Skip to content

Paikallinen sopiminen

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan työehdoista sopimista, joka tapahtuu yritys-, toimipiste- tai työpaikkatasolla. Sopiminen voi olla joko edustuksellista (luottamushenkilön ja työnantajan välistä) tai yksilöllistä (työntekijän ja työntekijän välistä).

Paikallisen sopimisen tavoitteena tulisi olla sekä yritystä että sen työntekijöitä hyödyttävät ratkaisut.

Paikallinen sopiminen edellyttää tasavertaisia neuvottelukumppaneita ja sopimusosapuolia. Pakkoa sopia ei ole, joten sopiminen edellyttää molempien osapuolten tahtoa. Toimiva luottamushenkilöjärjestelmä työehtosopimuksineen ja hyvät neuvottelusuhteet ovat paikallisen sopimisen perusedellytyksiä.

Sopimiseen pitää myös olla valtuutus. Tämä tulee yleensä työlainsäädännöstä tai työehtosopimuksesta.

Kun paikalliseen sopimiseen ryhdytään, on mietittävä, onko kyseessä olevasta asiasta oikeus sopia toisin? Mihin tuo oikeus perustuu – onko lainsäädännöstä tai työehtosopimuksessa määräyksiä asiasta? Kenellä on oikeus sopia? Edellytykset sopimiselle voi tarvittaessa tarkistaa omasta liitosta.

Paikallinen sopiminen aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta

Paikallinen sopiminen aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta, on rajoitetumpaa kuin sopimuskentässä. Kun sopimusta ei ole, perustuvat työsuhteen ehdot työlainsäädäntöön (etenkin työaikalaki, työsopimuslaki ja vuosilomalaki) sekä työsopimuksen ehtoihin.

Työpaikkakohtainen sopiminen ja mainituista laeista poikkeaminen on tällöin mahdollista lakien nimenomaan sallimissa rajoissa. Lain minimiä paremmista ehdoista voidaan sen sijaan aina sopia. Tällöin sopiminen on ennen kaikkea yksilökohtaista. Kukaan muu kuin työntekijä itse ei voi sopia työsopimuksensa ehtojen muuttamisesta.

Paikallinen sopiminen työpaikoilla, joissa sovelletaan työehtosopimusta

Kun alalla on työehtosopimus perustuu paikallinen sopiminen ennen kaikkea työehtosopimuksen määräyksiin. Mahdollisuuteen sopia vaikuttaa ratkaisevasti se, onko alalla yleissitova (sovelletaan kaikkiin työntekijöihin alalla) vai normaalisitova (sovelletaan työnantajajärjestöjen jäsenyrityksiin).

Työehtosopimukset sallivat usein monissa asioissa sopimisen myös muiden kuin luottamushenkilöiden kanssa. Toimivan sopimisen kannalta oleellista on kuitenkin luottamushenkilöjärjestelmän kautta saavutettavat hyvät neuvotteluyhteydet.

Asiointipalvelu