Tietoala ry. Discuss about working conditions and union membership with your colleagues. If you have not yet a personnel representative in your company then elect one.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu