Skip to content

Energia-ala

Energiateollisuudessa ylemmät toimihenkilöt työskentelevät yrityksissä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja.

YTN edustaa alalla 3 500 asiantuntijaa ja esimiestä. He työskentelevät muun muassa Fortumilla, Teollisuuden Voima TVO:ssa, Fingridissä, Carunassa ja Elenialla. Lisäksi työpaikkoja on paljon alueellisissa energia- ja verkkoyhtiöissä, esimerkiksi Helenillä ja Vantaan Energiassa.

Alan työnantajaliitto on Energiateollisuus ry. Ylemmillä toimihenkilöillä on alalla oma työehtosopimuksensa. Uusin sopimus on hyväksytty maaliskuussa 2023, jonka sisällön pääkohdat ovat seuraavat.

Palkkaratkaisu:
Jollei sovita paikallisesta ratkaisusta yhtiössä:
vuonna 2023
– kertaerä 12,5 % toukokuun kuukausipalkasta, joka maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä
– heinäkuussa 3,0 % yleiskorotus palkkoihin
– heinäkuussa 0,5 % yrityskohtainen erä.

vuonna 2024
– toukokuussa 1,3 % yleiskorotus palkkoihin
– toukokuussa 1,2 % yrityskohtainen erä palkkoihin

Perhevapaat:
YTN:n päätavoite tälle kierrokselle on ollut perhevapaisiin liittyvän tasa-arvon parantaminen. Ei-synnyttävän vanhemman perhevapaat paranevat alalla merkittävästi, mikä parantaa tasa-arvoa työelämässä.
Energia-alalle on sovittu seuraavat palkalliset vapaat:
– synnyttävä vanhempi:  palkallista vapaata 40 + 28 arkipäivää
– ei-synnyttävä vanhempi:  palkallinen perhevapaa 28 arkipäivää

Muut muutokset:
– alle yhden kuukauden työssä olleiden sairausajan palkkaa heikennetään
– työnantajalla on oikeus määrätä lomia itse irtisanoutuvalle tai henkilökohtaisella perusteella irtisanottavalle irtisanomisajalle lomakauden ulkopuolella
– muutosneuvotteluaikoihin tulee muutoksia. Lyhyemmät muutosneuvottelut lyhenevät 14 päivästä 7 päivään ja pidemmät neuvottelut 6 viikosta 28 päivään. Lomautusilmoitusaika lyhenee 14 päivästä 7 päivään.

 

Alan taustaryhmässä on edustettuna sekä alan suurimmat Suomessa toimivat yritykset että pk-yritykset. Taustaryhmän keskeisiä tehtäviä ovat alan edunvalvontatavoitteista päättäminen, toiminnan ohjeistus sekä esityksen teko YTN:n hallitukselle energia-alan neuvottelutulosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Taustaryhmä tekee tarpeen vaatiessa esityksiä hallitukselle myös työtaistelutoimista.

 

Asiointipalvelu