Skip to content

Jäsentutkimus: Järjestöalan haasteet pitkälti ennallaan

Julkaistu

Kategoriat

Palkkaus ja määräaikaisuudet ovat edelleen järjestöalan akavalaisten
keskeisiä haasteita, todentaa tuorein työmarkkinatutkimus, YTN-data 2016. Jäsenet näkevät tulevaisuuden kuitenkin melko
valoisana ja vakaana. Omaan työhön ollaan varsin tyytyväisiä. 

***

YTN:n jäsentutkimukseen
järjestöalalta vastanneiden mediaanikuukausipalkka oli 3900 euroa ja vastaava
keskiarvopalkka 4 464 euroa. Molemmilla tunnusluvuilla koko YTN:n keskitaso on runsaat
400 euroa korkeampi. Verrattaessa lukuja tilanteeseen vuosi aiemmin oli
järjestöalan vastaajilla mediaani aavistuksen (1,0 %) noussut ja keskiarvo noussut
selvemmin (3,4 %).

Järjestöalalla 54% vastaajista ilmoitti palkkansa nousseen suhteessa
tilanteeseen vuosi aiemmin. Mikäli palkka oli
noussut, asian taustalla oli noin neljäsosalla (24 %) tapauksista ollut
yleiskorotus tai organisaatiokohtainen korotus. Henkilökohtaisen ns.
meriittikorotuksen oli saanut vain 12 % palkan muutoksen kokeneista
vastaajista, kun koko YTN-aineistossa vastaava osuus 15 %. Meriitin saaneiden
osuus on viime vuosina ollut yleisesti eri YTN-aloilla ollut varsin pieni.

Myös tulospalkkausta
tarkastellaan YTN-datassa. Tämän teeman kohdalla järjestöala poikkeaa muista
erittäin selvästi: vain 14 % ilmoitti olevansa tulospalkkauksen piirissä, kun
vastaava osuus koko YTN:n tasolla oli 56 %.

Paljon määräaikaisuuksia 

Määräaikaisuudet ovat
alalla haaste. Niiden osuus järjestöalalla oli selkeästi suurempi kuin YTN:ssä
keskimäärin: 20 % vastaajista ilmoitti olevansa määräaikaisessa työsuhteessa,
kun vastaava osuus koko YTN:n tasolla oli vain 5 %.

Järjestöalan
vastaajaprofiili on poikkeava myös asematasonäkökulmasta katsoen: jopa 27 %
vastaajista toimii johdon tai ylimmän johdon tehtävissä, kun yleisesti vastaava
osuus on vain 12 %. Taustalla on hyvä muistaa se, että runsaat puolet
järjestöalan vastaajista työskentelee alle 30 henkilön organisaatioissa (koko
YTN-datassa vastaava osuus 16 %).

Uudellamaalla
työskentelee 76 % järjestöalan vastaajista, tämä on 25 prosenttiyksikköä
enemmän kuin vastaava osuus kaikista YTN-vastaajista.

Tulevaisuus nähdään melko valoisana  

Jo pitkään on
YTN-datassa tarkasteltu vastaajien mielikuvaa työsuhteen varmuudesta omalla ja
yleisellä työpaikan tasolla. Syksyllä 2016 oman tilanteensa vakaaksi tai melko
vakaaksi koki jopa viisi kuudesta järjestöalan vastaajasta. Osuus nousi yhä
edellisvuodesta. Irtisanomisia mahdollisina tai todennäköisinä piti 7 %
vastaajista. Tilanne työpaikan tasolla yleisesti nähtiin hieman
pessimistisemmin: 12 % näki irtisanomisten olevan vähintään mahdollisia.
Molemmilla tasoilla järjestöalan vastaajat olivat yhä keskimäärin hieman luottavaisempia
kuin koko YTN-vastaajajoukko.

Yhä paljon ylimääräisiä työtunteja

Vastaajien ilmoittama
keskimääräinen todellinen työaika viikossa oli järjestöalalla 40,3 tuntia. Taso
oli samaa tasoa koko YTN-aineistossa ja nousi edellisvuotisesta 12 minuutilla.
Se myös vaihtelee voimakkaasti asematason mukaan. Johdossa keskiarvo on 41,6
tuntia, asiantuntijoilla taas 39,4 tuntia. Oheinen kuvio valaisee esimerkin omaisesti
työajan kehitystä näillä kahdella asematasolla. Kun lukuja suhteutetaan
tyypilliseen sopimuksessa sovittuun tuntimäärään 37,5, niin ns. ylimääräistä
työtä kertyy vuodessa huomattava määrä.

 

Kuvio: Järjestöalan vastaajien ilmoittama
todellinen keskimääräinen työaika 2011-2016, johto ja asiantuntijat.

Vastaajia pyydettiin
ilmoittamaan sekä kotimaassa että ulkomailla tehtävien matkapäivien lukumäärät.
Näin tarkasteltuna työssään matkustavia on noin 80 % (koko YTN 75 %) vastaajista;
osuuksissa ei tapahtunut olennaista muutosta suhteessa tilanteeseen vuotta
aiemmin. Koti- ja ulkomaan matkapäivien yhteenlaskettu määrä vuodessa on koko
YTN-aineistossa mediaanilla kuvattuna 14 päivää ja keskiarvona 25 päivää.
Järjestöalalla vastaava keskiarvo on 22 ja 
mediaani 14 päivää.

86 % järjestöalan
vastaajista ilmoitti tekevänsä ylitöitä (koko YTN 80 %). Ylitöiden korvaamisen
tavat vaihtelevat suuresti. Jos katsotaan erikseen asiantuntijoiden ja
keskijohdon yhdistettyä ryhmää, nähdään, että 48 % ylitöitä tekevistä
vastaajista saa korvaukset rahana tai vapaana (“tunti tunnista”), vastaava
osuus koko YTN-tasolla on 39 %. Työaikalain mukaiset korotukset saa
järjestöalalla 34 % ja koko YTN:ssä 25 %. Järjestöalalla 12 % ja koko
YTN-tasolla 24 % ilmoitti, että ylitöitä ei korvata tai korvauksen katsotaan
sisältyvän peruspalkkaan.

Vastaajista työajan
puolella ilmoitti matkustavansa jopa 90 % vastaajista (koko YTN 81 %). Tästä
joukosta, kun katsotaan asiantuntijana tai keskijohdosta toimivia, järjestöalalla
33 % ilmoitti, että matka-aikaa ei erikseen korvata tai sen katsotaan
sisältyvän peruspalkkaan. Vastaava osuus koko YTN:n tasolla oli 54 %. Ilman
korotuksia rahana tai vapaana korvaukset ilmoitti saavansa 42 % (koko YTN 19 %),
osittain rahana tai vapaana puolestaan 9 % (koko YTN 4 %). 7 % (koko YTN 5 %)
saa korvaukset korotettuna rahana tai vapaana.

Yt-neuvotteluja käyty ja etuja leikattu järjestöalalla varsin maltillisesti

Tällä kertaa kysyttiin
erityisteemana yt-neuvottelujen käymisestä ja etujen leikkauksista. 22 %
järjestöalan ja 43 % kaikista vastaajista ilmoitti, että työpaikalla on
viimeksi kuluneen vuoden aikana käyty tuotannollis-taloudellisiin syihin
perustuvat yhteistoimintaneuvottelut. Runsaat puolet tästä joukosta ilmoitti
itse kuuluneensa yt-neuvottelujen piiriin. Kun vastaajilta kysyttiin, onko
työpaikalla heikennetty etuja viimeisten kahden vuoden aikana, mitään
yksittäistä asiaa ei selkeänä noussut esiin. Noin joka kymmenes järjestöalan vastaaja
ilmoitti, että henkilökunta-alennuksia on heikennetty tai poistettu. Vastaava
osuus on myös vapaaehtoisesti vaihtanut lomarahojaan vapaiksi. Seuraavaksi
yleisimpinä (3-4 % vastaajista) ilmoitettiin luontoisetujen heikennyksistä /
poistoista sekä työajan pidennyksestä ilman lisäpalkkaa (ei kuitenkaan ns.
kilpailukykysopimuksesta johtuen).

Teksti: Juha Oksanen


 Laaja aineisto työmarkkinatietoa

YTN-data 2016 on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenliittojen vuoden 2016 työmarkkinatutkimuksista
koottu tietoaineisto. Tutkimus tehdään joka vuosi.

YTN-datan aineisto
koostuu 12 eri liiton jäsenten vastauksista liittojen omiin
työmarkkinatutkimuksiin ja se kerättiin loppusyksystä 2016. YTN-dataan on
otettu mukaan 50 prosentin otannan perusteella vastaajat, jotka työskentelevät
yksityisellä sektorilla kokopäivätoimisesti palkansaaja-asemassa. Vastaajia oli
yhteensä  19 153. Määrä laski edellisvuodesta
parilla tuhannella.

Aineistosta löytyvät
tiedot mm. palkkauksesta, työajoista ja tulospalkkioista. Vuosittain vaihtuva
erityisteema oli tällä kertaa työpaikoilla kädyt yt-neuvottelut sekä etujen
leikkaukset. Järjestöalalla vastaajia oli 515 ja sen osuus koko YTN-datasta oli
noin kolme prosenttia. Järjestöalan vastaajista 32 % oli miehiä, kun koko YTN:n
tasolla osuus oli 66 %. Vastaajien mediaani-ikä oli 42 vuotta, kaksi vuotta
YTN:n keskitasoa korkeampi.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu