Skip to content

YTN:n lausunto yt-lain uudistukseen

YTN:n näkemykset yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportista:

 • Työntekijöiden määrään perustuva soveltamisraja tulee poistaa kokonaan ja pienille yrityksille voidaan tarvittaessa säätää lievempiä velvoitteita. Lisäksi työntekijöiden määrään tulee laskea mukaan myös epätyypillisissä työsuhteissa olevat työntekijät ja/tai yksinyrittäjät.
 • Lain soveltamisalaa tulee laajentaa koskemaan taloudellisia yhdistyksiä, säätiöitä, sivuliikkeitä ja soveltuvin osin konserneja. Lisäksi nykyisen lain 6. ja 8. lukua ei tule siirtää osaksi työsopimuslakia (yrityksen muutos- ja työvoiman vähentämistilanteet).
 • Yhteistoiminnan uudistaminen ja etenkin sen tehostaminen tarvitsevat tuekseen yhä konkreettista ja työnantajaa velvoittavaa sääntelyä. Ehdotusta siitä, että arvioinnin kohteena olisi ainoastaan yhteistoiminnan lopputulos, YTN pitää käytännön toimivuuden kannalta mahdottomana. Osapuolten koko yhteistoiminnan kaarta koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien tulee olla laissa riittävän selkeästi määriteltyjä jo seuraamusten määrittämisen kannalta. Sama koskee yhteistoimintasopimuksia, joissa ei voida alittaa tiettyjä miniminormistoja työntekijöiden etua heikentävästi, etenkään työvoiman vähentämistilanteissa.
 • Yhteistoimintavelvollisuuden tulee seurata yksiselitteisesti myös tilanteesta, jossa työnantaja on heikentämässä työntekijän työsuhteen ehtoja yksipuolisesti. Lisäksi hyvitystä tulee voida vaatia nykytilasta poikkeavasti myös silloin, kun työsuhde ei ole todellisuudessa joutunut yhteistoimintamenettelyssä käsiteltyjen toimenpiteiden kohteeksi, jos edeltävä yhteistoimintamenettely on laiminlyöty. Yhteistoimintaneuvotteluiden oikea ajankohta on yksiselitteisesti silloin, kun työnantaja vasta harkitsee toimenpiteitä ja ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Työnantajalla tulee olla lisäksi velvollisuus pitää kaikista yhteistoimintaneuvotteluista pöytäkirjaa ilman työntekijäosapuolen erillistä pyyntöäkin.
 • Lakia valvovan yhteistoiminta-asiamiehen asemaa tulee vahvistaa ja hänen käytössään olevaa keinovalikoimaa laajentaa. Lain muuta seuraamus- ja sanktiojärjestelmää tulee myös uudistaa ja tehostaa ja hyvitys tulee palauttaa kuukausipalkkaperusteiseksi.
 • Työnantajan jatkuvaluontoista tiedonantovelvollisuutta sekä työnantajan perusteluvelvollisuutta työntekijöiden neuvotteluissa tekemiä ehdotuksia koskien on selkeytettävä ja tehostettava. Työntekijöiden tulee voida myös pätevästi arvioida, miten kauan tietty neuvottelujen lopputulos on tai voi olla voimassa.
 • Kaikenlainen yhteistoiminta työpaikalla hyödyttää tutkimusten mukaan erityisesti yritystä ja etenkin silloin, kun nämä mallit toimivat yrityksessä tehokkaasti ja hyvin. Lisäksi on tärkeää, että tällaista vuorovaikutusta tapahtuu yrityksessä myös muina kuin kriisiaikoina. Uuden lain keskiössä tulee olla erityisesti käytännössä toimivan yhteistoimintakulttuurin.
 • Hallitusohjelman mukaan työelämän luottamusta, työpaikkojen yhteistoimintaa ja henkilöstön osallisuutta vahvistetaan myös sillä, että hallintoedustuslaki siirretään yhteistoimintalakiin ja että tämän lain soveltamisrajaa lasketaan (nykyisin 150 työntekijää). YTN katsoo, että hallitusohjelman kirjaus tarkoittaa myös lain sisällön parantamista erityisesti niin, että erilaiset lain täyttämiseksi perustetut keinotekoiset järjestelmät kielletään.
 • Lakimuutoksen aikataulusta:
  • Koska hallitusohjelma sisälsi yllä mainitun hallintoedustuslakia koskevan lisäyksen, tullaan tätä työryhmää koskien tekemään uusi asettamispäätös. Siihen on tärkeää saada etenkin hallintoedustuslain pykälien parantamis- ja tehostamistavoitteita pelkän yhteistoimintalakiin siirtämisen lisäksi.
  • Alun perin työryhmän tavoitteena oli saada aikaan lopullinen lausunto hallituksen esityksineen vuoden 2020 maaliskuun loppuun mennessä, mutta nyt aikataulu tulee ainakin jonkin verran venymään. Pyrkimyksenä on kuitenkin saada lakiluonnos eduskunnalle hyvissä ajoin ensi vuoden aikana.

Lisätiedot:
Teemu Hankamäki, puheenjohtaja
teemu.hankamaki@ytn.fi


Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi lausuntoja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportista 23.8.2019 mennessä. YTN antoi lausuntonsa yhdessä Akavan sekä Julkisalan korkeakoulutetut JUKOn kanssa. Ministeriölle annettuun lausuntoon voit tutustua täällä: YT_laki_lausunto_Akava_JUKO_YTN_082019.

Lausuntopalvelusta puolestaan löydät kaikki väliraporttiin annetut lausunnot.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu